Premjeras: LLRA akcijos – visiškas populizmas
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) vi­so­kiais bū­dais sie­kia dė­me­sio prieš ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus ir im­asi aki­vaiz­daus po­pu­liz­mo, sa­ko prem­je­ras val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Prem­je­ro tei­gi­mu, tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­tis Lie­tu­vo­je – vie­na ge­riau­sių Eu­ro­po­je.

„Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja sten­gia­si vi­so­kiais bū­dais at­kreip­ti į sa­ve dė­me­sį ruo­šian­tis ki­tų me­tų Sei­mo rin­ki­mams, tai yra vi­siš­kas po­pu­liz­mas, ku­rio po­li­ti­kai net ne­sle­pia. Iš tie­sų tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vų švie­ti­mo pa­dė­tis ne­blo­ga, šiuo klau­si­mu ir aš as­me­niš­kai do­miuo­si“, – in­ter­viu „Ži­nių ra­di­jui“ an­tra­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Prem­je­ras iš­var­di­jo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos duo­me­nis, jog vi­du­ti­nė vie­nam mo­ki­niui ten­kan­ti mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų su­ma ša­ly­je yra 1604 eu­rai per me­tus, o, pa­vyz­džiui, len­kų gau­siai gy­ve­na­mo­je Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vi­du­ti­nė vie­nam mo­ki­niui ten­kan­ti mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų su­ma yra 2224 eu­rai.

„Tai yra 38,6 proc di­des­nė su­ma pa­ly­gi­nant su ša­lies vi­dur­kiu“, – pa­brė­žė A.But­ke­vi­čius.

„Taip pat tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba mo­kan­čiai gim­na­zi­jai, tu­rin­čiai, pa­vyz­džiui, 344 mo­ki­nius, mo­ki­nio krep­še­liui ski­ria­ma 592 tūks­tan­čiai eu­rų, o lie­tu­vių kal­ba mo­kan­čiai gim­na­zi­jai įver­ti­nus tą pa­tį moks­lei­vių skai­čių, vei­kian­čiai vie­na­kal­bė­je ap­lin­ko­je ski­ria­ma 484 tūks­tan­čiai eu­rų. Ma­to­me, kad skir­tu­mą su­da­ro net virš 100 tūks­tan­čių eu­rų“, – skai­čius var­di­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

„Ir aps­kri­tai, jei kal­bė­tu­me apie tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­tį Lie­tu­vo­je – tai ji yra vie­na ge­riau­sių Eu­ro­po­je. Pa­vyz­džiui iš vi­so pa­sau­ly­je yra 402 len­kiš­kos mo­kyk­los, iš jų per 70 mo­kyk­lų yra Lie­tu­vo­je ir čia yra su­da­ry­ta ga­li­my­bė mo­ky­tis len­kų kal­ba nuo pat dar­že­lio iki uni­ver­si­te­to už­bai­gi­mo. Eg­za­mi­nus ir­gi len­kiš­ko­se mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­tys moks­lei­viai lai­ko taip pat, kaip ir lie­tu­viš­ko­se mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­tys moks­lei­viai“, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vai, re­mia­mi Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA), šią sa­vai­tę ke­ti­na vėl reng­ti pro­tes­to ak­ci­ją dėl švie­ti­mo si­tua­ci­jos bei Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mų.

Kaip pra­ne­šė por­ta­las lzi­nios.lt, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė at­ei­nan­tį penk­ta­die­nį lei­do prie Vy­riau­sy­bės rū­mų su­reng­ti mi­tin­gą „Prieš ne­tei­sin­gą po­li­ti­ką so­cia­li­nė­je ir švie­ti­mo sri­ty­se“. Pa­sak ren­gė­jų, ak­ci­jo­je tu­rė­tų da­ly­vau­ti pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai, švie­ti­mo, kul­tū­ros, so­cia­li­nės ap­sau­gos dar­buo­to­jai, tau­ti­nių ma­žu­mų ir lie­tu­vių kal­ba mo­ko­mų mo­kyk­lų mo­ki­nių tė­vai. Iš vi­so pla­nuo­ja­ma at­ei­nant apie 2 tūkst. žmo­nių.

Šį­kart pro­tes­to or­ga­ni­za­to­riai ke­ti­na pro­tes­tuo­ti dėl už­da­ro­mų mo­kyk­lų, „ka­tas­tro­fiš­kos“ vai­kų dar­že­lių dar­buo­to­jų so­cia­li­nės pa­dė­ties, taip pat dėl Vy­riau­sy­bės par­eng­to Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mų, esą ri­bo­jan­čių dar­buo­to­jų tei­ses.

Pa­sta­rą­jį kar­tą pa­na­ši pro­tes­to ak­ci­ja vy­ko rug­sė­jo 1-ąją – kai ku­rio­se len­kiš­ko­se mo­kyk­lų tą­dien pa­mo­kos ne­vy­ko, o mo­ki­niai, jų tė­vai bei LLRA va­do­vai iš­kei­tė į mal­dą prie Auš­ros var­tų. Įspė­ja­ma­sis strei­kas skelb­tas ir bir­že­lio pra­džio­je.