Premjeras: S. Skvernelis turės atsistatydinti
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis ne­ga­lės ei­ti par­ei­gų, ta­čiau ka­da jis ne­teks pos­to, pri­klau­sys nuo „tvar­kie­čių“ pa­teik­to kan­di­da­to į mi­nis­trus, sa­ko prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Tik pa­tei­kus nau­ją kan­di­da­tą, ta­da aš ap­sisp­rę­siu dėl ši­to mi­nis­tro dar­bo nu­trau­ki­mo“, – an­tra­die­nį Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Kai aš tu­rė­siu kan­di­da­tą, jų („tvar­kie­čių“) de­le­guo­tą ir ka­da tas kan­di­da­tas bus pa­ti­krin­tas tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, ta­da bus spren­džia­mas klau­si­mas, nuo ku­rios die­nos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras S.Skver­ne­lis tu­ri pa­lik­ti par­ei­gas ir nuo ta­da pra­dės nau­jas“, – dės­tė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Mi­nis­trus Lie­tu­vo­je ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas prem­je­ro tei­ki­mu.

A.But­ke­vi­čius tei­gė dar prieš iš­vyk­da­mas į Ki­ni­ją ži­no­jęs, kad S.Skver­ne­lis Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vaus su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

„Prieš iš­vyk­da­mas į Ki­ni­ją bu­vau su­si­ti­kęs su po­nu Kar­baus­kiu ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru (...). Tuo me­tu kaip tik po­kal­bis vy­ko apie tai, kad vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras po­nas Skver­ne­lis da­ly­vaus Sei­mo rin­ki­muo­se Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­še ir bus tos par­ti­jos ved­lys. Mes su­si­ta­rė­me, kad apie tai vie­šai bus pra­neš­ta po ba­lan­džio 9 die­nos, ka­da jau bus ofi­cia­liai ga­li­ma pra­dė­ti vyk­dy­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­ją“, – tei­gė prem­je­ras.

Anot jo, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras iš kar­to ži­no­jo, kad ga­li tek­ti trauk­tis iš par­ei­gų, jis tą esąs pa­si­ren­gęs pa­da­ry­ti bet ku­riuo me­tu, ta­čiau A.But­ke­vi­čius ne­slė­pė no­rįs, kad S.Skver­ne­lis ba­lan­dį dar ei­tų par­ei­gas, nes tu­ri tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, kvie­ti­mų į svar­bius ren­gi­nius.

An­tra­die­nio ry­tą su­si­ti­kęs su „tvar­kie­čių“ ly­de­riu eu­ro­par­la­men­ta­ru Ro­lan­du Pa­ksus prem­je­ras tvir­ti­no pir­miau­sia pa­pra­šęs jam raš­tu pa­teik­ti par­ti­jos pre­zi­diu­mo spren­di­mą dėl mi­nis­tro at­šau­ki­mo. Be to, jis pa­brė­žė ne­sąs „nu­si­tei­kęs de­le­guo­ti gal ku­riam ki­tam mi­nis­trui (ei­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas), nes yra daug dar­bų“.

Apie ga­li­mus kan­di­da­tus į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pos­tą A.But­ke­vi­čius sa­kė su R.Pa­ksu dar ne­kal­bė­jęs.

Pa­klaus­tas, ar ne­ma­to prob­le­mos, kad vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą teiks par­ti­ja, ku­rie pa­teik­ti įta­ri­mai, Vy­riau­sy­bės va­do­vas tvir­ti­no, kad kan­di­da­tas tu­rės bū­ti be dė­me­lės ir pri­va­lės su­pras­ti, kad į iki­teis­mi­nius ty­ri­mus mi­nis­tras ne­ga­li kiš­tis.

„Kan­di­da­tas bus pa­teik­tas toks, koks man tiks, ko­kių nors in­te­re­sų su įta­ri­mais ne­ga­li bū­ti su­sie­ta, kan­di­da­tas bus at­rink­tas la­bai at­sa­kin­gai, su kan­di­da­tu bus la­bai at­vi­ri po­kal­biai, tu­rės bū­ti aiš­kiai su­pras­ta, kad į jo­kias by­las mi­nis­tras ne­ga­li kiš­tis. Ma­nau, kad kiek­vie­nas kan­di­da­tas tai su­pran­ta“, – tvir­ti­no A.But­ke­vi­čius.

Par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pa­teik­ti įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu.

S.Skver­ne­lis Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­ja nuo 2014 me­tų ru­dens.

Pa­skel­bęs apie pla­nus da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga mi­nis­tras S.Skver­ne­lis sa­kė, kad ti­ki­si iš­lik­ti „nep­rik­lau­so­mu spe­cia­lis­tu tech­no­kra­tu“. Jis ža­da ne­sto­ti į šią par­ti­ją.