Premjeras reikalauja kultūros ministro pasiaiškinimo dėl V. Vigelio
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko par­ei­ka­la­vęs kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio pa­siaiš­ki­ni­mo dėl Vy­tau­to Vi­ge­lio sky­ri­mo vi­ce­mi­nis­tru, prieš tai ne­su­de­ri­nus kan­di­da­tū­ros.

„Nė su kuo ji ne­bu­vo de­rin­ta. Jau pir­ma­die­nį kul­tū­ros mi­nis­tras at­ei­na pas ma­ne ir mes su juo tu­rė­si­me po­kal­bį“, - penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak mi­nis­tro pir­mi­nin­ko, kul­tū­ros mi­nis­tras pa­žei­dė koa­li­ci­jos su­tar­tį.

„Ma­no nuo­sta­ta jam yra ži­no­ma, kad jis yra pa­skir­tas ne­tei­sė­tai“, - sa­kė prem­je­ras.

V.Vi­ge­lis į par­ei­gas pa­skir­tas lie­pos 2 die­ną. Su Š.Bi­ru­čiu BNS kol kas su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

V.Vi­ge­lis pos­te pa­kei­tė Ag­ne­tą Lo­ba­čevs­ky­tę, ku­ri bu­vo pa­skir­ta ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­re.

Po­li­ti­kas pa­te­ko į skan­da­lą, kai 2011 me­tų ga­li­mai ne­blai­vus bu­vo Var­šu­vo­je iš­lai­pin­tas iš lėk­tu­vo. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja yra pa­skel­bu­si, kad jis yra su­pai­nio­jęs vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus.