Premjeras: nereikėtų baimintis dėl darbuotojų apsaugos
Lie­tu­vo­je trūks­tant dar­bo jė­gos, ne­rei­kė­tų bai­min­tis dėl dar­buo­to­jų ap­sau­gos, sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Pa­sak jo, dau­ge­lis pri­im­tų ko­dek­so nuo­sta­tų bu­vo su­de­rin­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, apie jas aiš­kin­ta vi­suo­me­nei, o, pa­vyz­džiui, „nu­lio va­lan­dų“ su­tar­tys įtei­sins trum­pa­lai­kį dar­bą ir pa­dės iš­veng­ti at­ly­gi­ni­mų „vo­ke­liuo­se“.

„Bai­mė­je mes ne­tu­ri­me gy­ven­ti – tam bus vyk­do­mas mo­ni­to­rin­gas, tam bus prie­žiū­ra, bet mes ne­ga­li­me taip sa­ky­ti, kad tą lei­džia­me, to ne­be­lei­džia­me. Jei­gu ne­lei­džia­me, tai dėl ko ne­lei­džia­me? Mes jau da­bar ma­to­me, kad mums trūks­ta kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos – apie ko­kią ap­sau­gą mes ga­li­me kal­bė­ti? Kai darb­da­vys ieš­ko dar­bo jė­gos, mes sa­ko­me, kad jis no­rės juos iš­mes­ti į gat­vę. Ir ne­kva­li­fi­kuo­tai dar­bo jė­gai bus pa­sa­ky­ta, kad mie­lie­ji, per­sik­va­li­fi­kuo­ki­te“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius, ko­men­tuo­da­mas pre­zi­den­tės siū­ly­mus Sei­mui, kaip pa­to­bu­lin­ti nau­ją Dar­bo ko­dek­są.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Li­na An­ta­na­vi­čie­nė tei­gė, kad ša­lies va­do­vės siū­lo­mos Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sos ne­ker­ta per es­mi­nius li­be­ra­lu­mo pri­nci­pus, bet su­tei­kia dau­giau sau­gu­mo pa­žei­džia­moms dar­buo­to­jų gru­pėms, to­dėl jo­mis sie­kia­ma at­sta­ty­ti ba­lan­są tarp darb­da­vių ir dar­buo­to­jų in­te­re­sų.

A.But­ke­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad spren­di­mas trum­pin­ti iš­ei­ti­nių iš­mo­kų apim­tį iki še­šių mė­ne­sių, kai žmo­gus at­lei­džia­mas darb­da­vio ini­cia­ty­va, bu­vo su­de­rin­tas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je.

Taip pat, pa­sak jo, nau­ja­ja­me Dar­bo ko­dek­se nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė ofi­cia­liai įfor­min­ti va­di­na­mą­sias „nu­lio va­lan­das“ ir le­ga­liai at­sis­kai­ty­ti už trum­pa­lai­kį dar­bą.

„Vyks­ta ren­gi­niai, pa­vyz­džiui, įvai­riau­siuo­se ra­jo­nuo­se, mies­tuo­se, šven­čių pro­ga rei­ka­lin­ga dar­bo jė­ga trim-ke­tu­riom va­lan­doms. Rei­ka­lin­go stu­den­tai įsi­dar­bin­ti sa­vait­ga­liais Pa­lan­go­je, ka­da antp­lū­dis bū­na daug di­des­nis. Tai yra to­kios nu­li­nės su­tar­tys, ku­rios yra kaip tik jau­ni­mui ar­ba trum­pam įdar­bi­ni­mui, kad ne­rei­kė­tų mo­kė­ti še­šė­li­nių pi­ni­gų, bet bū­tų ga­li­ma vis­ką ofi­cia­liai at­sis­kai­ty­ti. Aš ma­nau, kad la­bai yra svar­bus, mo­der­nus pa­siū­ly­mas“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak prem­je­ro, svars­tant Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tą, vy­ko se­mi­na­rai, ku­riuo­se vi­suo­me­nė bu­vo su­pa­žin­di­na­ma su ren­gia­ma nau­ja tvar­ka, ta­čiau šie su­lai­kė ne­di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo.

„Ki­ta prob­le­ma yra tai, kad kas yra nau­ja, ne­la­bai žmo­nes trau­kia. Ir į kai ku­riuos su­si­ti­ki­mus at­ei­da­vo la­bai ma­žas skai­čius žmo­nių, pa­vyz­džiui, ka­da bu­vo pri­sta­ti­nė­ja­mas Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti ly­di­mie­ji įsta­ty­mo pro­jek­tai. Kai kur su­si­rink­da­vo 10–12 žmo­nių mies­te. Tai daug ką pa­sa­ko“, – kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius, at­sa­ky­da­mas į pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos tei­gi­nius, kad ne­bu­vo lai­ku pra­dė­ta dis­ku­si­ja dėl Dar­bo ko­dek­so, vi­sos jį svars­čiu­sios pu­sės, taip pat ir Vy­riau­sy­bė, tu­rė­jo dau­giau aiš­kin­ti pa­kei­ti­mus vi­suo­me­nei.

Prem­je­ras kol kas ne­atsk­lei­dė, ar siū­lys koa­li­ci­jos par­tne­riams at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to.

D.Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį ve­ta­vo Sei­me pri­im­tą dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­tį Dar­bo ko­dek­są, sa­ky­da­ma, kad jis ne­pa­kan­ka­mai už­ti­kri­na dar­buo­to­jų tei­ses ir „į­tei­si­na darb­da­vių do­mi­na­vi­mą“. Ša­lies va­do­vė pa­siū­lė Sei­mui at­si­sa­ky­ti va­di­na­mų­jų nu­lio va­lan­dų dar­bo su­tar­čių, griež­čiau ri­bo­ti ter­mi­nuo­tas su­tar­tis nuo­la­ti­nio po­bū­džio dar­bui ir nu­ma­ty­ti di­des­nes iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas.

Ap­tar­ti pre­zi­den­tės ve­to penk­ta­die­nį ren­gia­mas val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­si­ti­ki­mas, o ki­tą sa­vai­tę nu­ma­to­ma šauk­ti ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją.