Premjeras: Lietuva nėra pigios darbo jėgos šalis
Par­eiš­kęs, kad so­cial­de­mo­kra­tų tiks­las yra lai­mė­ti po me­tų vyk­sian­čius rin­ki­mus į Sei­mą, prem­je­ras ra­gi­na par­tie­čius ir vi­sus ša­lies gy­ven­to­jus ne­beak­cen­tuo­ti, kad Lie­tu­va yra pi­gios dar­bo jė­gos vals­ty­bė ir pra­šo ak­cen­tuo­ti, kad Lie­tu­vo­je kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų yra pa­kan­ka­mai.

Al­gir­das But­ke­vi­čius taip pat pa­pra­šė at­sa­kin­gai dis­ku­tuo­ti dėl Sei­mui pa­tvir­tin­ti pa­teik­to so­cia­li­nio mo­de­lio ir „ka­den­ci­jos pa­bai­go­je ne­suk­lup­ti“.

„Pa­keis­ki­me šiek tiek tą lek­si­ką Lie­tu­vo­je, kad at­ei­ki­te su in­ves­ti­ci­jo­mis, nes Lie­tu­vo­je pi­gi dar­bo jė­ga. (...) Mes tu­ri­me kal­bė­ti apie kva­li­fi­kuo­tą dar­bo jė­gą, jei­gu mes no­ri­me kon­ku­ruo­ti glo­ba­liam pa­sau­ly­je. Vis­kas pa­si­bai­gė ir de­dam brūkš­nį - pi­gi dar­bo jė­ga nie­kam ne­rei­ka­lin­ga“, - šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) Ta­ry­bos po­sė­dy­je par­eiš­kė par­ti­jos ly­de­ris A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, da­bar gy­ve­na­me to­kiu lai­ko­tar­py­je, ka­da pla­nuo­jan­tys sa­vo in­ves­ti­ci­jas Lie­tu­vo­je, klau­sia apie kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos iš­tek­lius. „Jei­gu jos (kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos - BNS) nė­ra, ke­liau­ja ki­tur“, - tei­gė prem­je­ras.

A.But­ke­vi­čius taip pat par­eiš­kė, kad so­cia­li­nio mo­de­lio pri­ėmi­mas Sei­me so­cial­de­mo­kra­tams yra la­bai svar­bus.

„Po­li­tiš­kai yra la­bai svar­bu jį pri­im­ti, nes mes kaip ir Vy­riau­sy­bė, įgy­ven­di­na­me iš­kel­tus tiks­lus, vi­su, kad ir la­bai ra­di­ka­lius, ir siū­lau nie­ka­da ne­suk­lup­ti, o ypač ka­den­ci­jos pa­bai­go­je“, - tei­gė prem­je­ras.

„Jei­gu tai bus ne­įgy­ven­din­ta, bū­si­me po­li­tiš­kai bū­si­me ver­ti­na­mi ne­igia­mai, o po ke­le­rių me­tų mū­sų vals­ty­bė bus ne­pa­trauk­li in­ves­tuo­to­jams“, - pri­dū­rė A.But­ke­vi­čius.

Jis taip pat pa­brė­žė, kad par­ti­jos tiks­las yra rin­ki­mus į Sei­mą, vyk­sian­čius ki­tais me­tais, lai­mė­ti.

Par­ti­jos ta­ry­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad so­cial­de­mo­kra­tų rin­ki­mų šta­bui va­do­vau­tų par­la­men­ta­ras Al­gir­das Sy­sas.

Pla­nas - lai­mė­ti rinkimus

Ki­tais me­tais vyk­sian­čius rin­ki­mus į Sei­mą so­cial­de­mo­kra­tai ti­ki­si lai­mė­ti ir su­lauk­ti 20 proc. rin­kė­jų bal­sų, sa­ko par­ti­jos ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Mū­sų yra vie­nas pa­grin­di­nis tiks­las - lai­mė­ti rin­ki­mus. O tai ir­gi bū­tų is­to­ri­nis da­ly­kas, ka­da val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­ti par­ti­ja lai­mi rin­ki­mus“, - šeš­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė A.But­ke­vi­čius.

„Bū­tų la­bai ge­rai, jei­gu gau­tu­me 20 proc. rin­kė­jų bal­sų,“ - pa­klaus­tas, ko­kio rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo ti­ki­si su­lauk­ti, sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Rin­ki­mai į Sei­mą vyks 2016 me­tais.