Premjeras: opozicija kiršina Vyriausybę ir prezidentę
Opo­zi­ci­ja sie­kia su­kir­šin­ti Vy­riau­sy­bę ir pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, sa­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, kon­ser­va­to­rių ly­de­riui Gab­rie­liui Lands­ber­giui su­kri­ti­ka­vus jį dėl ly­de­rys­tės sto­kos.

„Aš ma­nau, kad opo­zi­ci­jos tai yra sva­jo­nė ir sie­kis, kad ga­lė­tų įkal­ti to­kį pleiš­tą“, – Ži­nių ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas G.Lands­ber­gis šią sa­vai­tę pa­skelb­ta­me in­ter­viu por­ta­lui lrt.lt su­kri­ti­ka­vo Mi­nis­trų ka­bi­ne­to dar­bą. Pa­sak jo, „Vy­riau­sy­bė tu­ri par­ody­ti ly­de­rys­tę, ko­kia jos kryp­tis, o ne kiek­vie­ną kar­tą per pe­tį dai­ry­tis, ką pa­sa­kys pre­zi­den­tė, ne­duok, Die­ve, su­si­pyks“.

„Ma­no nuo­mo­ne, tai jau da­ro­si ten­den­ci­ja. Iš­ei­na iš pre­zi­den­tū­ros ko­kia nors kryp­tis, kad rei­kia da­ry­ti bū­tent taip, o tuo­met prem­je­ras su­tin­ka, kad tai – ge­riau­sias spren­di­mas. At­leis­kit, bet tu tu­ri švie­ti­mo pa­ta­rė­ją...aš ti­kiuo­si ly­de­rys­tės iš prem­je­ro, o ne pre­zi­den­tės pri­ta­rė­jo“, – kal­bė­jo G.Lands­ber­gis.

To­kia nuo­mo­nę mi­nis­tras pir­mi­nin­kas pa­va­di­no „nie­kuo ne­pag­rįs­ta“.

Pa­sak S.Skver­ne­lio, pre­zi­den­tės ini­cia­ty­vos, tei­kia­mos įsta­ty­mų pa­tai­sos tie­siog daž­nai su­tam­pa su Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma.

„Ma­ny­čiau, kad opo­zi­ci­jos ly­de­riui rei­kė­tų kal­bė­ti apie sa­vo ly­de­rys­tės prob­le­ma­ti­ką sa­vo par­ti­jo­je ir spręs­ti pir­miau­sia sa­vo rei­ka­lus, gal­vo­ti apie sa­vo at­ei­tį, nes rin­kė­jai, vi­suo­me­nė aiš­kiai pa­sa­kė, kur yra jų vie­ta, o jų vie­ta yra prie taip va­di­na­mo at­sar­gi­nių suo­liu­ko“, – sa­kė prem­je­ras.

Kon­ser­va­to­riai per­nai spa­lį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se li­ko an­tri. Iš­anks­ti­niai šios par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mai vyks va­sa­rį.

Dau­giau­sia bal­sų rin­ki­muo­se lai­mė­ju­si Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su­for­ma­vo val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su so­cial­de­mo­kra­tais.