Premjeras sako nekomentuosiantis „prezidentės patarėjo kliedesių“
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius „klie­de­siais“ pa­va­di­no pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jo Val­de­ma­ro Sa­ra­pi­no pa­si­sa­ky­mą dėl po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos kaip vie­nos di­džiau­sių šios Vy­riau­sy­bės prob­le­mų, o šį par­eiš­ki­mą sie­ja su ar­tė­jan­čiais Sei­mo rin­ki­mais.

„Aš pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jo klie­de­sių ti­krai ne­ga­lė­čiau ko­men­tuot, jei jis tu­ri fak­tus, te­gu pa­tei­kia“, – an­tra­die­nį Sei­me ko­men­tuo­da­mas žur­na­lis­tams pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jo iš­sa­ky­tą po­zi­ci­ją sa­kė A.But­ke­vi­čius. Klau­sia­mas, ar pre­zi­den­tė pa­ti as­me­niš­kai jam su­si­ti­ki­muo­se yra iš­sa­kiu­si to­kių prie­kaiš­tų, Vy­riau­sy­bės va­do­vas at­sa­kė ne­igia­mai.

„Aš dar ga­lė­čiau an­trą min­tį pa­sa­ky­ti, kad pra­si­dė­jo rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams, ir gai­la, kad ir Pre­zi­den­tū­ros pa­ta­rė­jai jau į ši­tą kam­pa­ni­ją įsi­jun­gė“, – pri­dū­rė prem­je­ras.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ko­men­tuo­da­ma si­tua­ci­ją sa­ko, kad tuo at­ve­ju, jei pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jai tu­ri duo­me­nų apie po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją Vy­riau­sy­bė­je, jie pri­va­lo in­for­muo­ti spe­cia­lią­sias tar­ny­bas. Ji pa­ti tei­gia to­kios in­for­ma­ci­jos ne­tu­rin­ti.

„Jei­gu pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jai tu­ri ko­kių nors fak­tų ar­ba įta­ri­mų, tam yra spe­cia­lio­sios tar­ny­bos“, – an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė par­la­men­to va­do­vė. Sa­vo ruo­žtu ji pa­brė­žė, kad ne­bu­vo in­for­muo­ta apie po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją Vy­riau­sy­bė­je. „Aš ne­ži­nau, ko­kios ten struk­tū­ros yra, ku­rios kaž­kaip ki­taip in­for­muo­ja. Iš ati­tin­ka­mų struk­tū­rų aš ti­krai ne­tu­riu to­kios in­for­ma­ci­jos apie tai, kad Vy­riau­sy­bė­je yra to­kie da­ly­kai“, – sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Val­de­ma­ro Sa­ra­pi­nas an­tra­die­nį pa­si­sa­ky­da­mas Ži­nių ra­di­jui pa­tvir­ti­no, kad vie­na iš di­džiau­sių prob­le­mų Vy­riau­sy­bės veik­lo­je yra po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ap­raiš­kos.

„Na, vie­na di­džiau­sių“, – Ži­nių ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė pa­ta­rė­jas, pa­klaus­tas, ar po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ap­raiš­kos Vy­riau­sy­bės veik­lo­je ir san­ty­ky­je su Vy­riau­sy­be yra di­džiau­sia prob­le­ma.

V.Sa­ra­pi­nas tei­gė, kad „pre­zi­den­tė ir to­liau bus la­bai ak­ty­vi“ ir šią sa­vai­tę tu­rė­tų pa­teik­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rios, pa­sak jo, stip­rins ko­vą su ko­rup­ci­ja.

Pa­sta­ruo­ju me­tu kri­ti­kos dėl ne­po­tiz­mo ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba su­lau­kia val­dan­tie­ji so­cial­de­mo­kra­tai, ke­lios ins­ti­tu­ci­jos ir tar­ny­bos aiš­ki­na­si įta­ri­mus, kad Drus­ki­nin­kuo­se ne­mo­ka­mos pa­slau­gos ga­lė­jo bū­ti tei­kia­mos po­li­ti­kams.

Tuo me­tu so­cial­de­mo­kra­tai pir­ma­die­nį pra­ne­šė par­ti­jo­je įkū­rę po­li­ti­nę skaid­ru­mo gru­pę, su­da­ry­tą iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų. Jie taip pat par­agi­no pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę ak­ty­viau da­ly­vau­ti ša­lies gy­ve­ni­me ir spren­di­mų pri­ėmi­me.

Pa­ti D.Gry­baus­kai­tė pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­kė ne­si­ti­kin­ti daug iš da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios dau­gu­mos, to­dėl ma­žiau ją kri­ti­kuo­ja ir ke­lia mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus. Ša­lies va­do­vė tei­gia, jog pa­sta­ro­jo me­to ko­rup­ci­jos ar pikt­nau­džia­vi­mo skan­da­lus įver­tins pa­tys rin­kė­jai.

Ji pri­pa­ži­no, jog ste­bė­da­ma da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės dar­bą į daug ką nu­mo­jo ran­ka, at­ski­rų mi­nis­trų veik­lą va­di­no „la­bai ne­sėk­min­ga“, ta­čiau kon­kre­čių mi­nis­trų ne­įvar­di­jo.