Premjeras kvietė Islandijos lietuvius kartu kurti Lietuvos ateitį
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, at­vy­kęs į Is­lan­di­jos sos­ti­nę  Reik­ja­vi­ką da­ly­vau­ti Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių (NB8) mi­nis­trų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­me, iš­va­ka­rė­se su­si­ti­ko su Is­lan­di­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vais.

Trum­pai pri­sta­tęs Lie­tu­vos po­li­ti­nes ir eko­no­mi­nes ak­tua­li­jas, prem­je­ras pa­dė­ko­jo bend­ruo­me­nės at­sto­vams už nuo­šir­džią ir pra­smin­gą veik­lą, gar­si­nan­čią mū­sų ša­lies var­dą ir vie­ni­jan­čią už tė­vy­nės ri­bų at­si­dū­ru­sius tau­tie­čius.

„No­rė­čiau pa­dė­ko­ti už su­si­ti­ki­mą ir par­agin­ti, ne­pai­sant mus ski­rian­čio at­stu­mo, bū­ti kar­tu ir kur­ti Lie­tu­vos at­ei­tį. Tik veik­da­mi iš­vien, sėk­min­gai puo­se­lė­si­me sa­vo kul­tū­rą, sau­go­si­me tau­ti­nį ta­pa­tu­mą ir iš­lai­ky­si­me ry­šį su Lie­tu­va“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

2008 me­tais įkur­ta Is­lan­di­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė vie­ni­ja per šim­tą še­šias­de­šimt na­rių, jos veik­la kon­cen­truo­ja­si sek­ma­die­ni­nė­je Li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je, ku­rio­je dir­ba 5 mo­ky­to­jos, mo­ko­si 50 mo­ki­nių. Is­lan­di­jos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2014 me­tų pa­bai­go­je šio­je ša­ly­je gy­ve­no 1659 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai.

An­tra­die­nį va­ka­re prem­je­ras dar su­si­tiks su Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lu Is­lan­di­jo­je And­re­su Mag­nus­so­nu, su ku­riuo trum­pai ap­tars už­sie­nio po­li­ti­kos, eko­no­mi­kos ir ener­ge­ti­kos klau­si­mus, pa­dė­kos už veik­lą, skir­tą Lie­tu­vos ir Is­lan­di­jos ry­šių stip­ri­ni­mui.