Premjeras pasveikino Popiežių ir pakvietė atvykti
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis iš­siun­tė laiš­ką Po­pie­žiui Pra­nciš­kui, Lie­tu­vos žmo­nių ir Vy­riau­sy­bės var­du svei­kin­da­mas su gar­bin­gu ju­bi­lie­ju­mi ir lin­kė­da­mas stip­ry­bės gar­bin­ga­me dva­si­nia­me ke­ly­je.

„Jū­sų Šven­te­ny­be, no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad Lie­tu­va ypač ver­ti­na bend­ra­dar­bia­vi­mą su Šven­tuo­ju Sos­tu. Nau­do­da­ma­sis pro­ga, no­rė­čiau nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti Jums už il­ga­me­tį ir vai­sin­gą Šven­to­jo Sos­to bend­ra­dar­bia­vi­mą su Lie­tu­vos vals­ty­be. Šiais me­tais Lie­tu­vo­je lan­kan­tis Jo Emi­nen­ci­jai Kar­di­no­lui Par­oli­nui bu­vo pa­mi­nė­tos dvi ypač svar­bios Lie­tu­vai pro­gos: Vil­niu­je vy­ko Na­cio­na­li­nis gai­les­tin­gu­mo kong­re­sas ir bu­vo pa­mi­nė­tos 25-osios Lie­tu­vos ir Šven­to­jo Sos­to dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo me­ti­nės. No­riu pa­brėž­ti, kad Lie­tu­vai ir vi­siems jos žmo­nėms bu­vo ypač reikš­min­ga Šven­to­jo Sos­to par­ama so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu. Tai, kad Šven­ta­sis Sos­tas nie­ka­da ne­pri­pa­ži­no Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos ir anek­si­jos, Lie­tu­vai ypač svar­bu. Nuo­šir­džiai ti­ki­mės, kad in­ten­sy­vūs bei drau­giš­ki Lie­tu­vos ir Šven­to­jo Sos­to san­ty­kiai ir to­liau bus plė­to­ja­mi šia link­me.

Jū­sų Šven­te­ny­be, nau­do­da­ma­sis pro­ga, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės var­du no­rė­čiau Jus pa­kvies­ti at­vyk­ti į Lie­tu­vą. Prieš 23 me­tus Lie­tu­vo­je lan­kę­sis Po­pie­žius Šv. Jo­nas Pa­ulius II su­stip­ri­no mū­sų ša­lies lais­vės ir de­mo­kra­ti­jos plė­trą, pa­dė­jo at­ras­ti nau­jų vals­ty­bės ir Baž­ny­čios bend­ra­dar­bia­vi­mo pers­pek­ty­vų. Lie­tu­vos žmo­nės lau­kia Jū­sų.

Jū­sų Šven­te­ny­be, vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių var­du taip pat svei­ki­na­me Jus Šven­tų Ka­lė­dų – Kris­taus gi­mi­mo – pro­ga. Pra­šau, Jū­sų Šven­te­ny­be, pri­im­ti ma­no nuo­lan­kiau­sią pa­gar­bą“, – ra­šo­ma Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės va­do­vo svei­ki­ni­mo laiš­ke.