Premjeras: prezidentė – dešiniųjų stovykloje
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su­kri­ti­ka­vo ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­ją Žyd­rū­ną Ra­di­šaus­ką, tei­gu­sį, kad pro­ku­ra­tū­ra iš Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) nė­ra ga­vu­si do­ku­men­tų dėl įtar­ti­nai di­de­lių vir­tu­vės įran­kių kai­nų.

Kar­tu jis ap­kal­ti­no pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, esą ji ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų ko­vo­je vei­kia de­ši­nių­jų sto­vyk­lo­je.

„Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad gė­da man bu­vo klau­sy­tis iš pro­ku­ro­ro to­kių žo­džių. Ir pa­sa­ky­siu dėl ko – ar­ba pro­ku­ro­ras ban­do gel­bė­ti kaž­ku­rio pro­ku­ro­ro mun­du­rą, ar­ba tie­siog pro­ku­ro­ras, ku­ris ko­men­ta­vo, ne­ži­no ga­lio­jan­čių įsta­ty­mų“, – ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

„Jei­gu kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras pa­ga­vo va­gį, ati­da­vė Ka­ro po­li­ci­jai, ku­ri kar­tu su pro­ku­ra­tū­ra at­li­ko iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ar da­bar rei­kia kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą nu­teis­ti?“, – klau­sė prem­je­ras.

Ž.Ra­di­šaus­kas tre­čia­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė, kad pro­ku­ra­tū­ra iš KAM nė­ra ga­vu­si jo­kių do­ku­men­tų dėl įtar­ti­nai di­de­lių vir­tu­vės įran­kių kai­nų, įsi­gy­tų per vie­šą­jį pir­ki­mą.

„Pro­ku­ra­tū­ra iš Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos jo­kių do­ku­men­tų nė­ra ga­vu­si. Vi­sa ei­ga pra­si­dė­jo nuo to, kai ge­ne­ra­li­nis ins­pek­to­rius at­li­ko tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą. Tai įvy­ko 2015 me­tų va­sa­rio 26 die­ną. Tą iš­va­dą ki­tą die­ną nu­siun­tė Ka­ro po­li­ci­jai. Ne pro­ku­ra­tū­rai, kaip ban­do­ma klai­din­ti. Ka­ro po­li­ci­jai bu­vo pa­teik­ta vi­sa me­džia­ga“, – sa­kė pro­ku­ro­ras.

Anot A.But­ke­vi­čiaus, skan­da­las dėl vir­tu­vės įran­kių pir­ki­mo su­kel­tas, nes ar­tė­ja rin­ki­mai, o pre­zi­den­tė, pa­sak prem­je­ro, įsi­trau­kia į de­ši­nių­jų sto­vyk­lą.

„Kal­bant apie san­ty­kius su pre­zi­den­te, aš ti­krai ap­gai­les­tau­ju ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ša­lies va­do­vė įsi­trau­kė į rin­ki­mi­nę ko­vą ir, de­ja, tai da­ro de­ši­nių­jų sto­vyk­lo­je“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Pa­si­ti­kė­ji­mo Sei­me nesitikrins

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­ke­ti­na ti­krin­tis pa­si­ti­kė­ji­mo Sei­me, kaip siū­lo kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai.

To­kį ra­gi­ni­mą tre­čia­die­nį iš­sa­kė kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų par­ti­jų pir­mi­nin­kai Gab­rie­lius Lands­ber­gis ir Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

„Ži­no­te, ką kal­ba tie du po­nai po­li­ti­kai, man ti­krai ne­rū­pi, ir ką ma­no ky­ši­nin­ka­vi­mu stam­biu mas­tu įta­ria­mo E.Ma­siu­lio bend­ra­žy­gis ir pri­va­čių dar­že­lių tink­lo sa­vi­nin­kės A.Lands­ber­gie­nės, dėl ku­rios vers­lo skaid­ru­mo yra taip pat daug įta­ri­mų, vy­ras. Man svar­bus Lie­tu­vos žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas ir aš ma­nau, kad jų tu­riu“, – ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

Ra­gi­ni­mu pa­si­ti­krin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą opo­zi­ci­ja rea­ga­vo į val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų kri­ti­ką pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei.

„Prem­je­ro ir so­cial­de­mo­kra­tų at­vi­rai už­gau­lūs, me­la­gin­gi ir įžei­džian­tys pre­zi­den­tę vie­ši par­eiš­ki­mai aki­vaiz­džiai ro­do, kad prem­je­rui pre­zi­den­tės pa­si­ti­kė­ji­mas ne­be­rū­pi. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis prem­je­ras tu­rė­tų ne­dels­da­mas pa­si­ti­krin­ti, ar dar tu­ri Sei­mo pa­si­ti­kė­ji­mą“, – ra­šo­ma po­li­ti­kų par­eiš­ki­me.

Rea­guo­da­mi į pre­zi­den­tės ra­gi­ni­mą at­sis­ta­ty­din­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Juo­zui Ole­kui, so­cial­de­mo­kra­tai an­tra­die­nį par­eiš­kė abe­jo­jan­tys dėl pre­zi­den­tės ge­bė­ji­mo vyk­dy­ti tie­sio­gi­nes par­ei­gas.

Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ir Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vai so­cial­de­mo­kra­tų par­eiš­ki­mą pa­va­di­no „des­pe­ra­ci­jos ir že­mos po­li­ti­nės kul­tū­ros de­mons­tra­ci­ja, ku­ri ken­kia vals­ty­bės kons­ti­tu­ci­nės sant­var­kos au­to­ri­te­tui, žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mui kons­ti­tu­ci­nė­mis Vy­riau­sy­bės ir prem­je­ro ins­ti­tu­ci­jo­mis ir jų su­ge­bė­ji­mu veik­ti at­sa­kin­gai“.