Premjeras: K. Trečiokas lieka dirbti
Ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas lie­ka par­ei­go­se, tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Tei­si­nin­kai – tiek ne­prik­lau­so­mi, tiek Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos – bu­vo pa­tei­kę iš­va­das, ku­rio­se aiš­kiai bu­vo pa­brė­žę, kad jo­kų tei­si­nių pa­žei­di­mų nė­ra. Džiau­giuo­si, kad Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pa­tei­kė iš­va­dą, kad nė­ra vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų pa­žei­di­mų. Tai to­kiu at­ve­ju pra­ktiš­kai ir teo­riš­kai ap­lin­kos mi­nis­tras lie­ka to­liau dirb­ti“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė prem­je­ras.

Klau­sia­mas, ar kas nors ga­li pa­keis­ti jo spren­di­mą, prem­je­ras at­sa­kė: „Nie­kas ne­ga­li pa­keis­ti“.

„Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ti­kriau­siai man dir­bant šio­se par­ei­go­se ir iš vi­so kaip po­li­ti­kui pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me tiek te­ko aiš­kin­tis su tei­si­nin­kais, iki to­kio ly­gio, kad bu­vau at­si­rai pa­sik­vie­tęs kai ku­riuos tei­si­nin­kus, ku­rie bu­vo at­sa­kin­gi už ši­tą nu­ta­ri­mą, be jų va­do­vų, kad va­do­vai ne­gir­dė­tų po­kal­bių, nes jau bu­vau pra­dė­jęs įta­ri­nė­ti, kad kai ku­riems tei­sės de­par­ta­men­to žmo­nėms bu­vo da­ro­mas spau­di­mas iš kai ku­rių va­do­vų“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Ap­lin­kos mi­nis­tras K.Tre­čio­kas žur­na­lis­tams sa­kė bu­vęs ra­mus dėl VTEK spren­di­mo, nes su­nkiai įsi­vaiz­duo­tų, kaip ga­lė­tų su­pai­nio­ti vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus.

„Y­ra bė­da su ma­ni­mi iš ti­krų­jų, nes va­ži­nė­ju ke­tu­rio­li­kos me­tų se­nu­mo ma­ši­na, gy­ve­nu iš tė­vų pa­vel­dė­ta­me na­me­ly­je, san­tau­pų tu­riu kaip ir pri­klau­sy­tų nor­ma­liam žmo­gui su 40 me­tų sta­žu, vie­nų me­tų dar­bo už­mo­kes­tį su šei­ma esam su­kau­pę, ne­tu­riu nei gi­mi­nių aukš­to­se par­ei­go­se ar pri­va­čio­se kom­pa­ni­jo­se, ne­tu­riu ak­ci­jų, kur tuos in­te­re­sus man da­bar su­si­sap­nuo­ti? Aš bu­vau dėl to ra­mus ir džiau­giuo­si, kad šiuo at­ve­ju nė­ra ką tir­ti“, – sa­kė K.Tre­čio­kas.

Jis taip pat tvir­ti­no jo­kių pa­žei­di­mų ne­pa­da­ręs. „Aš nuo pir­mos die­nos esu ra­mus, jo­kio pa­žei­di­mo ne­pa­da­ręs, ži­not, te­le­fo­ni­niai po­kal­biai, pra­šy­mai... Ki­tą kar­tą nė­ra kaip pa­sa­kyt – at­šok, at­stok, sa­kai, ge­rai, pa­žiū­rė­sim, vi­saip bū­na. (Kal­bant apie) eti­ką, pa­nau­do­ti ru­siš­ką žo­dį ki­tą kar­tą su­pran­ta­miau nei lie­tu­viš­ką, bet aš ma­nau, tai pri­va­tus po­kal­bis, ne vie­šas, ir nie­ko nu­si­kals­ta­mo, (...) bur­bu­las ir lie­ka bur­bu­lu“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį nu­spren­dė ne­pra­dė­ti ty­ri­mo, ar ap­lin­kos mi­nis­tras K.Tre­čio­kas ir Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas pa­žei­dė vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius žur­na­lis­tams sa­kė, kad toks spren­di­mas pri­im­tas, nes mi­nė­tų po­li­ti­kų veiks­mai ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo, ta­čiau ga­lė­jo pa­žeis­ti po­li­ti­nę eti­ką.

