Premjeras sako girdintis perspėjimų dėl teisėsaugos politizavimo
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė pa­sta­ruo­ju me­tu gir­din­tis tei­si­nin­kų pers­pė­ji­mų dėl tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų po­li­ti­za­vi­mo, ir griež­tai pa­smer­kė po­li­ti­kų po­kal­bių ste­nog­ra­mų pa­vie­ši­ni­mą.

„Kai ku­rie tei­si­nin­kai yra su­ne­ri­mę dėl tam ti­kros su­si­da­riu­sios tei­si­nės si­tua­ci­jos Lie­tu­vo­je ir ne­tgi tarp­tau­ti­nio ly­gio tei­si­nin­kai fak­tiš­kai yra pa­brė­žę, kad tam ti­krų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų kai ka­da vos ne po­li­ti­za­vi­mas ve­da prie to­kios si­tua­ci­jos, ka­da Sei­mas nu­spren­dė su­kur­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją“, – Ži­nių ra­di­jui sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas skep­tiš­kai įver­ti­no Sei­me siū­lo­mą lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją aiš­kin­tis dėl tei­sė­sau­gos in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mo ži­niask­lai­dai, ta­čiau tei­gė, kad ši ini­cia­ty­va yra sig­na­las stip­rin­ti par­la­men­ti­nę kon­tro­lę. Prem­je­ro nuo­mo­ne, tuo tu­rė­tų už­siim­ti nuo­lat vei­kian­čios ko­mi­si­jos ar ko­mi­te­tai.

„Čia bu­vo tam ti­kras sig­na­las ir pers­pė­ji­mas, kad tei­si­nė­je de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je tu­ri bū­ti su­stip­rin­ta par­la­men­ti­nė kon­tro­lė. Lie­tu­va yra par­la­men­ti­nė vals­ty­bė“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė prem­je­ras.

A.But­ke­vi­čius taip pat ne­priim­ti­na pa­va­di­no si­tua­ci­ją, kai bu­vo pa­vie­šin­tos po­kal­bių te­le­fo­nu ste­nog­ra­mos.

„Ga­li­ma bet ko­kį po­li­ti­ką eli­mi­nuo­ti iš po­li­ti­nio lau­ko, jei pa­skelb­si kaž­ko­kias ste­nog­ra­mas (...). Tei­si­nin­kai tai ver­ti­na kaip at­omi­nį gink­lą. At­omi­nis gink­las nai­ki­na vis­ką“, – sa­kė prem­je­ras.

Dau­giau kaip pu­sė Sei­mo na­rių pa­siū­lė su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją dėl „ma­ni­pu­lia­vi­mo vie­šo­jo­je erd­vė­je žval­gy­bos ir kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos bei iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ga­li­mai ne­tei­sė­to po­vei­kio tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, įtrau­kiant jas į po­li­ti­nę ko­vą“.

Šis klau­si­mas įtrauk­tas į Sei­mo ket­vir­ta­die­nio ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kę.