Premjeras: priemones prieš nesaugią Astravo AE turi įvertinti specialistai
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius tre­čia­die­nį pa­ve­dė ener­ge­ti­kos mi­nis­trui Ro­kui Ma­siu­liui įver­tin­ti, ar įma­no­ma tech­niš­kai ri­bo­ti elek­tros tie­ki­mą iš As­tra­vo.

Lie­tu­vo­je vyks­ta dis­ku­si­jos dėl ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mo klau­si­mo. As­tra­vo jė­gai­nės sau­gu­mo Lie­tu­vai kon­teks­te dis­ku­tuo­ja­ma apie įvai­rius tech­ni­nius spren­di­mus, ta­čiau dau­giau­sia kal­ba po­li­ti­kai, o ne eks­per­tai. Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius tre­čia­die­nį pa­ve­dė ener­ge­ti­kos mi­nis­trui Ro­kui Ma­siu­liui įver­tin­ti to­kių pa­siū­ly­mų, tarp jų ir kei­tik­lio pa­sta­ty­mo, tech­ni­nes ga­li­my­bes.

„Vie­šo­jo­je erd­vė­je po­li­ti­kai dis­ku­tuo­ja apie įvai­rias tech­ni­nes prie­mo­nes, tarp jų ir sro­vės kei­tik­lio sta­ty­bą prie sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja. Ta­čiau tik šios sri­ties spe­cia­lis­tai ga­li at­sa­ky­ti, ku­ri iš prie­mo­nių bū­tų veiks­min­giau­sia. To­dėl pa­ve­džiau ener­ge­ti­kos mi­nis­trui kar­tu su eks­per­tais iš­ana­li­zuo­ti ir įver­tin­ti tech­ni­nes ga­li­my­bes dėl kei­tik­lio pa­sta­ty­mo, taip pat įver­tin­ti vi­sų ga­li­mų va­rian­tų po­vei­kį ener­ge­ti­kos sis­te­mai“, – sa­ko prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

„Vi­si Lie­tu­vo­je su­ta­ria­me, kad svar­biau­sia yra mū­sų vi­sų sau­gu­mas. Tu­ri­me at­sa­kin­gai įver­tin­ti vi­sas prie­mo­nes sau­gu­mui už­ti­krin­ti ir iš­si­rink­ti veiks­min­giau­sią. Į šį klau­si­mą mums tu­ri pa­dė­ti at­sa­ky­ti ener­ge­ti­kos spe­cia­lis­tai“, – sa­ko ener­ge­ti­kos mi­nis­tras R. Ma­siu­lis.

Pa­pra­šy­ta pa­tiks­lin­ti prem­je­ro po­zi­ci­ją, jo at­sto­vė Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė BNS tei­gė, kad mi­nis­tras pir­mi­nin­kas nė­ra nei už, nei prieš elek­tros ri­bo­ji­mą iš Bal­ta­ru­si­jos: „Sie­kia­ma aps­kri­tai iš­siaiš­kin­ti, ar yra ko­kios tech­ni­nės ga­li­my­bės ir jau tuo­met spręs­ti, ką da­ry­ti. Ta­čiau tai bus ga­li­ma įver­tin­ti, kai į klau­si­mus at­sa­kys eks­per­tai, o ne po­li­ti­kai“.

R. Ma­siu­lis: „Vi­si Lie­tu­vo­je su­ta­ria­me, kad svar­biau­sia yra mū­sų vi­sų saugumas“

E.But­ku­tės-Laz­daus­kie­nės tei­gi­mu, bū­si­mo­mis prie­mo­nė­mis sie­kia­ma pa­ska­tin­ti Bal­ta­ru­si­ją lai­ky­tis AE sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų.

Prem­je­ro bend­ra­par­tie­tis, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las BNS anks­čiau sa­kė, kad elek­tri­nės sta­ty­bos ne­bus su­stab­dy­tos, ir ga­li­ma tik su­švel­nin­ti jos pa­sek­mes.

Anot R.Ma­siu­lio, veiks­min­giau­sias prie­mo­nes tu­ri iš­rink­ti ener­ge­ti­kos spe­cia­lis­tai.

„Vi­si Lie­tu­vo­je su­ta­ria­me, kad svar­biau­sia yra mū­sų vi­sų sau­gu­mas. Tu­ri­me at­sa­kin­gai įver­tin­ti vi­sas prie­mo­nes sau­gu­mui už­ti­krin­ti ir iš­si­rink­ti veiks­min­giau­sią. Į šį klau­si­mą mums tu­ri pa­dė­ti at­sa­ky­ti ener­ge­ti­kos spe­cia­lis­tai“, – pra­ne­ši­me sa­kė R.Ma­siu­lis.

Mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Man­tas Du­baus­kas BNS ti­ki­no, kad mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja dėl As­tra­vo AE ne­si­kei­čia, ta­čiau aiš­ki­na­ma­si, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos tiks­lą, kad ne­sau­gios AE elek­tra ne­pa­tek­tų į Lie­tu­vą.

