Premjeras pateikė prezidentei A.Pitrėnienės kandidatūrą
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tre­čia­die­nį ofi­cia­liai pa­tei­kė pre­zi­den­tei „dar­bie­tės“ Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės kan­di­da­tū­rą į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­tą.

Tai BNS pa­tvir­ti­no prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė. Ji taip pat tei­gė, kad A.But­ke­vi­čius yra ga­vęs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­žy­mą dėl A.Pi­trė­nie­nės.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė dar an­tra­die­nį bu­vo su­si­ti­ku­si su Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­te į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tres, Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke A.Pi­trė­nie­ne.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro ieš­ko­ma iš par­ei­gų ba­lan­džio pa­bai­go­je at­sis­ta­ty­di­nus Dai­niui Pa­val­kiui. Tai pa­da­ry­ti jį ra­gi­no Dar­bo par­ti­jos ta­ry­ba, nu­spren­du­si, kad bu­vęs mi­nis­tras ne­vyk­dė Dar­bo par­ti­jos ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos.

Iš pra­džių nau­juo­ju švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru Dar­bo par­ti­ja siū­lė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ką Vy­dą Ged­vi­lą, ta­čiau pre­zi­den­tė at­me­tė jo kan­di­da­tū­rą mo­ty­vuo­da­ma slap­ta STT pa­žy­mo­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja. Jis pats vė­liau at­si­sa­kė kan­di­da­tuo­ti.

Tuo­met į šias par­ei­gas bu­vo pa­siū­ly­tas Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos va­do­vas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas, ta­čiau jis pats nu­spren­dė at­si­sa­ky­ti kan­di­da­tuo­ti, šią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no prem­je­ras.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, mi­nis­trus ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas prem­je­ro tei­ki­mu.