Premjeras neigia ketinąs atsistatydinti
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pir­ma­die­nį ne­igė ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mus, kad at­sis­ta­ty­din­tų, jei­gu Sei­mas šią sa­vai­tę ne­pa­lai­mins miš­kų urė­di­jų pert­var­kos.

„Tai yra gan­dai, ne­pag­rįs­ti nie­kuo“, – Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams sa­kė S.Skver­ne­lis.

Perk­laus­tas, ar at­sis­ta­ty­din­tų, prem­je­ras at­sa­kė: „Ne“. Jis tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė bet ko­kiu at­ve­ju pert­var­ką šio­je sri­ty­je pa­da­rys.

„Mes tu­ri­me pla­ną al­ter­na­ty­vų ir ti­krai tvar­ką šia­me sek­to­riu­je mes pri­va­lo­me įves­ti. Čia komp­ro­mi­sų su są­ži­ne aš ti­krai ga­li­my­bės da­ry­ti ne­ma­tau“, – kal­bė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Mi­ni­mo al­ter­na­ty­vaus pla­no jis ne­atsk­lei­dė., ta­čiau tei­gė, kad jam ne­rei­kė­tų Sei­mo pa­lai­mi­ni­mo.

Vy­riau­sy­bė yra par­en­gu­si pro­jek­tą dėl krei­pi­mo­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, kur jis tu­rė­tų įver­tin­ti, ar pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui ne­prieš­ta­rau­ja da­bar ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo nuo­sta­ta, įtei­si­nan­ti 42 miš­kų urė­di­jas.

Pa­gal val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ini­ci­juo­tą pert­var­ką, vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus Lie­tu­vo­je val­dy­tų vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“. Ji bū­tų įsteig­ta su­jun­gus da­bar­ti­nes 42 miš­kų urė­di­jas , Vals­ty­bi­nį miš­kot­var­kos ins­ti­tu­tą ir Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ti­ki­na, to­kiu bū­du kas­met bū­tų su­tau­py­ta 10 mln. eu­rų įmo­nės lė­šų ir iki 3 mln. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gų.

Koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai siū­lo, kad po pert­var­kos iš­lik­tų 25 urė­di­jos. Jie tei­gia, kad Vy­riau­sy­bės siū­lo­mas va­rian­tas pa­lan­kus tik stam­bia­jai me­die­nos pra­mo­nei, o cen­tra­li­za­vi­mas su­kel­tų grės­mę gy­ven­to­jų užim­tu­mui regionuose