Premjeras nurodė per savaitę atleisti V. Vigelį
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko kul­tū­ros mi­nis­trui „dar­bie­čiui“ Ša­rū­nui Bi­ru­čiui nu­ro­dęs per šią sa­vai­tę at­leis­ti vi­ce­mi­nis­trą Vy­tau­tą Vi­ge­lį, ku­ris bu­vo pa­skir­tas į par­ei­gas ne­su­de­ri­nus kan­di­da­tū­ros.

„Per ši­tą sa­vai­tę ji­sai tu­ri at­leis­ti vi­ce­mi­nis­trą iš par­ei­gų“, - žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį sa­kė prem­je­ras.

Pa­klaus­tas, ar ne­at­lei­dus V.Vi­ge­lio mi­nis­trui Š.Bi­ru­čiui grės­tų at­lei­di­mas, kaip tai nu­ti­ko bu­vu­sio ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Ja­ros­la­vo Ne­ve­ro­vi­čiaus at­ve­ju, kai šis ne­de­ri­nęs ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tre pa­sky­rė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vę Re­na­tą Cy­tac­ką, A.But­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad „vi­siems tvar­ka yra vie­no­da“.

Pa­pra­šy­tas nu­ro­dy­ti, dėl ko bū­tent V.Vi­ge­lis ne­tin­ka į kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas, prem­je­ras tei­gė, kad jis ne­ati­tin­ka mo­ra­lės kri­te­ri­jų.

„Vis dėl­to aš ma­nau, kad tiek mi­nis­trams, tiek vi­ce­mi­nis­trams, ku­rie yra po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, ir tie, ku­rie dir­ba Vy­riau­sy­bė­je, yra dar ke­lia­mi ir mo­ra­li­niai da­ly­kai - tai yra, kad žmo­gus ati­tik­tų tam ti­kras ir mo­ra­li­nes ver­ty­bes, ir tai, aš ma­nau, yra vie­nas iš tų rei­ka­la­vi­mų“, - dės­tė A.But­ke­vi­čius.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis pir­ma­die­nį BNS tei­gė, kad par­ti­ja ne­si­ren­gia da­ry­ti „jo­kių kei­ti­mų“.

„Jo­kių kei­ti­mų mes ne­si­ruo­šia­me da­ry­ti, - tei­gė po­li­ti­kas po par­ti­jos val­dy­bos po­sė­džio. - Aš as­me­niš­kai tam kol kas ar­gu­men­tų ar mo­ty­vų ne­ma­tau.“

Š.Bi­ru­tis tei­gia ne­tu­rin­tis prie­kaiš­tų V.Vi­ge­liui dėl kom­pe­ten­ci­jos, o ki­tus prie­kaiš­tus va­di­na „po­li­ti­ka­vi­mu“.

„Man at­ro­do, kad da­lis to yra po­li­ti­ka­vi­mas, ieš­ko­ma silp­nų vie­tų“, - pa­pra­šy­tas įver­tin­ti prem­je­ro prie­kaiš­tus sa­kė Š.Bi­ru­tis.

V.Vi­ge­lis į par­ei­gas pa­skir­tas lie­pos 2 die­ną. Jis pos­te pa­kei­tė Ag­ne­tą Lo­ba­čevs­ky­tę, ku­ri pa­skir­ta ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­re.

Po­li­ti­kas pa­te­ko į skan­da­lą, kai 2011 me­tų gal­būt ne­blai­vus bu­vo Var­šu­vo­je iš­lai­pin­tas iš lėk­tu­vo. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja yra pa­skel­bu­si, kad jis yra su­pai­nio­jęs vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus.

Š.Bi­ru­tį ir V.Vi­ge­lį į par­ei­gas de­le­ga­vo Dar­bo par­ti­ja.