Premjeras penktadienį derybose dėl dujų tikisi „padėti tašką“
De­ry­bo­se su Bal­ti­jos ša­lių prem­je­rais, ku­rios svar­bios sie­kiant už­si­ti­krin­ti eu­ro­pi­nę par­amą Klai­pė­dos su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lui, Lie­tu­vos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis penk­ta­die­nį ti­ki­si „pa­dė­ti taš­ką“. Anot jo, net jei de­ry­bos bū­tų ne­sėk­min­gos, sie­kia­ma pa­ga­liau baig­ti dis­ku­si­jas ir ju­dė­ti to­liau.

„De­šimt me­tų ly­giai, kai dis­ku­si­ja vyks­ta tarp Bal­ti­jos vals­ty­bių. Aš ti­kiuo­si vie­no ry­toj – pa­dė­ti taš­ką. Ar­ba taip, ar­ba ne“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė S. Skver­ne­lis.

Anot jo, pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą dėl re­gio­ni­nės Bal­ti­jos ša­lių SGD rin­kos, bū­tų ga­li­ma at­pi­gin­ti du­jas var­to­to­jams.

„De­šimt me­tų, ma­nau, pa­kan­ka­mai il­gas lai­ko­tar­pis dis­ku­si­joms, bet tos dis­ku­si­jos ro­do, kad jos stab­do la­bai svar­bius ener­ge­ti­nius pro­jek­tus ir dar­bus, tai Lie­tu­va ne­ga­li sau to leis­ti, tai dėl to ir bu­vo pri­vers­ta, ta­po ly­de­riu, spren­džiant SGD ter­mi­na­lo klau­si­mą, da­bar tu­ri­me al­ter­na­ty­vą spręs­ti tiek Lie­tu­vos, tiek Lat­vi­jos, tiek Es­ti­jos var­to­to­jų klau­si­mus, tai yra ma­žin­ti du­jų kai­ną, tu­rė­ti ne­prik­lau­so­mą lais­vą du­jų rin­ką“, – kal­bė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Pa­sak S. Skver­ne­lio, jei ša­lys su­si­tar­tų, į eu­ro­pi­nį fi­nan­sa­vi­mą ga­lė­tų pre­ten­duo­ti Lie­tu­vos ir Es­ti­jos ter­mi­na­lai bei Lat­vi­jos In­ču­kal­nio du­jų sau­gyk­la.

„Dėl Bal­ti­jos re­gio­no du­jų rin­kos at­ei­ties, ir tai su­si­ję pir­miau­siai su mū­sų ter­mi­na­lo re­gio­na­li­za­vi­mo klau­si­mu, In­ču­kal­nio po­že­mi­nės du­jų sau­gyk­los Lat­vi­jo­je ir ga­li­my­bės Es­ti­jo­je tu­rė­ti ma­žos apim­ties ar­ba ma­žo ga­lin­gu­mo ter­mi­na­lą. Tai bū­tų bend­ras vi­sų Bal­ti­jos vals­ty­bių pro­jek­tas, ku­ris ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos fi­nan­sa­vi­mą“, – ti­ki­no S. Skver­ne­lis.

Bal­ti­jos ša­lių vy­riau­sy­bių va­do­vai penk­ta­die­nį ap­si­lan­kys Lat­vi­jos In­ču­kal­nio du­jų sau­gyk­lo­je, vė­liau tęs po­kal­bius Per­nu mies­te Es­ti­jo­je.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė siū­lo vi­soms trims ša­lims su­si­tar­ti dėl va­di­na­mo­jo su­skys­tin­tų gam­ti­nų du­jų re­gio­ni­nio pa­ke­to, ku­ria­me bū­tų įver­tin­ta Klai­pė­dos SGD ter­mi­na­lo, bū­si­mo Es­ti­jos ter­mi­na­lo ir In­ču­kal­nio sau­gyk­los reikš­mė.

Anks­čiau Lie­tu­va sie­kė, kad Klai­pė­dos ter­mi­na­las bū­tų pri­pa­žin­tas re­gio­ni­niu ir taip pre­ten­duo­tų į ES par­amą lai­vo– sau­gyk­los iš­pir­ki­mui iš Nor­ve­gi­jos „Hoegh LNG“, ta­čiau ne­su­lau­kė tvir­tos kai­my­nų par­amos.

Siek­da­mi įti­kin­ti lat­vius ir es­tus, lie­tu­viai da­bar siū­lo su­si­ta­ri­mą, api­man­tį ob­jek­tus vi­so­se tri­jo­se ša­ly­se.

Bend­ras tri­jų ša­lių su­ta­ri­mas ge­ro­kai pa­di­din­tų ga­li­my­bes gau­ti ES par­amą. Anot prem­je­ro pa­ta­rė­jo Dei­vi­do Ma­tu­lio­nio, šis su­si­ta­ri­mas leis­tų su­ma­žin­ti du­jų kai­nas 5–7 proc. ir su­da­ry­tų stip­res­nę kon­ku­ren­ci­ją Ru­si­jos du­jų kon­cer­nui „Gazp­rom“.

Iš pra­džių Lie­tu­va pla­na­vo iš „Hoegh LNG“ lai­vą-sau­gyk­lą „In­de­pen­den­ce“ iš­pirk­ti 2024 me­tais, ta­čiau vė­liau ėmė ieš­ko­ti ga­li­my­bių tai pa­da­ry­ti anks­čiau. Už lai­vo nuo­mą dau­giau­sia vals­ty­bės val­do­ma įmo­nė „Klai­pė­dos naf­ta“ kas­met mo­ka apie 60 mln. eu­rų.