Premjeras sako pajuokavęs
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko pa­juo­ka­vęs, kad jis bu­vo pa­veik­tas dva­si­nin­ko pa­moks­lo, kai šią sa­vai­tę Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je ati­dė­jo klau­si­mą dėl vy­ro ir mo­ters par­tne­rys­tės.

„Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad vi­sa tai bu­vo pa­juo­kau­ta ir su tuo klau­si­mu ne­bu­vo su­sie­ta“, – žur­na­lis­tams Prie­nuo­se penk­ta­die­nį sa­kė prem­je­ras.

Jis tei­gė, kad dėl klau­si­mo iš­ėmi­mo iš po­sė­džio dar­bot­var­kės bu­vo ap­sisp­ręs­ta dar ry­ti­nio pa­si­ta­ri­mo su pa­ta­rė­jais me­tu, nes jis ne­bu­vo su­de­rin­tas su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas sa­kė, kad taip nu­spren­dė, „kad ne­nu­tik­tų taip, kaip at­si­ti­ko su Vi­jū­nė­lės dva­ru“.

„Mes kai ka­da pa­šmaikš­tau­ja­me mi­nis­trai ka­bi­ne­te, bet, pa­si­ro­do, kad jau da­bar yra toks lai­ko­tar­pis, kai ne­be­ga­li­ma nei juo­kau­ti, nei pa­si­da­lin­ti tam ti­kro­mis min­ti­mis, ku­rias mes iš­girs­ta­me tam ti­kruo­se ren­gi­niuo­se“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Klau­si­mas dėl vy­ro ir mo­ters par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mo iš Vy­riau­sy­bės po­sė­džio dar­bot­var­kės bu­vo iš­brauk­tas po to, kai prem­je­ras par­eiš­kė, kad pa­tai­sos dar ne­su­de­rin­tos, ir pa­ste­bė­jo, jog tre­čia­die­nį iš­gir­do „la­bai griež­tą ir pa­mo­kan­tį“ ar­ki­vys­ku­po pa­moks­lą.

A.But­ke­vi­čiaus po­sė­dy­je mi­nė­tas ar­ki­vys­ku­po pa­moks­las bu­vo tiek apie ne­san­tuo­ki­nį bend­rą gy­ve­ni­mą, tiek apie gy­vy­bės ap­sau­gą nuo pra­dė­ji­mo mo­men­to.

„Vie­nas ame­ri­kie­tis moks­li­nin­kas ne­se­niai par­ašė: jei po šim­to me­tų krikš­čio­nys bus lai­ko­mi tais, ku­rie ne­žu­do sa­vo vai­kų ar se­no­lių, reiš­kia, mums pa­vy­ko. To­kia min­tis skam­ba jau an­tro­jo am­žiaus po Kris­taus liu­di­ji­muo­se: krikš­čio­nys nuo ki­tų žmo­nių ne­sis­ki­ria nei kraš­tu, nei kal­ba, nei pa­pro­čiais, jie ne­gy­ve­na ki­to­kiuo­se sa­vuo­se mies­tuo­se, ne­var­to­ja ki­to­niš­kos tar­mės, ne­tu­ri ypa­tin­go gy­ve­ni­mo bū­do. Jie kaip ir vi­si ve­da, su­si­lau­kia vai­kų, bet kū­di­kių ne­iš­me­ti­nė­ja. Da­li­ja­si val­giu, bet ne žmo­no­mis. Kaip ta­da, taip ir da­bar. Krikš­čio­nys tu­ri bū­ti že­mės drus­ka“, – tre­čia­die­nį iš­kil­min­go­se mi­šio­se, ku­rio­se da­ly­va­vo ir vals­ty­bės va­do­vai, Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je sa­kė ar­ki­vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos par­eng­to­mis Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­so­mis sie­kia­ma įtei­sin­ti vy­ro ir mo­ters par­tne­rys­tę, ku­rios ga­li­my­bė da­bar nors ir nu­ma­ty­ta, bet pats ins­ti­tu­tas ne­vei­kia.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja anks­čiau bu­vo par­en­gu­si ir tei­kė Sei­mui Par­tne­rys­tės įsta­ty­mo pro­jek­tą, ta­čiau par­la­men­tas jas per­nai ru­de­nį at­me­tė.

Sei­me ke­li li­be­ra­lai ir so­cial­de­mo­kra­tai yra įre­gis­tra­vę ki­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris leis­tų tiek skir­tin­gos, tiek tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tę, ta­čiau jis iki šiol nė­ra pa­sie­kęs ple­na­ri­nio po­sė­džio sa­lės.