Premjeras: LVŽS turi didžiausias galimybes laimėti daugiamandatėje apygardoje
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga tu­ri di­džiau­sias ga­li­my­bes lai­mė­ti dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, sa­ko prem­je­ras, so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Šiuo me­tu, kiek jau tu­riu in­for­ma­ci­jos, ti­kriau­siai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga tu­ri di­džiau­sią ti­ki­my­bę“, – žur­na­lis­tams sek­ma­die­nio nak­tį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis ne­spė­lio­jo, kaip pa­sis­kirs­tys ki­tų par­ti­jų bal­sai dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad ti­kė­jo­si ge­res­nių So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos re­zul­ta­tų.

„Tie, ku­rie yra val­džio­je, tos par­ti­jos, tai per vi­sus rin­ki­mus jos ne­su­lau­kia to­kio pa­si­ti­kė­ji­mo vi­suo­me­nės, ko­kio su­lau­kia par­ti­jos, ku­rios ar­ba nau­jos at­si­ran­da, ar­ba yra opo­zi­ci­jo­je“, – kal­bė­jo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas.

A.But­ke­vi­čius tei­gė, jog so­cial­de­mo­kra­tų pa­si­ro­dy­mui rin­ki­muo­se įta­kos tu­rė­jo ir per lė­tai pri­ima­mi „tam ti­kri“ spren­di­mai, taip pat, anot prem­je­ro, dirb­ti­nai su­kur­ti skan­da­lai.

Jis tvir­ti­no, jog šiuo me­tu jo­kių de­ry­bų dėl bū­si­mų koa­li­ci­jų ne­vyks­ta.

Prem­je­ras sa­kė ne­ga­lin­tis prog­no­zuo­ti, ko­kią ga­lu­ti­nę vie­tą rin­ki­muo­se užims so­cial­de­mo­kra­tai.

Ver­tin­da­mas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bą A.But­ke­vi­čius tei­gė, kad pir­muo­sius rin­ki­mų re­zul­ta­tus ji pa­skel­bė per vė­lai.

„Gal­vo­ju, kad vis dėl­to jie tu­rė­jo bū­ti at­sa­kin­giau pa­si­ruo­šę. Jei­gu bu­vo nau­ja IT (in­for­ma­ci­jos tech­no­lo­gi­jų – BNS) sis­te­ma su­kur­ta, ji tu­rė­jo bū­ti pa­ti­krin­ta, tes­tuo­ta. Tu­rė­jo įver­tin­ti įvai­rias ri­zi­kas ga­li­mas ir ne­ga­li­mas, ir tu­rė­jo at­sa­kin­giau pa­si­ruoš­ti“, – kal­bė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Su­skai­čia­vus 1072-ių (iš 1996), ta­čiau ne­di­de­lių rin­ki­mų apy­lin­kių bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, pir­mau­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su 24,94 proc. bal­sų, par­odė nau­jau­si Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­nys.

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai yra an­tri su 16,33 proc. bal­sų, to­liau ri­kiuo­ja­si So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 15,38 proc., „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – 7,23 proc., Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – 7,14 proc., Li­be­ra­lų są­jū­dis – 6,34 proc., Dar­bo par­ti­ja – 6,2 proc. bal­sų.

Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­ren­ka­mi 70 Sei­mo na­rių iš 141.