Premjeras mano, kad Graikija liks euro zonoje
Lie­tu­vos prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko ma­nan­tis, kad Grai­ki­ja iš­liks eu­ro zo­no­je, ne­pai­sant to, kad ša­lies gy­ven­to­jai re­fe­ren­du­me at­me­tė kre­di­to­rių siū­lo­mas re­for­mas ir tau­py­mo prie­mo­nes.

„Aš vis dėl­to esu op­ti­mis­tas ir ma­nau, kad Grai­ki­ja ne­pa­si­trauks iš eu­ro zo­nos“, - in­ter­viu BNS pir­ma­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės va­do­vo nuo­mo­ne, mai­nais už re­for­mas Grai­ki­jo­je kre­di­to­riai ga­lė­tų įšal­dy­ti da­lį sko­los.

„De­ry­bos tu­rės tęs­tis ir aš ma­nau, kad Grai­ki­ja pri­va­lės įgy­ven­din­ti struk­tū­ri­nes re­for­mas, ne tik vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, bet ir mo­kes­čių po­li­ti­ką pa­ko­re­guo­ti“, - sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

„Ma­no pa­siū­ly­mas bū­tų, kad da­lį jiems sko­lų bū­tų ga­li­ma įšal­dy­ti. Čia yra ma­no samp­ro­ta­vi­mai, - tei­gė prem­je­ras. - Ga­lė­tų bū­ti įšal­do­mas koks 100 mlrd. eu­rų, grą­ži­ni­mas ga­lė­tų pra­si­dė­ti po pen­ke­rių - sep­ty­ne­rių me­tų“.

Lie­tu­va ne­bu­vo pri­si­dė­ju­si prie anks­tes­nių pa­sko­lų Grai­ki­jai, bet da­ly­vau­tų de­ry­bo­se dėl nau­jos par­amos.

A.But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, kre­di­to­rių par­ama Grai­ki­jai tu­rė­tų bū­ti dau­giau­sia nu­kreip­ta ne į so­cia­li­nes iš­mo­kas, o in­ves­ti­ci­jas ir ga­my­bą.

Per re­fe­ren­du­mą sek­ma­die­nį 61 proc. grai­kų at­me­tė kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­mus tęs­ti dir­žų ver­ži­mo po­li­ti­ką mai­nais į fi­nan­si­nės pa­gal­bos pa­ke­tą. Šis žings­nis smar­kiai su­pur­tė Eu­ro­pos ak­ci­jų bir­žas.

A.But­ke­vi­čius tei­gė ma­nan­tis, kad „re­fe­ren­du­mas leis šiek tiek pa­ieš­ko­ti ki­tų de­ry­bi­nių po­zi­ci­jų“.

Pa­sak jo, Grai­ki­jos re­fe­ren­du­mą lė­mė tai, kad bū­ti­nų re­for­mų ne­vyk­dė ir anks­tes­nės vy­riau­sy­bės.

„Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko toks el­ge­sys bu­vo to­dėl, kad pra­ktiš­kai ke­lios prieš tai dir­bu­sios vy­riau­sy­bės ne­įgy­ven­di­no tam ti­krų struk­tū­ri­nių re­for­mų, ne­siė­mė mo­kes­čių re­for­mų, vals­ty­bės sko­la di­dė­jo“, - BNS sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ku­ri at­sto­vaus Lie­tu­vai an­tra­die­nį vyk­sian­čia­me ne­ei­li­nia­me vir­šū­nių su­si­ti­ki­me dėl Grai­ki­jos, sa­vo ruo­žtu sek­ma­die­nio nak­tį par­eiš­kė, kad „Grai­ki­jos re­fe­ren­du­mas dar la­biau komp­li­ka­vo si­tua­ci­ją“.

„Grai­ki­jos vy­riau­sy­bė, užuot pa­sa­kiu­si tie­są sa­vo žmo­nėms, ko­kios rea­lios to­kio spren­di­mo pa­sek­mės, agi­ta­vo juos bal­suo­ti prieš re­for­mas, ku­rios yra bū­ti­nos ša­lies fi­nan­si­nei pa­dė­čiai sta­bi­li­zuo­ti“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.