Premjeras neketina inicijuoti ūkio ministro atleidimo
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė ne­ini­ci­juo­sian­tis tar­ny­bi­nę eti­ką pa­žei­du­sio ūkio mi­nis­tro Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus at­lei­di­mo.

„Aš ti­krai ne­ma­nau, kad tai yra ši­ta si­tua­ci­ja, ka­da tu­ri­me kal­bė­ti apie ūkio mi­nis­tro at­sta­ty­di­ni­mą“, – Ži­nių ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

Ket­vir­ta­die­nį per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą Sei­me jis tei­gė, kad M.Sin­ke­vi­čiaus pa­da­ry­tas pa­žei­di­mas – ga­na for­ma­lus.

„Ma­nau, kad tai dau­giau for­ma­lus da­ly­kas. Kaip po­li­ti­kui, to spren­di­mo pri­ėmi­mas ir pa­vie­ši­ni­mas yra ga­na rim­tas sig­na­las kal­bant apie po­li­ti­ko re­pu­ta­ci­ją“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Anot jo, pa­žei­di­mas iš­tai­sy­tas, o mi­nis­tro veik­lai jis esą įta­kos ne­tu­ri.

„Lai­ko­tar­pis, ku­ris bu­vo įvar­di­ja­mas ty­ri­me, su­si­jęs su jo bu­vi­mu Jo­na­vos sa­vi­val­dy­bės me­ru, tai nė­ra nie­ko bend­ro su mi­nis­tro veik­la. Spren­di­mas, ku­ris pri­im­tas, yra fak­tas, taip, yra pa­žeis­tas įsta­ty­mas, ka­dan­gi ne­bu­vo dek­la­ruo­tas jo bu­vi­mas vi­suo­me­ni­nė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je ar kon­kre­čiai me­džio­to­jų bū­re­ly­je. Tą jis pa­da­rė. (...) Jei­gu bū­tų ti­ria­ma dėl ga­li­mų spren­di­mų pri­ėmi­mo net ir bū­nant Jo­na­vos me­ru, tam ti­krų gal­būt fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dy­mo, bū­tų vi­siš­kai ki­to­kia si­tua­ci­ja“, – tei­gė prem­je­ras.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) tre­čia­die­nį pa­skel­bė, kad M.Sin­ke­vi­čius na­rys­tę me­džio­to­jų bū­re­liuo­se dek­la­ra­vo tik jai pra­dė­jus ty­ri­mą ir taip pa­žei­dė įsta­ty­mus.

Pa­sak prem­je­ro, „tai yra ge­ra pa­mo­ka jau­nam po­li­ti­kui“ ir sig­na­las vi­siems, dar ne­dek­la­ra­vu­siems vi­sų sa­vo in­te­re­sų.

VTEK kons­ta­ta­vo, kad me­džiok­lių tin­ka­mai ne­dek­la­ra­vo ir įsta­ty­mą taip pat pa­žei­dė M.Sin­ke­vi­čiaus tė­vas, bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.