Premjeras pavedė ministrei atlikti tyrimą dėl tragedijos Kėdainiuose
Al­gir­das But­ke­vi­čius dėl tra­giš­ko in­ci­den­to Kė­dai­nių ra­jo­ne, Sa­vie­čių kai­me pa­ve­dė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai at­lik­ti ty­ri­mą, ar tin­ka­mai bu­vo kon­tro­liuo­ja­mi so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos veiks­mai, ko­kių prie­mo­nių bu­vo im­ta­si sie­kiant nu­trauk­ti smur­tą šei­mo­je.

„Nuo­šir­džiai už­jau­čiu tra­giš­ką įvy­kį iš­gy­ve­nu­sią šei­mą. Tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos at­liks sa­vo dar­bą, ta­čiau to­kiems įvy­kiams už­bėg­ti už akių pri­va­lo mū­sų ša­lies ins­ti­tu­ci­jos. To­dėl pa­ve­džiau so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trei pir­miau­sia iš­siaiš­kin­ti, ar jai pa­val­džios ins­ti­tu­ci­jos, so­cia­li­nės rū­py­bos cen­tras, vai­ko tei­sių sky­rius ėmė­si prie­mo­nių, kad bū­tų už­kirs­tas ke­lias smur­tui šei­mo­je. Mi­nis­te­ri­ja tu­rės ar­ti­miau­siu me­tu pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ko­kios ins­ti­tu­ci­jos ir ko­kių kon­tro­lės bei pre­ven­ci­jos prie­mo­nių ėmė­si. Ty­ri­mas par­odys, ar tin­ka­mai at­lie­ka­mas ins­ti­tu­ci­jų dar­bas, kaip ga­lė­tu­me jį su­stip­rin­ti, kad at­ei­ty­je ne­pa­si­kar­to­tų Sa­vie­čių kai­mo šei­mos tra­ge­di­ja“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį Kė­dai­nių ra­jo­ne, Sa­vie­čių kai­me, 1979 me­tais gi­męs vy­ras bui­ti­nio konf­lik­to me­tu smur­tau­da­mas pri­ver­tė iš na­mų pa­bėg­ti sa­vo su­gy­ven­ti­nę, o du iš ke­tu­rių sa­vo vai­kų – dvi­me­tį ber­niu­ką ir ke­tu­rių mė­ne­sių mer­gai­tę – su­me­tė į kie­me esan­tį šu­li­nį ir taip juos nu­žu­dė.

Vras sa­vo kal­tę pri­pa­žįs­ta, ta­čiau mo­ty­vų ne­nu­ro­do. Jam bus pa­skir­ta me­di­ci­ni­nė eks­per­ti­zė.