Premjeras: privalome būti pasirengę atremti hibridinio karo grėsmes
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius sek­ma­die­nį ste­bė­jo Šven­čio­nė­liuo­se vyks­tan­čias na­cio­na­li­nes pra­ty­bas „Žai­bo kir­tis 2015”, ku­rių me­tu bu­vo im­ituo­ja­ma di­de­lio mas­to ka­ri­nė ope­ra­ci­ja. Vy­riau­sy­bės va­do­vo tei­gi­mu, to­kio po­bū­džio pra­ty­bos yra la­bai svar­bios sie­kiant už­ti­krin­ti ša­lies pa­si­ren­gi­mą tin­ka­mai rea­guo­ti į va­di­na­mo­jo hib­ri­di­nio ka­ro ke­lia­mas grės­mes. 

„Šio­se na­cio­na­li­nė­se pra­ty­bo­se mo­ko­ma­si at­rem­ti hib­ri­di­nes grės­mes, jo­mis taip pat įver­ti­na­mas na­cio­na­li­nių Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų pa­si­ren­gi­mo ly­gis, pa­ti­kri­na­ma, kaip ope­ra­ty­viai ir sklan­džiai pa­vyk­tų ne­utra­li­zuo­ti hib­ri­di­nes grės­mes vals­ty­bės sau­gu­mui tai­kos me­to są­ly­go­mis“, - sa­ko prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

Par­ty­bo­se „Žai­bo kir­tis 2015“ mo­de­liuo­ja­mos įvai­riau­sio po­bū­džio grės­mės, nuo hib­ri­di­nio ka­ro iki te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių. Į pra­ty­bų sce­na­ri­jų bu­vo įtrauk­ti to­kie stra­te­gi­nės inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tai, kaip su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las, Klai­pė­dos jū­rų uos­tas, Pa­lan­gos oro uos­tas ir kt. Jo­se kar­tu vei­kia Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos, Lie­tu­vos po­li­ci­jos, an­ti­te­ro­ris­ti­nės rink­ti­nės ARAS, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos, Prieš­gais­ri­nės ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos par­ei­gū­nai, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos.

Na­cio­na­li­nes pra­ty­bas „Žai­bo kir­tis 2015“ or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nis šta­bas. Jo­se da­ly­vau­ja apie 3 tūkst. ka­rių iš vi­sų ka­riuo­me­nės pa­jė­gų ir val­dy­bų, kar­tu tre­ni­ruo­ja­si apie 500 vi­daus sau­gu­mo sis­te­mos par­ei­gū­nų.