Premjeras nesutinka su Valstybės kontrolierių išvadomis
Vals­ty­bės kon­tro­lei par­eiš­kus, kad Lie­tu­va su­si­du­ria ne su ma­ža, o su vi­du­ti­ne val­džios fi­nan­sų il­ga­lai­kio tva­ru­mo ri­zi­ka ir kad ša­lis ne­tu­ri pa­si­ruo­šu­si „pa­gal­vės“ ne­pa­lan­kiems šo­kams at­rem­ti, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su tuo ne­su­tin­ka ir kar­to­ja, kad biu­dže­to pa­ja­mų pla­nas yra vyk­do­mas.

„Dėl tam ti­krų pa­si­ruoš­tų pa­gal­vių aš ti­krai ne­no­rė­čiau su­tik­ti ir ne­ma­nau, kad to­kius epi­te­tus rei­kė­tų tai­ky­ti vy­riau­siems au­di­to­riams. No­riu aiš­kiai pa­brėž­ti, kad ver­ti­nant at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to pro­jek­tą tiek Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, tiek Vals­ty­bės kon­tro­lė el­gia­si tei­sin­gai, bet jie ne­įver­ti­na vie­no kri­te­ri­jaus – kad ge­rė­ja mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mas“, – an­tra­die­nį in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

Pa­sak jo, ne­pai­sant lė­tes­nio nei prog­no­zuo­ta eko­no­mi­kos au­gi­mo šių me­tų biu­dže­to pa­ja­mų pla­nas per 10 mė­ne­sių yra vir­ši­ja­mas 2,3 pro­cen­to.

„Ki­tais me­tais mes ti­ki­mės, kad mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mas dar pa­ge­rės, nes iš­ma­nio­jo mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma bus to­liau die­gia­ma“, – ti­ki­na A.But­ke­vi­čius.

2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­tą įver­ti­nu­sios Vals­ty­bės kon­tro­lės tei­gi­mu, vi­du­ti­nio lai­ko­tar­pio struk­tū­ri­nio val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­to ri­bą rei­kė­tų su­ma­žin­ti nuo 1 proc. iki 0,5 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP).

„2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­tas ba­lan­suo­ja ant fis­ka­li­nių tai­syk­lių pra­žan­gos ri­bos. Pa­sa­ky­siu dar griež­čiau, jis ba­lan­suo­ja ant pa­sku­ti­nės ga­li­mos pra­žan­gos ri­bos (....) Lie­tu­va vėl yra ne­pa­ruo­šu­si pa­gal­vės ne­pa­lan­kiems šo­kams at­rem­ti. To­dėl fis­ka­li­nė ta­ry­ba ( Vals­ty­bės kon­tro­lė – BNS) ma­no, kad vi­du­ti­niu lai­ko­tar­piu bū­ti­na tęs­ti de­fi­ci­to ma­ži­ni­mą“, – pir­ma­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė vals­ty­bės kon­tro­lie­rius Arū­nas Dul­kys.

Vals­ty­bės kon­tro­lė ki­tų me­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų iš­va­dą par­en­gė kaip biu­dže­to po­li­ti­kos kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­ja – nau­do­jan­tis tarp­tau­ti­niu apib­rė­ži­mu, at­lik­da­ma ne­prik­lau­so­mos fis­ka­li­nės ta­ry­bos vaid­me­nį. Ši nau­ja funk­ci­ja Vals­ty­bės kon­tro­lei pa­ves­ta nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos.