Premjeras: Lietuva nėra priėmusi sprendimų dėl ginklų tiekimo Ukrainai
Lie­tu­va nė­ra pri­ėmu­si spren­di­mų dėl gink­lų tie­ki­mo Ukrai­nai, tei­gia prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Ši­tas klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas Gy­ny­bos ta­ry­bos po­sė­dy­je. Kol kas ne­gir­dė­jau, kad ar­ti­miau­siu me­tu bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas toks po­sė­dis. Nes nie­kas iš va­do­vy­bės ne­ga­li pri­im­ti spren­di­mo be ta­ry­bos po­sė­džio“, - sek­ma­die­nį Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams tei­gė prem­je­ras, ko­men­tuo­da­mas ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mus, kad Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Ma­rius Ja­nu­ko­nis pra­ne­šė apie Vil­niaus pla­nus pra­dė­ti tiek­ti gink­lus Ki­je­vui.

Pa­klaus­tas, ar Lie­tu­va gink­lų par­da­vi­mo klau­si­mą de­ri­na su kai­my­ni­nė­mis ša­lims, A.But­ke­vi­čius tei­gė ne­ga­lįs at­sa­ky­ti.

Por­ta­las lry­tas.lt sek­ma­die­nį pa­ci­ta­vo news.ru pra­ne­ši­mą, kad Ukrai­nos „5 ka­na­lo“ ete­ry­je M.Ja­nu­ko­nis tei­gė, kad „kai ku­rie žings­niai jau pa­da­ry­ti“.

„To­kia po­li­ti­nė va­lia yra, ir ją vie­šai yra pa­skel­bu­si Lie­tu­vos aukš­čiau­sia va­do­vy­bė. Kai ku­rie žings­niai jau pa­da­ry­ti, mes ir to­liau da­ry­si­me to­kius žings­nius, tarp jų ir gink­lų tie­ki­mo Ukrai­nai kryp­ti­mi. Pla­čiau su­nku kal­bė­ti, bet mes pa­si­ren­gę“, - sa­kė M.Ja­nu­ko­nis.

Jis pri­dū­rė, kad Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jos no­ri „pa­ro­dy­ti pri­nci­pą ki­toms ša­lims, kad rei­kia pa­dė­ti Ukrai­nai vi­so­mis prie­mo­nė­mis, tarp jų ir ka­ri­nė­mis“. „Aš ne­ma­tau pa­grin­do, ku­ris ga­lė­tų užg­niauž­ti šią po­li­ti­ką“, - pa­žy­mė­jo am­ba­sa­do­rius.

Šio­mis die­no­mis Ukrai­nos prem­je­ras Ar­se­ni­jus Ja­ce­niu­kas par­eiš­kė, kad ka­ri­nė pa­gal­ba, ku­rią Va­ka­rų ša­lys tei­kia Ki­je­vui, ne­pa­kan­ka­ma.