Premjeras: pripažįstame solidarumo ir atsakomybės svarbą
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, pir­ma­die­nį su­si­ti­kęs su Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sią­ja įga­lio­ti­ne už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos vi­ce­pir­mi­nin­ke Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni, ap­ta­rė su pa­bė­gė­lių kri­ze su­si­ju­sią prob­le­ma­ti­ką, taip pat kal­bė­jo­si stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos stip­ri­ni­mo, ki­tais tarp­tau­ti­nės svar­bos klau­si­mais.

„Pri­pa­žįs­ta­me so­li­da­ru­mo ir at­sa­ko­my­bės svar­bą bend­rai spren­džiant su pa­bė­gė­lių kri­ze su­si­ju­sius klau­si­mus. Pri­ta­ria­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mams, ku­riais sie­kia­ma ge­riau val­dy­ti mig­ra­ci­jos srau­tus, už­ti­krin­ti to­les­nių kri­zių pre­ven­ci­ją, ir lau­kia­me spren­di­mų, ku­rie tu­rė­tų bū­ti pri­im­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trų ta­ry­bo­je“, – sa­kė prem­je­ras.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos vi­ce­pir­mi­nin­kė tei­gė, jog rug­sė­jo 22 d. vyks ne­ei­li­nė Vi­daus rei­ka­lų ta­ry­ba, ku­rio­je bus kal­ba­ma apie pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo klau­si­mus. Ei­li­nis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trų po­sė­dis nu­ma­to­mas spa­lį.

Su­si­ti­ki­me ap­tar­ti ir Ry­tų par­tne­rys­tės klau­si­mai, pa­dė­tis Ukrai­no­je bei ES par­ama šiai ša­liai. Pa­sak Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko, Ukrai­na im­asi rei­kia­mų prie­mo­nių, kad įvyk­dy­tų Mins­ko su­si­ta­ri­mus, ta­čiau kar­tu la­bai svar­bu yra ska­tin­ti vi­daus re­for­mas šio­je ša­ly­je, nu­sta­tant rea­lius už­da­vi­nius per rea­lų lai­ko tar­pą.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas po­kal­by­je su ES vy­riau­sią­ja įga­lio­ti­ne ak­cen­ta­vo, kad di­de­lis dė­me­sys tu­ri bū­ti krei­pia­mas ir į stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos stip­ri­ni­mą, ge­ri­nant in­for­ma­ci­jos sklai­dą ir ES ša­lims vie­nin­gai rea­guo­jant į de­zin­for­ma­ci­ją.

Prem­je­ras taip pat pa­žy­mė­jo, kad sie­kiant ener­ge­ti­nio sau­gu­mo, bū­ti­na stip­rin­ti ES ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mą šio­je sri­ty­je, ska­ti­nant veiks­mų koor­di­na­vi­mą ir ap­si­kei­ti­mą in­for­ma­ci­ja.