Premjeras: laidos tautinėms mažumoms turi būti transliuojamos tinkamu laiku
Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­dos, skir­tos tau­ti­nėms ma­žu­moms, tu­ri bū­ti trans­liuo­ja­mas tin­ka­mu lai­ku. To­kį spren­di­mą, prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, pri­ėmę Į Reik­ja­vi­ką su­si­rin­kę Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių prem­je­rai, ku­rie ta­ria­si, kaip at­sa­ky­ti į re­gio­nui ky­lan­čius iš­šū­kius.

– Ar pri­im­ti ko­kie nors bend­ri spren­di­mai dėl pa­bė­gė­lių?

– Dis­ku­si­ja vy­ko įvai­riais klau­si­mais. Apie pa­bė­gė­lius bu­vo kal­ba­ma pla­čiai, – net kai bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma apie Ukrai­ną, pa­bė­gė­lių te­ma ir­gi bu­vo pa­lies­ta.

Dau­giau­sia bu­vo kal­ba­ma apie tai, kad pa­bė­gė­liai jau at­ke­liau­ja per Ru­si­jos ir Lat­vi­jos bei Ru­si­jos ir Es­ti­jos sie­nas. Ži­no­ma, dau­ge­lis pa­si­sa­kė, kad kai ku­rio­se ša­ly­se prob­le­mos ti­krai di­de­lės. Bu­vo pa­mi­nė­ta Slo­vė­ni­ja, bu­vo mi­ni­ma Aus­tri­ja ir tai, kad ji šian­dien pa­skel­bė, jog ruo­šia­si už­da­ry­ti sie­ną.

Dau­giau­sia dis­ku­ta­vo­me re­gio­ni­nė­mis te­mo­mis. Bu­vo kal­ba­ma apie Ry­tų par­tne­rys­tę, t. y. apie Bal­ta­ru­si­ją, Ukrai­nos pa­dė­tį, eko­no­mi­nę pa­dė­tį Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Bu­vo pa­mi­nė­ta ir Grai­ki­ja.

– Šve­di­ja ke­ti­na įslap­tin­ti pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­trus, nes pa­sta­ruo­ju me­tu prieš juos bu­vo su­reng­ta ne­ma­žai iš­puo­lių. Dau­giau­sia – gais­rų. Ar ki­tos ša­lys, tarp ku­rių yra ir Lie­tu­va, ne­svars­to im­tis pa­na­šių sau­gu­mo prie­mo­nių?

– Yra spe­cia­lis­tai, ku­rie spren­džia šiuos klau­si­mus. Jie tu­ri kiek­vie­ną to­kį at­ve­jį įver­tin­ti ir su­kvies­ti ko­mi­si­jos po­sė­dį. Šie klau­si­mai tu­ri bū­ti svars­to­mi. Ka­dan­gi aš iš­vy­kęs, esu tru­pu­tį nuo šios te­mos ati­trū­kęs. Šį klau­si­mą da­bar ak­ty­viau spren­džia ir juo rū­pi­na­si Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras su sa­vo pa­va­duo­to­ju ir vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris. Jie ga­lė­tų iš­sa­miau at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mą.

– Ką kon­kre­čiai kal­bė­jo­te apie Ru­si­jos grės­mę Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lims?

– Kal­bė­jo­me apie Ru­si­jos pro­pa­gan­dos įta­ką Bal­ti­jos ša­lims. Bu­vo pa­si­keis­ta nuo­mo­nė­mis, kad rei­ka­lin­gas di­des­nis dė­me­sys tau­ti­nėms ma­žu­moms, gy­ve­nan­čioms tiek Bal­ti­jos, tiek ki­to­se ša­ly­se, – rei­ka­lin­gos įvai­rios prog­ra­mos ru­sų kal­ba tiek ra­di­ju­je, tiek te­le­vi­zi­jo­je. Tai tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta tin­ka­mu lai­ku – bu­vo iš­sa­ky­ta min­tis, kad to­kios lai­dos ro­do­mos ko­ne vi­dur­nak­tį.

Taip pat bu­vo kal­ba­ma apie Ukrai­ną. Bu­vo aiš­kiai pa­brėž­ta, kad Ru­si­ja tu­ri įgy­ven­din­ti vi­sus tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus, t. y. Mins­ko su­si­ta­ri­mą. Ki­to­kių kal­bų ne­ga­li bū­ti. Taip pat, ži­no­ma, bu­vo ma­no pra­ne­ši­mas, nes kiek­vie­nam mi­nis­trui pir­mi­nin­kui bu­vo nu­ma­ty­ti at­ski­ri klau­si­mai apie Bal­ta­ru­si­jos san­ty­kius su ES ir da­bar­ti­nę po­li­ti­nę pa­dė­tį Bal­ta­ru­si­jo­je.

– Šiuo me­tu pas Sei­mo pir­mi­nin­kę vi­sų po­li­ti­nių frak­ci­jų par­la­men­ta­rai ta­ria­si, kaip įgy­ven­din­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą dėl rin­kė­jų skai­čiaus vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se. So­cial­de­mo­kra­tai prieš sa­vai­tę pa­siū­lė nai­kin­ti vien­man­da­tes rin­ki­mų apy­gar­das. Tre­čia­die­nį jau pa­tys at­si­sa­kė šios ra­di­ka­lios re­for­mos. Kaip ver­ti­na­te tai?

– Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­siū­lė nai­kin­ti vien­man­da­čių apy­gar­dų. Tai ne­tie­sa.

– Tai – Juo­zo Ber­na­to­nio pa­siū­ly­mas.

– Ne, J. Ber­na­to­nis siū­lė, koks ga­li­mas va­rian­tas vė­les­niu lai­ko­tar­piu. Po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je jis pri­sta­tė Es­ti­jos pa­vyz­dį. Tuo me­tu tam va­rian­tui ne­bu­vo pri­tar­ta, o mū­sų par­ti­jos va­do­vy­bė dis­ku­ta­vo. Val­dy­bo­je iš­sa­kiau min­tį – rin­ki­mai po me­tų, to­dėl rei­kia at­siž­velg­ti į Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pri­im­tą spren­di­mą ir pa­ko­re­guo­ti apy­gar­das, kur yra nu­ma­ty­tas koe­fi­cien­tas. Rei­kia, kad jis bū­tų ne ma­žes­nis kaip 0,9 ir ne di­des­nis kaip 1,1. Ma­nau, kad šis ke­lias bū­tų pats tei­sin­giau­sias. No­riu pa­kar­to­ti, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­bu­vo pri­ėmę jo­kio spren­di­mo dėl vien­man­da­čių apy­gar­dų nai­ki­ni­mo.