Premjeras nepritaria trumpesnėms Seimo narių atostogoms
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ne­pri­ta­ria Sei­mo „vals­tie­čių“ ini­cia­ty­vai įtei­sin­ti 40 die­nų par­la­men­ta­rų at­os­to­gas.

Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, Sei­mo na­rio veik­la yra spe­ci­fi­nė, to­dėl jai tai­ky­ti dar­bo įsta­ty­mų nuo­sta­tų ne­įma­no­ma.

„Pa­sa­kę A, tu­ri­me pa­sa­ky­ti ir B. Nu­sta­tę at­os­to­gas, tu­rė­tu­me nu­sta­ty­ti dar­bo lai­ko re­ži­mą, dar­bo die­nos truk­mę. Ta­da vi­sa ki­ta, kas ne­pa­ten­ka į 40 va­lan­dų per sa­vai­tę, tam­pa virš­va­lan­džiais, už juos tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ja­ma ir at­ly­gi­ni­ma“, – in­ter­viu BNS sa­kė prem­je­ras.

„Sei­mą per­ve­dus į dar­bo įsta­ty­mų re­gu­liuo­ja­mus san­ty­kius, mes, ma­tyt, tu­rė­tu­me mil­ži­niš­ką sky­lę biu­dže­te. Sei­mo na­riai dir­ba ir šeš­ta­die­niais, ir sek­ma­die­niais – ką, tuo­met tu­ri bū­ti dvi­gu­bas ta­ri­fas?“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Anot S.Skver­ne­lio, pa­kak­tų tvar­kos, kad par­la­men­ta­rams su­pla­na­vus at­os­to­gas bū­tų nu­sta­to­mi ter­mi­nai, ka­da jie il­sė­sis, tuo me­tu jie ne­ga­lė­tų nau­do­tis par­la­men­ti­nei veik­los skir­to­mis lė­šo­mis.

Įtei­sin­ti 40 die­nų at­os­to­gas pa­siū­lė par­la­men­to va­do­vas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, jo pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė ir Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ag­nė Ši­rins­kie­nė.

Šios idė­jos ša­li­nin­kai sa­ko, kad įtvir­tin­ti at­os­to­gas įpa­rei­go­ja Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mas. Jų tei­gi­mu, ne­sant re­gu­lia­vi­mo, šiuo me­tu Sei­mo na­riai ga­li poil­siau­ti ir 100 die­nų per me­tus. Kri­ti­kai ste­bi­si, kad Sei­mo na­riams siū­lo­ma įtvir­tin­ti dvi­gu­bai il­ges­nes at­os­to­gas nei ki­tiems dir­ban­tie­siems.

Prem­je­ro tei­gi­mu, pikt­nau­džiau­jan­čius par­la­men­ta­rus ge­riau­sia įver­ti­na rin­kė­jai.

„Jei­gu no­ri, Sei­mo na­riai ga­li nau­do­ti ne tik 103 die­nų at­os­to­gas tarp se­si­jų, bet ir ne­dirb­ti per se­si­jas, pra­snaus­ti ple­na­ri­nius po­sė­džius. Bet ta­vo dar­bo ko­ky­bę ver­ti­na žmo­nės. To­kiu at­ve­ju, ma­tyt, po ket­ve­rių me­tų dau­giau ne­be­dirb­si“, – tei­gė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas. S.Skver­ne­lis taip pat yra Sei­mo na­rys.

Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jas pra­si­de­da ko­vo 10-ąją, bai­gia­si bir­že­lio 30-ąją, ru­dens se­si­ja vyks­ta nuo rug­sė­jo 10-os iki gruo­džio 23-os.