Premjeras: narystė ES – kelias į modernią ir saugią valstybę
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pa­svei­ki­no vi­sus ša­lies gy­ven­to­jus su Lie­tu­vos įsto­ji­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) die­na.  

„2004 me­tų ge­gu­žės 1-ąją ta­po­me uni­ka­lios eko­no­mi­nės ir po­li­ti­nės 28 Eu­ro­pos vals­ty­bių šei­mos na­riais. Tai vie­nas iš svar­biau­sių Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je spren­di­mų, ku­rį pri­ėmę pa­si­rin­ko­me mo­der­nios ir sau­gios vals­ty­bės kū­ri­mo ke­lią. Na­rys­tė ES at­ne­šė daug tei­gia­mų po­ky­čių, su­da­rė ga­li­my­bes puo­se­lė­ti eu­ro­pie­tiš­kas ver­ty­bes, siek­ti ge­ro­vės vi­sai vi­suo­me­nei“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Prem­je­ras, svei­kin­da­mas 13-ųjų įsto­ji­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gą me­ti­nių pro­ga, ra­gi­no Lie­tu­vos žmo­nes pa­si­rem­ti kles­tin­čių ES ša­lių pa­tir­ti­mi ir kar­tu įveik­ti iš­šū­kius vyk­dant re­for­mas, bū­ti­nas mo­der­nios ir sau­gios vals­ty­bės kū­ri­mui, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.