Premjeras: MMA didinimas iki 437 eurų būtų žalingas ekonomikai
Prem­je­ras tei­gia, kad mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo (MMA) di­di­ni­mas iki val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rės Dar­bo par­ti­jos siū­lo­mų 437 eu­rų il­gai­niui pa­da­ry­tų di­de­lę ža­lą eko­no­mi­kai.

„Šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti su­de­rin­tas su so­cia­li­niais par­tne­riais, o ma­no ma­ny­mu, il­guo­ju lai­ko­tar­piu eko­no­mi­kai bū­tų pa­da­ry­ta di­džiu­lė ža­la, ypač re­gio­nuo­se, nes mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas vir­šy­tų kai ku­rių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus, ku­rie dir­ba biu­dže­ti­nia­me sek­to­riu­je“, - ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Vis dėl­to mes tu­ri­me elg­tis at­sa­kin­giau, tu­ri­me rem­tis tam ti­kra da­bar­ti­ne pa­da­ry­ta ana­li­ze apie mū­sų eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų si­tua­ci­ją ir įver­tin­ti pa­sėk­mes tiek trum­pa­lai­kia­me, tiek il­ga­lai­kia­me lai­ko­tar­py­je“, - pri­dū­rė A.But­ke­vi­čius.

Anot jo, MMA bu­vo pa­grin­di­nė prie­žas­tis, dėl ku­rios Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­ti mi­nis­trai tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė­je su­si­lai­kė ir ne­bal­sa­vo dėl ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­to.

„Aš ma­nau, kad ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams,bu­vo pri­im­tas Dar­bo par­ti­jos spren­di­mas, nu­ro­dan­tis mi­nis­trams su­si­lai­ky­ti ir ne­bal­suo­ti. Bet ka­da pa­klau­si, dėl ko­kių ar­gu­men­tų jie ne­bal­suo­ja ir ko­dėl ne­pri­ta­ria, bu­vo pa­pras­tas at­sa­ky­mas, kad rei­ka­lin­gos to­li­mes­nės de­ry­bos ir po­kal­biai“, - sa­kė prem­je­ras.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no pir­mi­nį 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą, ta­čiau Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­ti mi­nis­trai bal­suo­jant su­si­lai­kė.

Sei­mas rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­ta­rė „dar­bie­čių“ siū­ly­tai re­zo­liu­ci­jai nuo 2016 me­tų lie­pos MMA pa­di­din­ti iki 437 eu­rų. Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis tre­čia­die­nį LRT lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ tei­gė ti­kin­tis, kad su koa­li­ci­jos par­tne­riais pa­vyks su­tar­ti dėl MMA di­di­ni­mo, ta­čiau ne­at­sa­kė, ar par­ti­ja Sei­me bal­suos už ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­tą, jei į jos siū­ly­mus ne­bus at­siž­velg­ta.

Nuo ki­tų me­tų sau­sio MMA di­dė­ja 25 eu­rais iki 350 eu­rų.