Premjeras profsąjungoms žada priimti ir taisyti Darbo kodeksą
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su pro­fe­si­nės są­jun­go­mis su­si­ta­rė, kad nau­jas, pre­zi­den­tės ve­tuo­tas Dar­bo ko­dek­sas tu­ri bū­ti pri­im­tas, o vė­liau tai­so­mas. Ta­čiau, pa­sak dar­buo­to­jų at­sto­vo, dėl gin­čy­ti­nių straips­nių dar bus de­ra­ma­si, ieš­kant komp­ro­mi­so. Prem­je­ro at­sto­vas sa­ko, jog dėl ko­dek­so pa­tai­sų bus spren­džia­ma, kai jis bus svars­to­mas Sei­me.

„Su­si­ti­ki­mas bu­vo ga­na ka­riš­kas (...). Pri­ėjo­me to­kią nuo­mo­nę, kad įsta­ty­mas tu­ri bū­ti pri­im­tas, nes rei­kia per­mai­nų, bet net ir pri­ėmus pre­zi­den­tės ve­to, jis tu­ri bū­ti tai­sy­ti­nas, nes tiek Vy­riau­sy­bės, tiek pro­fe­si­nių są­jun­gų pa­siū­ly­mai yra pla­tes­ni nei pre­zi­den­tės pa­siū­ly­mai“, – po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru žur­na­lis­tams sa­kė Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas.

Jo tei­gi­mu, prof­są­jun­gos no­ri, kad Dar­bo ko­dek­sas bū­tų pri­im­tas su pre­zi­den­tės pa­siū­ly­mais, nes ki­tu at­ve­ju jo tai­sy­mas už­truk­tų il­giau.

„Šian­dien su­tar­ta dar kar­tą sės­ti prie de­ry­bų sta­lo ir ieš­ko­ti komp­ro­mi­si­nio va­rian­to, ku­ris bū­tų pri­im­tas tiek prof­są­jun­goms, tiek Vy­riau­sy­bės at­sto­vams. (...) Taip pat su­tar­ta, kad Dar­bo ko­dek­sas vie­noks ar ki­toks tu­ri bū­ti pri­im­tas dar šos ka­den­ci­jos me­tu. Ve­to tu­ri bū­ti pri­tar­ta ar­ba ne, o vė­liau dau­giau nei treč­da­lio Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mu įsta­ty­mą ga­li­ma tai­sy­ti, ne­praė­jus pu­sei me­tų nuo jo įsi­ga­lio­ji­mo. Mes šio­je ka­den­ci­jo­je pa­sis­teng­si­me ko­dek­są su­tvar­ky­ti“, – kal­bė­jo A.Čer­niaus­kas.

Prem­je­ro at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis sa­kė, kad su­tar­ta, jog dėl Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų bus spren­džia­ma, kai Sei­mas spręs dėl jo pri­ėmi­mo.

„Šian­dien bu­vo su­tar­ta, kad vie­noks ar­ba ki­toks Dar­bo ko­dek­sas tu­ri įsi­ga­lio­ti nuo 2017 me­tų ir tu­ri bū­ti pri­im­tas dar šio­je ka­den­ci­jo­je. Su­ta­ri­mo ga­lu­ti­nio bus ieš­ko­ma. Sei­mas ren­ka­si šeš­ta­die­nį ir ta­da ti­kriau­siai bus nu­tar­ta ko­dek­są to­liau tęs­ti. Ta­da jis bus per­duo­tas svars­ty­ti ko­mi­te­tams, o tuo­met Vy­riau­sy­bė su prof­są­jun­go­mis ir ki­to­mis su­in­te­re­suo­to­mis gru­pė­mis ban­dys de­rė­tis dėl ga­lu­ti­nio va­rian­to“, – žur­na­lis­tams tei­gė M.Ja­nu­lio­nis.

Anot jo, A.But­ke­vi­čius kol kas ne­ap­sisp­ren­dė, ar pri­ta­ria pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to.

„To­liau pa­siū­ly­ta tęs­ti so­cia­li­nį dia­lo­gą tarp prof­są­jun­gų ir prem­je­ro, kad bū­tų ga­lu­ti­nai su­de­rin­ta, koks Dar­bo ko­dek­so va­rian­tas bus pri­im­tas dar šios ka­den­ci­jos me­tu. Prem­je­ras kol kas ne­iš­reiš­kė sa­vo po­zi­ci­jos dėl ve­to. Jis yra pa­sa­kęs, kad kiek­vie­nas Sei­mo na­rio man­da­tas yra lais­vas“, – tvir­ti­no M.Ja­nu­lio­nis.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė an­tra­die­nį sa­kė bal­suo­sian­ti prieš pre­zi­den­tės ve­to bir­že­lį Sei­mo pri­im­tam Dar­bo ko­dek­sui.

Vers­las tei­gia, jog bir­že­lį pri­im­tas ko­dek­sas yra ne­to­bu­las, ta­čiau bent jau pa­ken­čia­mas komp­ro­mi­sas, ku­ris ga­li ves­ti Lie­tu­vą pa­žan­gos ke­liu. Dėl ša­lies va­do­vės grą­žin­to nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so su pa­tai­so­mis par­la­men­tas spręs jau šeš­ta­die­nį, pir­mą­ją šio Sei­mo ka­den­ci­jos pa­sku­ti­nės se­si­jos die­ną.

Dėl ša­lies va­do­vės grą­žin­to nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so su pa­tai­so­mis par­la­men­tas spręs jau šeš­ta­die­nį, pir­mą­ją šio Sei­mo ka­den­ci­jos pa­sku­ti­nės se­si­jos die­ną. Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, ga­vęs pre­zi­den­to ve­tuo­tą įsta­ty­mą Sei­mas vi­sų pir­ma bal­suo­ja, ar svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo, ar lai­ky­ti jį ne­priim­tu.