Premjeras mano, kad jo populiarumas mažėja dėl reformų
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­vo rei­tin­gų smu­ki­mą sie­ja su spren­di­mais švie­ti­mo, svei­ka­tos, vals­ty­bės val­dy­mo sri­ty­se.

Ba­lan­dį prem­je­rą pa­lan­kiai ver­ti­no 60 proc. ša­lies gy­ven­to­jų, še­šiais pro­cen­ti­niais punk­tais ma­žiau nei mė­ne­siu anks­čiau, ro­do nau­jie­nų agen­tū­ros BNS už­sa­ky­mu rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos RAIT at­lik­ta apk­lau­sa.

„Priim­da­mas la­bai su­nkų spren­di­mą va­do­vau­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei, bur­da­mas ko­man­dą, ga­liau­siai rin­ki­muo­se tas bu­vo sa­ky­ta – mes at­ei­na­me ti­krai pa­da­ry­ti tų spren­di­mų, ku­rie bu­vo ne­da­ry­ti de­šimt­me­čiais, kal­bė­ki­me apie švie­ti­mo sis­te­mą, kal­bė­ki­me apie vals­ty­bės įmo­nes, kal­bė­ki­me apie svei­ka­tą, bet ku­rią sri­tį pa­im­ki­me, bu­vo ar­ba tę­sia­ma, ar­ba mui­li­na­ma, ar­ba im­ituo­ja­mas dar­bas“, – LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis, pa­klaus­tas, su kuo sie­ja po­pu­lia­ru­mo ma­žė­ji­mą.

Jo tei­gi­mu, re­for­mos yra ne­iš­ven­gia­mos.

„Mes pri­va­lo­me pa­da­ry­ti ir pa­da­ry­si­me tuos dar­bus, ku­rie nė­ra la­bai po­pu­lia­rūs šian­dien, bet at­ei­ty­je ti­krai gy­ven­to­jai (...) ga­lės pa­si­nau­do­ti tų ne­iš­ven­gia­mų šian­dien pri­ima­mų spren­di­mų re­zul­ta­tais“, – ža­dė­jo jis.

Gy­ven­to­jų pa­lan­ku­mą pra­ran­da ir val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis – jo rei­tin­gas smu­ko nuo 51 proc. iki 46 proc. Rei­tin­go vir­šū­nė­je įsit­vir­ti­no pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė – ją pa­lan­kiai ver­ti­na 64 proc. gy­ven­to­jų.

Ste­bė­to­jų tei­gi­mu, rei­tin­gams įta­kos ga­lė­jo da­ry­ti po­li­ti­kų po­zi­ci­jos dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so, al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo ir mo­kes­čių leng­va­tos cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mam šil­dy­mui.