Premjeras Lietuvio paso idėjos nepalaiko: naujadarų nereikia
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis skep­tiš­kai ver­ti­na Sei­me re­gis­truo­tą ini­cia­ty­vą steig­ti Lie­tu­vio pa­so ins­ti­tu­tą, anot jo, prob­le­mą rei­kia spręs­ti iš es­mės ir pa­ga­liau įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę.

„Aš ma­nau, iš­spręs­ki­me klau­si­mą, ku­ris su­si­jęs su dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės tu­rė­ji­mu, ir ne­rei­kės gal­vo­ti kaž­ko­kių nau­ja­da­rų“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je Sei­me re­gis­truo­tą pro­jek­tą ko­men­ta­vo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Kai ku­rie Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos Sei­me na­riai ir so­cial­de­mo­kra­tai an­tra­die­nį pa­siū­lė įsteig­ti Lie­tu­vio pa­so ins­ti­tu­tą. Jis pi­lie­ty­bės ne­tu­rin­tiems lie­tu­vių kil­mės emig­ran­tams bū­tų pi­lie­ty­bės al­ter­na­ty­va.

Pa­gal pa­tai­sas, Lie­tu­vio pa­sas su­teik­tų iš­ei­viams be­veik vi­sas pi­lie­čių tu­ri­mas tei­ses, iš­sky­rus kan­di­da­tuo­ti rin­ki­muo­se ir juo­se bal­suo­ti.

„Gal­būt kaž­kam, kas są­mo­nin­gi at­si­sa­kė ar bu­vo pri­vers­tas rink­tis ki­tą pi­lie­ty­bę, to­kios kor­tos tu­rė­ji­mas ką nors ir duo­tų, bet iš es­mės ne kor­tos, ne do­ku­men­to tu­rė­ji­mas le­mia, ar tas žmo­gus dar jau­čia ry­šį su tė­vy­ne, ar ne .O šiaip prob­le­mą rei­kia spręs­ti iš es­mės – su­ge­bė­ki­me pa­dė­ti to­je de­šimt­me­čio is­to­ri­jo­je taš­ką dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės tu­rė­ji­mo“, – siū­ly­mą įver­ti­no S.Skver­ne­lis.

V.Adam­kus: Lie­tu­vio pa­sas ne­ats­to­tų pilietybės

Sei­mo val­dan­čių­jų siū­lo­mas įsteig­ti Lie­tu­vos pa­sas emig­ran­tams ne­ats­to­tų ša­lies pi­lie­ty­bės, sa­ko ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus.

Jis BNS an­tra­die­nį tei­gė, kad toks be­veik vi­sas pi­lie­čio tei­ses su­tei­kian­tis do­ku­men­tas bū­tų „tam ti­kra do­va­na iš­ei­vi­jai pa­si­nau­do­ti pi­lie­čių tei­sė­mis ir pri­vi­le­gi­jo­mis“, bet „tai jo­kiu bū­du ne­ats­to­ja Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės“.

„Tai yra komp­ro­mi­si­nis spren­di­mas, bet jis jo­kiu bū­du ne­išsp­ren­džia pri­nci­pi­nės (dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės) prob­le­mos. Jos spren­di­mo sie­kia iš­ei­vi­ja, ti­kin­ti, kad ji yra Lie­tu­vos da­lis. Juk mes vi­si no­ri­me, kad jie bū­tų ly­gia­tei­siai Lie­tu­vos pi­lie­čiai“, – sa­kė V.Adam­kus.

Di­džią­ją gy­ve­ni­mo da­lį iš­ei­vi­jo­je Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se pra­lei­dęs V.Adam­kus tvir­ti­no, kad gy­ven­da­mas emig­ra­ci­jo­je ne­bal­suo­ti rink­tų­si pats.

„Man yra su­nku pri­im­ti tą fak­tą, kad aš, gy­ven­da­mas už Lie­tu­vos ri­bų, bal­suo­čiau rin­ki­muo­se, jei­gu aš ne­ži­no­čiau nei at­sto­vų siū­lo­mų, nei kas­die­nių Lie­tu­vos prob­le­mų, ku­rias rei­kia spręs­ti“, – sa­kė pre­zi­den­tas.

