Premjeras: kalbėdamas apie ginklų tiekimą Ukrainai ambasadorius viršijo įgaliojimus
Kal­bė­da­mas apie gink­lų tie­ki­mą Ukrai­nai am­ba­sa­do­rius Ma­rius Ja­nu­ko­nis vir­ši­jo įga­lio­ji­mus, nes to­kių spren­di­mų nė­ra, sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Aš ma­nau, kad am­ba­sa­do­rius vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus. Mes re­mia­me Ukrai­ną, bet gink­lų ti­krai ne­siun­čia­me“, - žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį Sei­me sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Klau­sia­mas, kaip bus rea­guo­ja­ma į am­ba­sa­do­riaus par­eiš­ki­mą, prem­je­ras tei­gė, kad „grįš už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras iš ko­man­di­ruo­tės ir ta­da bus at­ski­ras po­kal­bis“.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je M.Ja­nu­ko­nis Ukrai­nos „5 ka­na­lo“ ete­ry­je pa­skel­bė, kad Vil­nius ga­li pra­dė­ti tiek­ti gink­lus Ki­je­vui, skel­bia ži­niask­lai­da. Pa­sak am­ba­sa­do­riaus, „kai ku­rie žings­niai jau pa­da­ry­ti“.

„To­kia po­li­ti­nė va­lia yra, ir ją vie­šai yra pa­skel­bu­si Lie­tu­vos aukš­čiau­sia va­do­vy­bė. Kai ku­rie žings­niai jau pa­da­ry­ti, mes ir to­liau da­ry­si­me to­kius žings­nius, tarp jų ir gink­lų tie­ki­mo Ukrai­nai kryp­ti­mi. Pla­čiau su­nku kal­bė­ti, bet mes pa­si­ren­gę“, - am­ba­sa­do­rių sek­ma­die­nį ci­ta­vo por­ta­las lry­tas.lt, rem­da­ma­sis news.ru pra­ne­ši­mu.

At­siž­velg­da­ma į Ukrai­nos ka­riuo­me­nės po­rei­kius, Lie­tu­va tei­kia hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­gal­bą, siun­čia ma­te­ria­li­nę par­amą, yra per­da­vu­si ka­ri­nės gink­luo­tės ele­men­tų.