Premjeras: NPD didinimas padės gerinti demografinę padėtį
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, kad nuo ki­tų me­tų pla­nuo­ja­mas di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dis (NPD) tu­rė­tų pa­ska­tin­ti gims­ta­mu­mą ir pa­ge­rin­ti de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį ša­ly­je.

„Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad mes aiš­kiai esa­me pri­ėmę spren­di­mą di­din­ti žmo­nių rea­lias pa­ja­mas ir ypač di­din­ti pa­ja­mas žmo­nėms, ku­rių dar­bo už­mo­kes­tis san­ty­ki­nai yra ma­žes­nis. Ke­le­tą me­tų jau di­di­no­me NPD ir mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą. Ma­no, kaip eko­no­mis­to, po­zi­ci­ja yra to­kia, kad žmo­gus pats tu­ri ap­sisp­ręs­ti, kur jis sa­vo gau­na­mas pa­ja­mas iš­lei­džia – ar jis no­ri dau­giau iš­leis­ti var­to­ji­mui per­kant pre­kes, ar no­ri dau­giau iš­leis­ti pi­ni­gų poil­siui“, – ket­vir­ta­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

„Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja bu­vo pa­tei­ku­si skai­čia­vi­mus, kad NPD bū­tų di­di­ni­mas ma­žiau už­dir­ban­tiems dar­buo­to­jams iki 310 eu­rų nuo sau­sio 1 die­nos, o už kiek­vie­ną vai­ką bū­tų di­di­na­ma iki 200 eu­rų, ne­at­siž­vel­giant į šei­mo­je gau­na­mas pa­ja­mas, nes no­ri­me pa­ge­rin­ti de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį, ir ma­nau, kad ši­tas žings­nis pa­dė­tų di­din­ti gims­ta­mu­mo skai­čių mū­sų vals­ty­bė­je“, – pri­dū­rė prem­je­ras.

Anot jo, dėl NPD di­di­ni­mo ir siū­lo­mos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos švie­žiai ir at­šal­dy­tai mė­sai vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mų su­rin­ki­mas ne­tu­rė­tų la­bai nu­ken­tė­ti.

„Dėl PVM ir dėl to, kad tiks­las yra, kad biu­dže­tas bū­tų su­ba­lan­suo­tas, mus ver­čia da­ry­ti pa­pil­do­mus skai­čia­vi­mus. Ma­nau, kad kai baig­sim pus­me­tį, pa­ma­ty­sim mū­sų ma­kroe­ko­no­mi­nius ro­dik­lius, pa­ma­ty­sim, kaip mes ko­vo­ja­me su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka, su­ren­kant vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių, „Sod­ros“ ir pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo pa­ja­mas, ta­da ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti, ar ti­krai ga­li­me pla­čiau tai­ky­ti kai ku­rių mo­kes­čių leng­va­tas. (...) Kiek anks­čiau mes pri­ta­rė­me fi­nan­sų kryp­tims, ku­rios tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tos at­ei­nan­čiais me­tais, ir ten aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad at­ei­nan­čiais me­tais biu­dže­tas tu­ri bū­ti su­ba­lan­suo­tas“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Vy­riau­sy­bė dar per­nai gruo­dį ne­pri­ta­rė „dar­bie­čių“ siū­ly­mui nuo 2017 me­tų pra­džios NPD pri­ly­gin­ti MMA.

Sei­mo li­be­ra­lai siū­lo NPD di­din­ti 150 eu­rų ir pri­ly­gin­ti jį mi­ni­ma­liai al­gai (MMA). Frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis anks­čiau sa­kė, jog tai su­da­ry­tų są­ly­gas di­din­ti al­gas, o biu­dže­to ne­tek­tis siek­tų 130–160 mln. eu­rų – ją ga­lė­tų pa­deng­ti pa­ja­mos iš vals­ty­bės įmo­nių di­vi­den­dų. Jei­gu Sei­mas to­kiai pa­tai­sai pri­tar­tų, gy­ven­to­jams, ku­rie gau­tų MMA, ne­rei­kė­tų mo­kė­ti 15 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM).

Nuo šių me­tų NPD sie­kia 200 eu­rų, pa­pil­do­mas NPD už vai­ką – 120 eu­rų, MMA yra 350 eu­rų, o nuo lie­pos ji di­dės iki 380 eu­rų.