Premjeras: prezidentės pranešimas nukreiptas prieš valdančiuosius
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ša­lies va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės me­ti­nia­me pra­ne­ši­me sa­ko iš­gir­dęs tik kri­ti­ką Vy­riau­sy­bei, ku­rią aiš­ki­na sie­kiu su­ma­žin­ti da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų po­pu­lia­ru­mą ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams.

„Aš ne­iš­gir­dau pre­zi­den­tės at­as­kai­tos šį kar­tą, tik iš­gir­dau kri­ti­ką Vy­riau­sy­bės at­žvil­giu, ir aš tai ver­ti­nu kaip pra­ne­ši­mą, pa­da­ry­tą prieš ar­tė­jan­čius rin­ki­mus, kad kuo la­biau su­kri­ti­kuo­tų Vy­riau­sy­bę ir kad vi­suo­me­nė pa­ti­kė­tų tam ti­kra ne­tie­sa, ku­ri čia bu­vo at­skleis­ta, ir rin­ki­muo­se ne­igia­mai rin­kė­jai ver­tin­tų val­dan­čią­ją dau­gu­mą“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį Sei­me ko­men­tuo­da­mas D.Gry­baus­kai­tės me­ti­nį pra­ne­ši­mą sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, dau­ge­lis kri­ti­kos strė­lių – dėl di­de­lių iš­lai­dų eks­per­tams, so­cia­li­nio jau­tru­mo sto­kos – tu­rė­tų bū­ti nu­kreip­tos į anks­tes­nius cen­tro-de­ši­nės val­dan­čiuo­sius, nes to­kią si­tua­ci­ją esą lė­mė anks­tes­nio Mi­nis­trų ka­bi­ne­to spren­di­mai.

„Eks­per­tams pi­ni­gai, ku­rie skir­ti, yra kon­ser­va­to­rių lai­kais pra­dė­tas ar­bi­tra­žas Stok­hol­me, ir ad­vo­ka­tams mo­ka­mos su­mos iki šios die­nos. Dėl so­cia­li­nio jau­tru­mo ti­kriau­siai pa­ti pre­zi­den­tė tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę, nes jos lai­ko­tar­piu bu­vo su­ma­žin­tos pen­si­jos, dar­bo už­mo­kes­tis, ir kaip tik ši Vy­riau­sy­bė šie­met bai­gia anos kon­ser­va­to­rių – li­be­ra­lų Vy­riau­sy­bės (spren­di­mu su­ma­žin­tas) kom­pen­suot so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jas, šį mė­ne­sį pra­de­da­me kom­pen­suo­ti pen­si­jas dir­bu­siems pen­si­nin­kams, tad ma­nau, kad (prie­kaiš­tus) apie so­cia­li­nį jau­tru­mą reik­tų pe­rad­re­suo­ti vi­sai ki­tiems žmo­nėms“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis taip pat tvir­ti­no, kad ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mas šiuo me­tu yra vie­nas spar­čiau­sių tarp Bal­ti­jos ša­lių. „Ti­kriau­siai ne­pa­tei­kė pa­ta­rė­jai in­for­ma­ci­jos, kad bend­ras vi­daus pro­duk­tas pir­ma­ja­me ket­vir­ty­je au­go 2,5 proc., yra aukš­tes­nis ne­gu Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je“, – sa­kė prem­je­ras.

„Ne­pap­ras­tai sėk­min­gai, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, kad Lie­tu­va su­si­do­ro­jo su iš­ori­niais iš­šū­kiais su­val­dant eko­no­mi­nę kri­zę dėl Ru­si­jai pri­tai­ky­tų sank­ci­jų, nes yra EK ana­li­zė, kad di­džiau­sias po­vei­kis tu­rė­jo būt Lie­tu­vai, to­dėl aš ne­ga­liu ki­taip ver­tin­ti šios at­as­kai­tos ar pra­ne­ši­mo kaip prieš­rin­ki­mi­nio tam ti­kro niuan­so. Vėl Vi­jū­nė­lės dva­ras pa­mi­nė­tas, kur tei­si­nin­kų pa­sa­ky­ta, kad vis­kas su­bliuš­ko ir yra ne­tie­sa, o kaž­ko­dėl dar­že­liai, ki­ti da­ly­kai, kur bu­vo kai­nos lei­džia­mos iš­pūs­ti ši­lu­mos, elek­tos sū­ky­je, tam ti­kri ši­lu­mos ga­min­to­jai lei­do su­kaup­ti mi­li­jo­ni­nius pel­nus, kur mes su­val­dėm ir lei­dom su­ma­žin­ti kai­nas, kaž­ko­dėl ne­pa­mi­nė­ta“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Perk­laus­tas, ar jis no­ri pa­sa­ky­ti, kad skai­ty­da­ma me­ti­nį pra­ne­ši­mą D.Gry­baus­kai­tė me­la­vo, ar ten­den­cin­gai pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, prem­je­ras at­sa­kė: „Aš ne­sa­kau, kad me­la­vo, aš ga­liu pa­sa­kyt, kad tai bu­vo kri­ti­ka Vy­riau­sy­bei ir bu­vo ieš­ko­ma kaip įma­no­ma (la­biau) pa­teik­ti vi­suo­me­nei, kad vi­si tuo pa­ti­kė­tų“.

Ket­vir­ta­die­nį skai­ty­da­ma me­ti­nį pra­ne­ši­mą Sei­me pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad vals­ty­bė pra­ran­da stra­te­gi­nę kryp­tį, o pa­sta­rų­jų me­tų Lie­tu­vos pa­žan­gą ri­bo­ta va­di­na ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Taip pat ša­lies va­do­vė kal­bė­jo apie per­tek­li­nes val­džios iš­lai­das bei so­cia­li­nio jau­tru­mo sto­ką.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, stra­te­gi­niai ap­sisp­ren­di­mai šiuo me­tu yra gy­vy­biš­kai svar­būs vals­ty­bės sėk­mei, ta­čiau kol kas įval­dy­tas tik dar­bo gru­pių kū­ri­mo me­nas – ke­lios de­šim­tys jų dar ieš­ko įvai­rių spren­di­mų.

„Ke­tu­rio­li­ka mi­nis­te­ri­jų tu­ri 347 pa­val­džias ins­ti­tu­ci­jas, ta­čiau Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tui pa­teik­tos at­as­kai­tos by­lo­ja, kad vien per­nai eks­per­tams ir ga­li­my­bių stu­di­joms iš­leis­ta 11 mi­li­jo­nų eu­rų. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja iš­lai­das eks­per­tams pa­di­di­no 35 kar­tus. De­ja, net ir po to­kių in­ves­ti­ci­jų tu­ri­me pri­pa­žin­ti stra­te­gi­nį ne­įga­lu­mą“, – par­eiš­kė D.Gry­baus­kai­tė.

D.Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį Sei­me skai­tė sa­vo sep­tin­tą­jį me­ti­nį pra­ne­ši­mą. Kons­ti­tu­ci­ja įpa­rei­go­ja vals­ty­bės va­do­vą kar­tą per me­tus apž­velg­ti pa­dė­tį Lie­tu­vo­je, ša­lies vi­daus ir už­sie­nio po­li­ti­ką.