Premjeras netiki, kad bus pirmalaikiai rinkimai
Ne­pai­sant so­cial­de­mo­kra­tų nu­si­tei­ki­mo pa­si­trauk­ti iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gia, kad šiuo me­tu kal­bė­ti apie pir­ma­lai­kius par­la­men­to rin­ki­mus nė­ra jo­kio pa­grin­do. 

„Vi­si sce­na­ri­jai yra įma­no­mi, bet ko­kios yra pa­sek­mės ir kas po to? Tai ma­nau, kad šian­dien ti­krai kal­bė­ti apie pir­ma­lai­kius rin­ki­mus nė­ra jo­kio pa­grin­do, ne­bent įvyk­tų taip, kad ne­bū­tų įma­no­ma kaž­ko­kiu mo­men­tu po­li­tiš­kai su­for­muo­ti dau­gu­mos ir Vy­riau­sy­bės, tai ta­da va­rian­tas toks ga­li­mas. Vi­si ki­ti pa­mąs­ty­mai yra tik pa­mąs­ty­mai“, – in­ter­viu Lie­tu­vos ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Jis ko­men­ta­vo nau­jie­nų agen­tū­ros BNS už­sa­ky­mu rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos RAIT at­lik­tą apk­lau­są, ku­ri par­odė, jog Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos koa­li­ci­ja su so­cial­de­mo­kra­tais Lie­tu­vos vi­suo­me­nė­je nė­ra po­pu­lia­ri, bet ki­tos tvir­tos al­ter­na­ty­vos gy­ven­to­jai ne­ma­to.

Lie­pą at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 25 proc. gy­ven­to­jų ma­no, kad da­bar­ti­nė koa­li­ci­ja tu­rė­tų tęs­ti dar­bą, 19 proc. apk­laus­tų­jų no­rė­tų pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­ki­mų, 14 proc. tin­ka­miau­sia at­ro­dy­tų „vals­tie­čių“ ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė, o 13 proc. no­rė­tų, kad val­džio­je dirb­tų „vals­tie­čiai“ su kon­ser­va­to­riais.

Nau­ja­sis So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas ir dau­gu­ma šiuo me­tu po­zi­ci­ją par­eiš­ku­sių par­ti­jos sky­rių pa­si­sa­ko už pa­si­trau­ki­mą iš koa­li­ci­jos, bet soc­de­mų frak­ci­ja Sei­me ir mi­nis­trai ra­gi­na lik­ti val­džio­je.

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tus ra­gi­na ap­sisp­ręs­ti iki Sei­mo se­si­jos pra­džios ir sa­ko esan­tis pa­si­ren­gęs ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vios par­amos. „Vals­tie­čių“ pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis tei­gia ti­kįs, kad koa­li­ci­ja ne­si­keis.

Kon­ser­va­to­riai tvir­ti­na, kad pa­tys į koa­li­ci­ją ne­si­verš ir lauks kvie­ti­mo. Jie taip pat dek­la­ruo­ja pa­si­ren­gi­mą su val­dan­čiai­siais tar­tis dėl at­ski­rų klau­si­mų. Apie pir­ma­lai­kių par­la­men­to rin­ki­mų pers­pek­ty­vą po­li­ti­niai ly­de­riai kol kas ne­kal­ba.

„Vals­tie­čių“ frak­ci­jo­je Sei­me yra 56 par­la­men­ta­rai, kon­ser­va­to­riai tu­ri 31 at­sto­vą, so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ją su­da­ro 19 na­rių. Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jo­je yra 14 par­la­men­ta­rų, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja tri aš­tuo­nis, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – sep­ty­nis at­sto­vus, Miš­rio­je Sei­mo na­rių gru­pė­je yra pen­ki par­la­men­ta­rai.