Premjeras: produktai brango dėl prekybos tinklų antkainio
Lie­tu­vai prieš 16 mė­ne­sių įsi­ve­dus eu­rą ir pa­sta­ruo­ju me­tu ša­ly­je smar­kiai pa­bran­gus kai ku­riems pro­duk­tams, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius par­eiš­kė, jog eu­ro įve­di­mas kai­noms jo­kios įta­kos ne­tu­rė­jo – pre­kės, anot jo, pa­sta­ruo­ju me­tu bran­go, pre­ky­bos tink­lams pa­di­di­nus ant­kai­nį.

Pre­ky­bi­nin­kų at­sto­vai ne­ko­men­tuo­ja ant­kai­nių po­ky­čio, o ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai ne­ga­lė­jo pa­tvir­tin­ti prem­je­ro žo­džių.

„Vie­na to­kia prie­žas­tis, dėl ko kai ku­rių pre­kių kai­nos kei­čia­si, pa­gal mū­sų tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją, ko­kia bu­vo apy­var­ta pen­kiuo­se pre­ky­bos cen­truo­se, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad 2016 me­tų pri­ma­ja­me ket­vir­ty­je maž­me­ni­nė apy­var­ta iš­au­go 10,6 proc., ly­gi­nant su 2015 me­tų pir­muo­ju ket­vir­čiu. La­bai svar­bu yra pir­ki­mo ir par­da­vi­mo skir­tu­mas tarp kai­nų. Čia ne­ga­li­ma ly­gin­ti 2015 me­tų pir­mo ket­vir­čio su 2016 me­tų pir­mu ket­vir­čiu, bet jei­gu pa­ly­gin­si­me, kaip kai­na kei­tė­si 1 eu­ro apy­var­tos ar­ba gau­na­mo 1 eu­ro, tai pir­ma­ja­me šių me­tų ket­vir­ty­je, pa­ly­gin­ti su 2015 pir­muo­ju ket­vir­čiu, aš ga­li­mai da­rau iš­va­dą, bend­ras ant­kai­nis vi­sos maž­me­ni­nės pre­ky­bos yra di­des­nis“, – po pa­si­ta­ri­mo dėl mais­to pro­duk­tų kai­nų po­ky­čių pir­ma­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Anot jo, pa­si­ta­ri­me dar kar­tą prie­ita iš­va­dos, jog eu­ro įve­di­mas ne­tu­rė­jo įta­kos bend­ram pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų ki­li­mui.

„Ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, kad nė vie­nas iš da­ly­va­vu­sių spe­cia­lis­tų ne­iš­sa­kė to­kios nuo­mo­nės (kad eu­ro įve­di­mas da­rė įta­kos kai­noms – BNS). Ko­dėl ne­su­sie­ta su eu­ru, to­dėl, kad to­se vals­ty­bė­se, kur im­por­tuo­ja­mos pre­kės, bu­vo at­sis­kai­to­ma eu­rais. Vie­nas at­ve­jis ga­li pa­tei­sint, jei im­por­tuo­ja­ma iš tų ša­lių, kur at­sis­kai­to­ma do­le­riais ar ki­to­mis va­liu­to­mis ir jos yra stip­res­nės nei eu­ras. Ta­da bū­tų ga­lė­ju­si kai­na keis­tis dėl eu­ro. Tas fak­to­rius vi­siš­kai at­mes­tas“, – tvir­ti­no prem­je­ras.

Jo tei­gi­mu, Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai pa­ves­ta vyk­dy­ti at­ski­rų įmo­nių gru­pių ste­bė­se­ną.

Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos va­do­vas Lau­ry­nas Vi­li­mas po pa­si­ta­ri­mo sa­kė ne­tu­rin­tis in­for­ma­ci­jos apie pa­grin­di­nių pen­kių pre­ky­bos cen­trų ant­kai­nių po­ky­čius pa­sta­ruo­ju me­tu.

„Mes to­kiais duo­me­ni­mis aso­cia­ci­jos vi­du­je ne­ga­li­me keis­tis, tai drau­džia įsta­ty­mai. Mes ne­ži­no­me kai­nų, ku­rias su­si­ta­ria kiek­vie­nas pre­ky­bi­nin­kas su tie­kė­jais. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas fik­suo­ja kai­nas ir jų pa­si­kei­ti­mus. Kai ku­rių pro­duk­tų kai­nos su­ma­žė­ju­sios ir pre­ky­bi­nin­ko da­lis jo­je su­ma­žė­ju­si, o kai ku­rių pre­kių, ku­rių pa­klau­sa di­des­nė, tiek tie­kė­jų, tiek pre­ky­bi­nin­kų da­lis ga­li bū­ti pa­di­dė­ju­si“, – kal­bė­jo L.Vi­li­mas.

