Premjeras neatskleidė, už kiek žentas įsigijo „Ministerium“ akcijas
Į Sei­mą iš­kvies­tas pa­siaiš­kin­ti dėl žen­to Eval­do Vai­ta­siaus vers­lo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­atsk­lei­dė, už ko­kią su­mą jo duk­ters vy­ras įsi­gi­jo bend­ro­vės „Mi­nis­te­rium“ ak­ci­jų. Vy­riau­sy­bės va­do­vas ti­ki­no, kad san­do­ris bu­vo tei­sė­tas ir są­ži­nin­gas.

A.But­ke­vi­čius, ket­vir­ta­die­nį at­sa­ky­da­mas į opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių raš­tus pa­teik­tu klau­si­mus, tvir­ti­no ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, už ko­kią kai­ną E.Vai­ta­sius įsi­gi­jo 50 proc. įmo­nės „Mi­nis­te­rium“ ak­ci­jų, ku­rias anks­čiau val­dė bu­vu­sios vi­suo­me­ni­nės kon­sul­tan­tės Da­lios Ku­trai­tės-Gied­rai­tie­nės sū­nus Si­mo­nas Gied­rai­tis. Prem­je­ras pri­mi­nė, kad ši in­for­ma­ci­ja lie­čia ne tik jo žen­tą, bet ir ki­tą ne­vie­šą as­me­nį.

„Į šį klau­si­mą ga­li at­sa­ky­ti tik įmo­nė „Mi­nis­te­rium“, nes san­do­ris yra įmo­nės ir fi­zi­nio as­mens ko­mer­ci­nė pa­slap­tis. Ne­tu­riu tei­sės kal­bė­ti apie pri­va­čios kom­pa­ni­jos ak­ci­jų ver­tę ar ki­tus su­si­ta­ri­mus, nes tik vie­nas as­muo yra ma­no duk­ters vy­ras, o ki­tas - pa­ša­li­nis as­muo“, -tvir­ti­no A.But­ke­vi­čius.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas te­pa­sa­kė, kad už ak­ci­jas at­sis­kai­ty­ta ban­ki­niu pa­ve­di­mu. Jis taip pat par­eiš­kė, kad ži­niask­lai­dos in­for­ma­ci­ja, jog E.Vai­ta­siui per­kant ak­ci­jas įmo­nė tu­rė­jo apie 500 tūkst. li­tų ne­pas­kirs­ty­to pel­no, yra ne­tie­sa.

A.But­ke­vi­čius tvir­ti­no ne­tu­rįs in­for­ma­ci­jos, ar jo va­do­vau­ja­mos So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos na­riai da­ly­va­vo ver­ti­nant kon­kur­sus, ku­riuo­se da­ly­va­vo bend­ro­vė „Mi­nis­te­rium“.

„Kiek­vie­nas žmo­gus, net ir prem­je­ro žen­tas tu­ri tei­sę pirk­ti ak­ci­jas ir už­siim­ti veik­la“, - kal­bė­jo A.But­ke­vi­čius.

Ka­dan­gi anks­čiau A.But­ke­vi­čius mi­nė­jo, jog gins sa­vo re­pu­ta­ci­ją ir vie­šai pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją apie jo žen­to vers­lą jau ver­ti­na dvi ad­vo­ka­tų kon­to­ros, opo­zi­ci­jos at­sto­vai pra­šė jas įvar­dy­ti. Ta­čiau Vy­riau­sy­bės va­do­vas ket­vir­ta­die­nį to ne­pa­da­rė, teig­da­mas, kad ad­vo­ka­tus jis sam­do kaip pri­va­tus as­muo ir jiems mo­kės iš as­me­ni­nių lė­šų.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt pra­ne­šė, kad įmo­nę „Mi­nis­te­rium“ ly­di sėk­mė vals­ty­bi­niuo­se kon­kur­suo­se. Lai­mė­to­ju bend­ro­vė tap­da­vo pa­gal eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo, o ne ma­žiau­sios kai­nos kri­te­ri­jų. Pre­li­mi­na­riu Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos eks­per­tų ver­ti­ni­mu, „Mi­nis­te­rium“, „Ne­būk brie­dis“ ir VšĮ „TV Eu­ro­pa“ ga­lė­jo su­da­ry­ti drau­džia­mą su­si­ta­ri­mą, da­ly­vau­da­mos Ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mo ins­ti­tu­to or­ga­ni­zuo­ta­me vie­ša­ja­me pir­ki­me prog­ra­mi­nės įran­gos su­kū­ri­mo dar­bams pirk­ti.

Nei prem­je­ras, nei D.Ku­trai­tė-Gied­rai­tie­nė iki pub­li­ka­ci­jos ži­niask­lai­do­je ry­šių su šia įmo­ne ar jos ak­ci­nin­kais ne­bu­vo dek­la­ra­vę.

D.Ku­trai­tė-Gied­rai­tie­nė, ku­ri yra va­do­va­vu­si šios įmo­nės val­dy­bai, po pub­li­ka­ci­jos pa­si­trau­kė iš vi­suo­me­ni­nės prem­je­ro pa­ta­rė­jos par­ei­gų.

Pa­si­ro­džius pub­li­ka­ci­jai Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­bos iš­pla­tin­ta­me A.But­ke­vi­čius par­eiš­kė ją ver­ti­nan­tis kaip „pur­vi­nos rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos“ da­lį ir sa­kė ne­at­me­tan­tis ga­li­my­bės kreip­tis į teis­mą dėl jo, kaip Vy­riau­sy­bės va­do­vo, re­pu­ta­ci­jos men­ki­ni­mo vie­šo­jo­je erd­vė­je.