„Pats pa­grin­di­nis tiks­las, kad elek­tra iš ne­sau­gios elek­tri­nės ne­pa­tek­tų į rin­ką, iš­lie­ka. Prie­mo­nių ga­li bū­ti įvai­rių – tech­ni­nės ir po­li­ti­nės. Bū­tent tech­ni­nes prie­mo­nes įver­tins eks­per­tai“, – BNS sa­kė M.Du­baus­kas.

Kaip po­li­ti­nes prie­mo­nes M.Du­baus­kas įvar­di­jo bend­ra­dar­bia­vi­mą su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, Es­po kon­ve­ci­jos ša­li­mis na­rė­mis.

R.Ma­siu­lis per­nai gruo­dį Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos ir Len­ki­jos mi­nis­trus par­agi­no ri­bo­ti elek­tros pa­te­ki­mą iš ša­lia Lie­tu­vos sta­to­mų As­tra­vo AE bei Ka­ra­liau­čiaus Bal­ti­jos AE. Sau­sį R.Ma­siu­lis su­si­ti­ko su Es­ti­jos eko­no­mi­kos mi­nis­tru, ku­ris esą pa­lai­ko idė­ją ne­pirk­ti elek­tros iš As­tra­vo AE. Tuo me­tu Suo­mi­ja, anot mi­nis­tro, ne­pa­lai­ko šios idė­jos. Lat­vi­jos prem­je­ras Ma­ris Ku­čins­kis taip pat pa­ža­dė­jo rem­ti Lie­tu­vą, spren­džiant As­tra­vo AE klau­si­mą.

R.Ma­siu­lis ko­vo an­tro­je pu­sė­je ke­ti­na kal­bė­tis ir su Len­ki­jos ko­le­ga.

Anot Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­mo, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja kar­tu su eks­per­tais iš­va­das tu­rė­tų pa­teik­ti per mė­ne­sį.

Šiuo me­tu trys Bal­ti­jos ša­lys, Bal­ta­ru­si­ja ir Ru­si­ja yra su­jung­tos į vie­nin­gą ener­ge­ti­kos sis­te­mą ir su­da­ro va­di­na­mą­jį BRELL žie­dą. Jį su­ar­dy­ti bus įma­no­ma tik po to, kai Lie­tu­va įgy­ven­dins sis­te­mos sinch­ro­ni­za­vi­mo su Va­ka­rais pro­jek­tą.

Pir­ma­die­nį so­cial­de­mo­kra­tai, li­be­ra­lai, kon­ser­va­to­riai, „dar­bie­čiai“ bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­riai pa­si­ra­šė ko­mu­ni­ka­tą, ku­ria­me su­ta­rė siek­ti iš­veng­ti As­tra­vo AE grės­mės Lie­tu­vai.

Opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tys po­li­ti­kai no­rė­tų, kad iki ge­gu­žės bū­tų par­eng­tas ir Sei­me pri­im­tas spe­cia­lus Lie­tu­vos ap­sau­gos nuo As­tra­vo AE įsta­ty­mas, ku­ria­me bū­tų įtvir­tin­tos tech­ni­nės prie­mo­nės, lei­sian­čios Lie­tu­vai efek­ty­viai ap­sau­go­ti elek­tros sis­te­mą nuo jos elek­tros, taip pat ne­ati­dė­lio­jant pra­dė­ti pa­si­ren­gi­mą Lie­tu­vos elek­tros sis­te­mos sinch­ro­ni­za­vi­mui su Va­ka­rais.

Įsta­ty­me bū­tų nu­ma­ty­ta, kad sie­kiant už­ti­krin­ti elek­tros srau­tų val­dy­mą elek­tros per­da­vi­mo li­ni­jo­mis iš Bal­ta­ru­si­jos, iki 2018 me­tų Vi­sa­gi­no skirs­tyk­lo­je bū­tų įreng­tas nuo­la­ti­nės sro­vės kei­tik­lis, bei nu­ties­ta 330 ki­lo­vol­tų įtam­pos li­ni­ja Vil­nius-Ne­ris, kad bū­tų ga­li­ma iš­jung­ti šiuo me­tu ma­žai nau­do­ja­mą 330 kV li­ni­ją Vil­nius-Mo­lo­deč­nas.

Es­po kon­ven­ci­jos ša­lys na­rės yra pa­skel­bu­sios, kad As­tra­vo AE pro­jek­tas ne­ati­tin­ka kon­ven­ci­jos rei­ka­la­vi­mų. Lie­tu­va ne kar­tą kri­ti­ka­vo Bal­ta­ru­si­ją, kad ji ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, ku­ris sta­to­mas vos 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, sau­gu­mo. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.

Bal­ta­ru­si­ja tei­gia, kad pir­ma­sis AE blo­kas ga­li pra­dė­ti veik­ti 2018 me­tais.