Premjeras pralaimėjo rinkimus Vilkaviškyje
Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius pra­lai­mė­jo rin­ki­mus vien­man­da­tė­je Vil­ka­viš­kio apy­gar­do­je, kur bu­vo ren­ka­mas nuo 1996 me­tų.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) skel­bia­mais duo­me­ni­mis, man­da­tą čia iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LŽVS) kan­di­da­tas Kęs­tu­tis Smir­no­vas, su­rin­kęs 49,44 bal­sų.

A.But­ke­vi­čius ga­vo 47,42 proc. apy­gar­dos rin­kė­jų bal­sų. A.But­ke­vi­čius pir­ma­ja­me tu­re pir­ma­vo su­rin­kęs 36,28 proc. rin­kė­jų bal­sų, o K.Smir­no­vas bu­vo an­tras su 27,24 proc. bal­sų.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris rin­ki­mų va­ka­rą kal­bė­da­mas Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jo­je pri­pa­ži­no rin­ki­mus pra­lai­mė­jo ir jis, ir vi­sa par­ti­ja, ta­čiau ne­at­sa­kė, ar at­sis­ta­ty­dins iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų.

„Par­ti­ja pra­lo­šė ši­tuos rin­ki­mus. Ma­nau, kad mū­sų dau­ge­lis žmo­nių per daug ak­ty­viai rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je ne­da­ly­va­vo. Aš pri­sii­mu at­sa­ko­my­bę, kad da­ly­va­vau tik te­le­vi­zi­jos de­ba­tuo­se, į apy­gar­dą tre­jus me­tus ne­va­žia­vau“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis taip pat sa­kė kaip par­ti­jos pir­mi­nin­kas pri­sii­man­tis at­sa­ko­my­bę ir, jei toks bus par­ti­jos val­dy­bos spren­di­mas, ne­da­ly­vaus de­ran­tis dėl koa­li­ci­jos.

Kęs­tu­tis Smir­no­vas, an­tra­me rin­ki­mų tu­re įvei­kęs prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių vien­man­da­tė­je Vil­ka­viš­kio apy­gar­do­je, kur so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris bu­vo ren­ka­mas nuo 1996 me­tų, sa­ko, kad per­ga­lę jam at­ne­šė per­mai­nų no­rin­tys žmo­nės.

„Ne­sa­ky­čiau, kad čia ma­no vie­nin­te­lio per­ga­lė. Iki pa­sku­ti­nės mi­nu­tės nie­kas (Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­go­je – BNS) ne­su­ti­ko kan­di­da­tuo­ti ten, ei­ti į kon­ku­ren­ci­ją su prem­je­ru. Ta­da pa­siū­lė man. Aš esu ko­vo­to­jas. Tai jei­gu ei­nu, tai ko­vo­ju iki ga­lo. Mū­sų tiks­las bu­vo – an­tras tu­ras. Per du mė­ne­sius ap­si­gy­ve­nau Vil­ka­viš­ky­je ir dir­bau su žmo­nė­mis. Ir ga­vo­si toks re­zul­ta­tas. Bet ten ne ma­no vie­no re­zul­ta­tas, vi­sa Lie­tu­va no­rė­jo per­mai­nų, bu­vo par­ti­jos in­for­ma­ci­nė ban­ga, sie­kis, kad bū­tų pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bė“, – BNS tvir­ti­no K.Smir­no­vas.

„Aš dau­giau klau­siau žmo­nių, o ne kal­bė­jau. O kaip dau­giau­sia bū­na – at­va­žiuo­ja po­li­ti­kai, pa­kal­ba, o žmo­nių ne­išk­lau­so. Ma­no tak­ti­ka bu­vo ki­to­kia“, – pri­dū­rė jis.

Pa­klaus­tas, ką bū­da­mas Sei­me no­rė­tų pa­da­ry­ti, kad jo rin­kė­jų iš Vil­ka­viš­kio gy­ve­ni­mas bū­tų ge­res­nis, K.Smir­no­vas tvir­ti­no, kad spe­cia­liai to ne­da­rys.

„Tu­ri bū­ti bend­ra Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma ir jo­je nu­ma­ty­ta, kaip tu­rė­tų bū­ti re­mia­mi re­gio­nai, kaip tu­rė­tų bū­ti iš­dė­lio­tas fi­nan­sa­vi­mas. Ta­da ne­rei­kės nei trauk­ti nei pri­trauk­ti“, – tei­gė K.Smir­no­vas.

Jis sa­kė no­rin­tis dirb­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te ir Jau­ni­mo ir spor­to ko­mi­si­jo­je.

„Ne­si­ruo­šiu rei­ka­lau­ti jo­kių pos­tų, nors prem­je­rą ir įvei­kiau“, – sa­kė K.Smir­no­vas.

Prem­je­ras Vil­ka­viš­ky­je į Sei­mą bu­vo ren­ka­mas nuo 1996-ųjų, o nuo 2000-ųjų jis bū­da­vo iš­rink­tas jau pir­ma­ja­me tu­re. Šie­met į Sei­mą jis iš­rink­tas su so­cial­de­mo­kra­tų są­ra­šu.