Premjeras nesupranta neigiamo aukštojo mokslo reformos vertinimo
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko ne­sup­ran­tan­tis, ko­dėl ne­igia­mai žiū­ri­ma į Vy­riau­sy­bės vyk­do­mas re­for­mas, tarp jų – aukš­to­jo moks­lo pert­var­ką.

„Mes sa­ko­me, kad po­ky­čiai rei­ka­lin­gi kel­ti ko­ky­bę, kad čia bū­tų pres­ti­ži­niai uni­ver­si­te­tai. Ga­liau­siai, mes pa­sa­ko­me, kad įgy­ven­di­nus re­for­mą bus ne­mo­ka­mos ba­ka­lau­ro stu­di­jos. Tai čia yra nu­si­vy­li­mas šio­je vie­to­je? Aš ti­krai ne­sup­ran­tu, ko­dėl rei­kia taip ver­tin­ti aukš­to­jo moks­lo re­for­mą. Kad ne­pa­tin­ka ji, tai taip – da­bar ir­gi fak­tai pa­aiš­kė­jo, kad uni­ver­si­te­tai su­ge­ba po 40 tūkst. eu­rų iš­leis­ti sa­vo an­ti­re­for­mi­nių nuo­sta­tų vie­ši­ni­mui ži­niask­lai­do­je. Ko­dėl taip da­ro­ma?“ – pa­klaus­tas, ar ma­no ei­nan­tis tei­sin­gu ke­liu, LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė prem­je­ras.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Sau­lė Ma­čiu­kai­tė-Žvi­nie­nė Ži­nių ra­di­jui tei­gė, kad ma­to­mos ten­den­ci­jos aukš­to­jo moks­lo sri­ty­je yra tei­gia­mos, „nes taip, kaip bu­vo iki šiol bū­ti ne­be­ga­li ir ju­dė­ti į prie­kį yra bū­ti­na“.

„Aukš­to­sios mo­kyk­los pra­dė­jo kal­bė­tis tar­pu­sa­vy­je ir kal­ba­si jau kel­da­mos ko­ky­bės pri­nci­pus aukš­čiau sa­vų in­te­re­sų ir tai ti­krai džiu­gi­na“, – pa­ste­bė­jo pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja.

Sei­mas šiuo me­tu svars­to uni­ver­si­te­tų tink­lo pert­var­kos pla­ną. Pa­ly­gin­ti su Vy­riau­sy­bės pa­teik­tu pro­jek­tu, šis pla­nas par­la­men­te ko­re­guo­ja­mas. Prem­je­ras S.Skver­ne­lis ir švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė tvir­ti­na, kad šios ko­rek­ci­jos ne­reiš­kia, jog at­si­sa­ko­ma es­mi­nių pri­nci­pų.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­riai re­gis­tra­vo nau­ją pa­siū­ly­mą dėl uni­ver­si­te­tų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mo. Pa­gal jį, ša­ly­je veik­tų po kla­si­ki­nį uni­ver­si­te­tą Vil­niu­je ir Kau­ne, taip pat šiuo­se mies­tuo­se ga­lė­tų veik­ti tech­no­lo­gi­nių, svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tai, Šiau­lių ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tai tap­tų pa­da­li­niais. Šis siū­ly­mas ati­tin­ka Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pla­ną jung­tis su Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos ir Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tais, taip pat Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tu.

Anks­tes­nia­me Vy­riau­sy­bės pla­ne bu­vo kon­kre­čiai nu­ro­dy­ta, kaip uni­ver­si­te­tai tu­rė­tų jung­tis. Pa­gal šį pla­ną, sos­ti­nė­je tu­rė­jo veik­ti kla­si­ki­nis Vil­niaus uni­ver­si­te­tas ir pro­fi­li­nis Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas, o Kau­ne – Kau­no uni­ver­si­te­tas, su­jun­giant šia­me mies­te esan­čius Alek­sand­ro Stul­gins­kio, Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Lie­tu­vos spor­to ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tus, prie jo tu­rė­tų bū­ti pri­jung­tas ir Vil­niu­je vei­kian­tis Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas. Taip pat Kau­ne tu­rė­jo lik­ti vie­nas pro­fi­li­nis uni­ver­si­te­tas – Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų.