Premjeras: niekada nepamiršime mūsų didvyrių aukos
Lie­pos 31-oji – pa­siau­ko­ji­mo už Lie­tu­vos žmo­nių lais­vę pa­ženk­lin­ta die­na. Šian­dien su­kan­ka 25-osios me­ti­nės, kai Me­di­nin­kų pa­sie­nio pos­te so­vie­ti­niai omo­ni­nin­kai iš pa­sa­lų už­puo­lė ir nu­žu­dė sep­ty­nis Ne­prik­lau­so­my­bę pa­skel­bu­sios Lie­tu­vos par­ei­gū­nus.

„Se­na­ja­me Me­di­nin­kų pa­sie­nio pos­te žu­vę par­ei­gū­nai gy­nė mū­sų vi­sų Ne­prik­lau­so­my­bę. Šian­dien mes že­mai len­kia­mės šiems did­vy­riams ir jų ar­ti­mie­siems. Nie­ka­da ne­pa­mir­ši­me jų šven­tos au­kos var­dan Lie­tu­vos“, – sa­ko Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

To­mas Šer­nas, vie­nin­te­lis iš­li­kęs gy­vas Me­di­nin­kų žu­dy­nė­se, liu­di­ja pa­sau­liui apie šią iki šiol ne­baig­tą kru­vi­ną Lie­tu­vos by­lą.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­brė­žia, kad nu­si­kal­tė­liai pri­va­lo at­sa­ky­ti už pa­da­ry­tą žiau­rų nu­si­kal­ti­mą, nes tei­sin­gu­mo rei­kia ir Lie­tu­vai, ir pa­sau­liui.