„Man tai ne­bū­tų ak­tua­lu, nes gal­vo­ju, kad ne­bū­čiau kom­pe­ten­tin­gas ati­duo­ti sa­vo bal­są už tuos, ku­rie spręs­tų Lie­tu­vos rei­ka­lus“, – pri­dū­rė jis

Ga­lė­tų įgy­ti lie­tu­vių kil­mės asmenys

Pa­gal pro­jek­tą, Lie­tu­vio pa­są tu­rin­tiems žmo­nėms bū­tų nu­ma­ty­ta tei­sė su­pap­ras­tin­ta tvar­ka at­kur­ti ar įgy­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, taip pat ją su­sig­rą­žin­ti. Be to, Lie­tu­vos pa­so sa­vi­nin­kai tu­rė­tų ga­li­my­bę at­vyk­ti ir nuo­lat gy­ven­ti bei dirb­ti ša­ly­je, tei­sę į švie­ti­mo, stu­di­jų ir moks­lo leng­va­tas.

Siū­lo­mas pro­jek­tas nu­ma­to, kad Lie­tu­vio pa­są ga­lė­tų įgy­ti vi­si lie­tu­vių kil­mės as­me­nys. Jais bū­tų lai­ko­mi as­me­nys, ku­rių tė­vai ar se­ne­liai ar­ba vie­nas iš tė­vų ar se­ne­lių yra lie­tu­viai ir ku­ris pats lai­ko sa­ve lie­tu­viu bei dek­la­ruo­ja tai ra­šy­ti­niu par­eiš­ki­mu. Pro­jek­te taip pat nu­ma­ty­ta, kad Lie­tu­vio pa­są ga­lė­tų gau­ti ša­lies pi­lie­ty­bę gi­mi­mo bū­du po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo įgi­ję lie­tu­viai ir jų su­tuok­ti­niai, vai­kai ir vai­kai­čiai.

Į šį do­ku­men­tą ga­lė­tų pre­ten­duo­ti ir vai­kai bei vai­kai­čiai as­me­nų, tu­rė­ju­sių Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę iki 1940 me­tų bir­že­lio 15 die­nos.

Šią ini­cia­ty­vą Sei­me re­gis­tra­vo „vals­tie­čių“ se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis bei šios frak­ci­jos na­riai Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša, Arū­nas Gu­mu­liaus­kas, So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis bei šios frak­ci­jos at­sto­vas Juo­zas Ber­na­to­nis.

Pro­jek­tą įre­gis­tra­vę Sei­mo na­riai tei­gia, kad Lie­tu­vio pa­so ins­ti­tu­tas ga­li tap­ti vie­na prie­mo­nių, ku­ri su­stab­dy­tų emig­ra­ci­ją ir pa­ska­tin­tų iš­ei­vių su­grį­ži­mą į Lie­tu­vą.

Siū­lo­mo įsta­ty­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te par­la­men­ta­rai tvir­ti­na, kad „Lie­tu­vio pa­so ins­ti­tu­tas iš tie­sų už­ti­krin­tų iš­ei­vių, jau su­lei­du­sių šak­nis už­sie­ny­je, ry­šį su sa­vo Tė­vy­ne, iš­ven­giant komp­li­ka­ci­jų, ku­rios kil­tų pa­si­rin­kus ma­si­nės dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo ke­lią“.

Sei­me pa­sta­ruo­ju me­tu svars­ty­ta ga­li­my­bė ge­ro­kai iš­plės­ti as­me­nų, ga­lin­čių tu­rė­ti tei­sę į dvi­gu­bą Lie­tu­vos ir ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę, są­ra­šą. Po dis­ku­si­jų par­la­men­tas pa­pra­šė Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­kin­ti, ar įsta­ty­mu ga­li­ma įtvir­tin­ti tei­sę tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO ša­lis iš­vy­ku­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas anks­čiau yra iš­aiš­ki­nęs, kad dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė ga­li­ma tik at­ski­rais at­ve­jais, o ją pla­čiau leis­ti ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Straips­nį dėl pi­lie­ty­bės ga­li­ma pa­keis­ti tik su­ren­gus re­fe­ren­du­mą.