Jo tei­gi­mu, pre­ky­bos tink­lai spe­cia­liai kai­nų ma­žin­ti ne­ke­ti­na, nes po­ky­čiai vyks­ta la­bai daž­nai, o kai ku­rių pre­kių kai­nos kei­čia­si kas­dien.

De­par­ta­men­to va­do­vė Vi­li­ja La­pė­nie­nė sa­kė, kad de­par­ta­men­tas ne­tu­ri pre­ky­bos tink­lų ant­kai­nių sta­tis­ti­kos, nes ne­gau­na duo­me­nų.

„Mes ste­bi­me kai­nas, fik­suo­ja­me ir pa­tei­kia­me kai­nų po­ky­čius var­to­to­jams“, – po su­si­ti­ki­mo žur­na­lis­tams tei­gė V.La­pė­nie­nė.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ša­rū­nas Ke­se­raus­kas taip pat ne­ga­lė­jo ko­men­tuo­ti prem­je­ro par­eiš­ki­mo dėl ne­va pa­di­dė­ju­sių ant­kai­nių, o tik pa­ti­ki­no, jog ta­ry­ba to­liau pri­žiū­rės rin­ką.

„Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba nuo­sek­liai sa­ko, kad ge­riau­sias da­ly­kas, ku­ris var­žo par­da­vė­jus yra ne kai­nos kė­li­mas, o kon­ku­ren­ci­ja. (...) Mes esa­me at­sa­kin­gi už vi­są rin­ką ir jei ma­ty­si­me, jei kaž­kur vyks­ta ne­adek­va­tus kai­nų ju­dė­ji­mas rin­kos at­žvil­giu, mes da­ry­si­me ty­ri­mus“, – tvir­ti­no Š.Ke­se­raus­kas.

SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas Gi­ta­nas Nau­sė­da tei­gia, kad kai­nų au­gi­mas ga­li bū­ti su­si­jęs su pa­klau­sos au­gi­mu.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­klau­sa Lie­tu­vos rin­ko­je ga­na spar­čiai au­ga ir at­si­ran­da vi­sos prie­lai­dos kai­noms kil­ti, čia jo­kio kri­mi­na­lo nė­ra. (..) At­ro­do, eko­no­mi­kos au­gi­mas pri­ve­dė iki to­kio taš­ko. (...) Esant to­kiai si­tua­ci­jai, į blo­giau­sią pa­dė­tį pa­kliū­va tie var­to­to­jai, ku­rių pa­ja­mos ne­au­ga, tuo tar­pu kai­nos au­ga“, – LRT ra­di­jui pir­ma­die­nį sa­kė G.Nau­sė­da.

Anot jo, su­dė­tin­ga kal­bė­ti apie kar­te­li­nius pre­ky­bos tink­lų su­si­ta­ri­mus, ne­tu­rint įro­dy­mų.

„Ga­li­ma samp­ro­tau­ti įvai­riai, bet to­kius kal­ti­ni­mus me­tant, rei­kia tu­rė­ti įro­dy­mus ir bū­tų su­dė­tin­ga teig­ti, kad yra kar­te­li­niai su­si­ta­ri­mai. O gal tos kai­nos ky­la, nes au­ga pa­klau­sa ir ta­da pre­ky­bos tink­lai ne­de­rin­da­mi kai­nų tar­pu­sa­vy­je, bet ma­ty­da­mi apy­var­tos di­dė­ji­mą, pa­si­di­di­na, taip pa­ge­rin­da­mi sa­vo fi­nan­si­nius ro­dik­lius“, – ti­ki­no ana­li­ti­kas.

Jo nuo­mo­ne, kai­nos au­ga ir dėl to, nes Lie­tu­vo­je yra „nu­ny­kęs smul­ku­sis sek­to­rius“.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, po 2015-ųjų def­lia­ci­jos šių me­tų ko­vo mė­ne­sį bu­vo 1,2 proc. me­ti­nė inf­lia­ci­ja. Dar­žo­vių kai­nos, pa­sak sta­tis­ti­kų, ko­vą, pa­ly­gin­ti su per­nai ko­vu, pa­di­dė­jo 9,7 proc. Per mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su va­sa­riu, dar­žo­vės pa­bran­go 4 proc.

2014 me­tų rugp­jū­tį pre­ky­bi­nin­kai pa­si­ra­šė ge­ros vers­lo pra­kti­kos, įve­dant eu­rą, me­mo­ran­du­mą – jie įsi­pa­rei­go­jo są­ži­nin­gai pers­kai­čiuo­ti kai­nas, kei­čian­tis va­liu­toms. Be to, per­nai p;us­me­tį – iki lie­pos 1 die­nos – pre­ky­bi­nin­kai bu­vo įpa­rei­go­ti skelb­ti kai­nas dviem va­liu­to­mis – eu­rais ir li­tais. Pa­si­bai­gus šiam lai­kui, da­lis pre­ky­bi­nin­kų sa­vo no­ru to­liau skel­bė kai­nas dve­jo­mis va­liu­to­mis.