Premjeras: santykiuose su Kinija atsiveria vis platesnės galimybės
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­ko su Lie­tu­vo­je vie­šin­čiu Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos vals­ty­bės ta­ry­bos na­riu Yan­gu Jin­gu. Su­si­ti­ki­mo me­tu kal­bė­ta­si apie to­les­nę dvi­ša­lių Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos san­ty­kių plė­trą, vals­ty­bių bend­ra­dar­bia­vi­mą „Ki­ni­ja+16“ for­ma­tu, par­tne­rys­tę lo­gis­ti­kos ir trans­por­to sek­to­riu­je, taip pat eko­no­mi­nius ir kul­tū­ri­nius ry­šius.

„Pas­ta­rie­ji me­tai žy­mi Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos san­ty­kių nau­ją lyg­me­nį. Vis daž­nes­ni su­si­ti­ki­mai su aukš­čiau­siais Ki­ni­jos va­do­vais vyks­ta tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir Ki­ni­jo­je. Šil­tai pri­si­me­nu pra­ei­tų me­tų sėk­min­gą „Ki­ni­ja+16“ vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mą Su­džou mies­te Ki­ni­jo­je, o taip pat šių me­tų ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sią Boao Azi­jos fo­ru­mo kas­me­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je su Ki­ni­jos prem­je­ru ap­ta­rė­me Lie­tu­vos eks­por­to plė­tros į Ki­ni­ją ga­li­my­bes“, – su­si­ti­ki­me sa­kė prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

Po­kal­bio me­tu ak­cen­tuo­ta, kad stip­rė­jant Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos san­ty­kiams, at­si­ve­ria vis pla­tes­nės ga­li­my­bės vers­lui, že­mės ūkio pro­duk­ci­jos eks­por­tui ir abie­jų ša­lių aka­de­mi­nių vi­suo­me­nių ir kul­tū­ri­niams tar­pu­sa­vio ry­šiams.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad iš Ki­ni­jos pu­sės jau vyks­ta at­sa­ko­mie­ji vi­zi­tai po pa­sta­ro­jo Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko ap­si­lan­ky­mo Hon­kon­ge. „Vi­zi­to Ki­ni­jo­je me­tu šių me­tų ko­vą lan­kiau­si Hon­kon­ge, kur su­si­ti­kau su šio spe­cia­laus ad­mi­nis­tra­ci­nio vie­ne­to pre­ky­bos ir eko­no­mi­nės plė­tros se­kre­to­riu­mi Gre­go­riu So, o se­kre­to­rius pra­ei­tą sa­vai­tę su de­le­ga­ci­ja lan­kė­si Vil­niu­je. Taip pat jau su­lau­kė­me at­sa­ko­mo­jo Ki­ni­jos kom­pa­ni­jos „C-TRIP“ va­do­vy­bės vi­zi­to, sėk­min­gai plė­to­ja­mas bend­ra­dar­bia­vi­mas su vals­ty­bi­ne Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Chi­na Mer­chants Group“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos prem­je­ras.

Su­si­ti­ki­me pa­si­džiaug­ta, kad vyks­ta sėk­min­gas bend­ra­dar­bia­vi­mas ir dau­gia­ša­liu for­ma­tu – Lie­tu­va svei­ki­na „Ki­ni­ja+16“ me­cha­niz­mą ir ma­to ja­me di­de­lį po­ten­cia­lą stip­ri­nant Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos, o taip pat Ki­ni­jos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) eko­no­mi­nius, pre­ky­bi­nius, inf­ras­truk­tū­ri­nius ir kul­tū­ri­nius ry­šius. „No­riu dar kar­tą pa­brė­ži, kad Lie­tu­va 2017 m. yra pa­si­ren­gu­si su­reng­ti „Ki­ni­ja+16“ trans­por­to mi­nis­trų su­si­ti­ki­mą ir vers­lo fo­ru­mą, skir­tą trans­por­tui, inf­ras­truk­tū­rai ir lo­gis­ti­kai. Pra­šo­me pa­lai­ky­mo šiai ini­cia­ty­vai“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas A. But­ke­vi­čius ir pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va ski­ria di­de­lį dė­me­sį stra­te­gi­nei Ki­ni­jos ini­cia­ty­vai „Vie­na juo­sta – vie­nas ke­lias“.

„Lie­tu­vos geog­ra­fi­nė pa­dė­tis ir inf­ras­truk­tū­ros pri­va­lu­mai ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mi kaip kro­vi­nių tran­zi­to var­tai Ki­ni­jos vers­lui į ES ir Skan­di­na­vi­jos ša­lių rin­kas. Tai įro­do vals­ty­bi­nės Ki­ni­jos kom­pa­ni­jos CMG jau įsteig­ti biu­rai Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je. Ver­ti­na­me šios įmo­nės su­si­ta­ri­mą su AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ iki šių me­tų pa­bai­gos įsteig­ti bend­rą eks­pe­di­ja­vi­mo įmo­nę. Tai įro­dy­tų CMG tvir­tą ap­sisp­ren­di­mą įkur­ti re­gio­ni­nę Šil­ko ke­lio sto­te­lę mū­sų ša­ly­je“, – sa­kė Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas.

Prem­je­ras pa­siū­lė pa­si­ra­šy­ti tri­ša­lį me­mo­ran­du­mą tarp Lie­tu­vos Ki­ni­jos ir Bal­ta­ru­si­jos dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo plė­to­jant lo­gis­ti­nę gran­di­nę Ki­ni­ja-Bal­ta­ru­si­ja-Lie­tu­va ir Lie­tu­va-Bal­ta­ru­si­ja-Ki­ni­ja. Šis do­ku­men­tas ne­abe­jo­ti­nai pri­si­dė­tų prie sėk­min­go Šil­ko ke­lio ini­cia­ty­vos įgy­ven­di­ni­mo. Ki­ni­jos vals­ty­bės ta­ry­bos na­rys Yan­gas Jin­gas tei­gė, kad Ki­ni­ja to­kiam pa­siū­ly­mui yra at­vi­ra.

Kal­ban­tis apie eko­no­mi­nius san­ty­kius pa­žy­mė­ta, kad Lie­tu­vos eks­por­tuo­to­jai per­nai pa­sie­kė 16 proc. eks­por­to au­gi­mą, ta­čiau Ki­ni­jos im­por­tas į Lie­tu­va iš­lie­ka ženk­liai di­des­nis. Ti­ki­ma­si, kad vers­lui už­mez­gus kon­tak­tus Ki­ni­jo­je dėl pie­no pro­duk­tų eks­por­to ši ten­den­ci­ja pa­si­keis. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės va­do­vas taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad Lie­tu­va iš Ki­ni­jos pu­sės sie­kia ak­ty­vaus bend­ra­dar­bia­vi­mo dėl ga­li­my­bės eks­por­tuo­ti lie­tu­viš­ką jau­tie­ną.

Be to, ap­tar­tos ga­li­my­bės plės­ti par­tne­rys­tę ir gy­vy­bės moks­lų sri­ty­je. „Lie­tu­va pa­si­ren­gu­si eks­por­tuo­ti aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės, aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų pre­kes. Kiek­vie­nas de­šim­tas par­duo­tas pa­sau­ly­je moks­li­nis la­ze­ris yra pa­ga­min­tas Lie­tu­vo­je. Pa­sau­li­nį pri­pa­ži­ni­mą pel­nę Lie­tu­vos la­ze­riai eks­por­tuo­ja­mi į 100 pa­sau­lio ša­lių ir su­da­ro 86 proc. vi­sos la­ze­rių pro­duk­ci­jos, ku­rios vi­du­ti­nis kas­me­ti­nis au­gi­mas – dau­giau nei 15 proc. La­ze­rių eks­por­tas į Ki­ni­ja jau su­da­ro 5 proc., ta­čiau šio­je sri­ty­je ma­to­me di­des­nį po­ten­cia­lą“, – tei­gė Lie­tu­vos prem­je­ras.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas Ki­ni­jos aka­de­mi­nę ir moks­li­nę bend­ruo­me­nę pa­kvie­tė ap­si­lan­ky­ti di­džiau­sia­me Bal­ti­jos re­gio­ne gy­vy­bės moks­lų fo­ru­me „Li­fe Scien­ces Bal­tics“, ku­ris vyks jau šių me­tų rug­sė­jo 14–15 d. Vil­niu­je.