„Nu­ta­rė­me grą­žin­ti pro­ku­ro­rui me­džia­gą ir spren­di­mą, kad jis kreip­tų­si į ati­tin­ka­mas (...) kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios tu­rė­tų aps­vars­ty­ti K.Tre­čio­ko ir R.Ma­li­naus­ko el­ge­sį, ar pa­žeis­ti Po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so rei­ka­la­vi­mai, ar ne­pa­žeis­ti. Mes ši­to ne­ver­ti­na­me, nes tai ne­įei­na į VTEK kom­pe­ten­ci­ją“, – tei­gė R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

„Nė­ra vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų pa­žei­di­mo at­ve­jų nei dėl Drus­ki­nin­kų me­ro R.Ma­li­naus­ko, nei dėl ap­lin­kos mi­nis­tro K.Tre­čio­ko“, – po po­sė­džio sa­kė R.Va­len­tu­kev­čius.

Prem­je­ro spren­di­mas taip pat su­lau­kė griež­to pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ko­men­ta­ro. „Ga­lu­ti­nę at­sa­ko­my­bę už prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą va­di­na­mą­jį „Vi­jū­nė­lės dva­ro“ Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą ir mi­nis­trų veik­los skaid­ru­mą pri­siė­mė as­me­niš­kai mi­nis­tras pir­mi­nin­kas. Aki­vaiz­du, kad po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės samp­ra­ta sve­ti­ma šiai Vy­riau­sy­bei. Da­bar iš­sklai­dy­ti abe­jo­nes dėl šio nu­ta­ri­mo ga­li tik Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas“, – ša­lies va­do­vės po­zi­ci­ją BNS per­da­vė Pre­zi­den­tū­ra.

VTEK nag­ri­nė­jo pro­ku­ro­rų me­džia­gą iš iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to po­vei­kio ren­giant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo.

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra at­li­ko iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir aiš­ki­no­si ga­li­mą ne­tei­sė­tą po­vei­kį ren­giant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo. Ka­dan­gi ne­nus­ta­ty­ta bau­džia­mo­jo nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių, ty­ri­mas nu­trauk­tas. Su­rink­tą me­džia­gą pro­ku­ra­tū­ra nu­ta­rė per­duo­ti įver­tin­ti VTEK.

Iš vie­šai pa­skelb­tų po­kal­bių iš­klo­ti­nių pa­aiš­kė­jo, kad Drus­ki­nin­kų me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas ne kar­tą pra­šė K.Tre­čio­ko par­eng­ti nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo, o šis pa­ža­dė­jo tai pa­da­ry­ti. Toks Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas pri­im­tas per­nai rug­sė­jį.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius šią sa­vai­tę par­eiš­kė, kad po VTEK iš­va­dos spręs, ar ap­lin­kos mi­nis­tras to­liau ga­li ei­ti par­ei­gas.

Sei­mo opo­zi­ci­ja yra pra­dė­ju­si in­ter­pe­lia­ci­jos ap­lin­kos mi­nis­trui pro­ce­dū­rą.

„Lie­ka vie­nin­te­lis ke­lias – in­ter­pe­lia­ci­ja. Ap­gai­les­tau­ja­me, kad rei­kės in­ter­pe­lia­ci­jos, bet ki­to ke­lio ne­bė­ra, ir mes to­liau rei­ka­lau­ja­me mi­nis­tro at­sa­ko­my­bės už tai, kad mi­nis­tras me­la­vo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai. Šiuo at­ve­ju siek­si­me mi­nis­tro po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės ir pa­si­ti­kė­ji­mą mi­nis­tru ti­krin­si­me Sei­me“, – BNS sa­kė E.Ma­siu­lis.

Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vo tei­gi­mu, prem­je­ras „ban­do pri­si­den­gi­nė­ti įvai­rio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis“, kad iš­lai­ky­tų mi­nis­tro pos­te.

„Mes sa­kė­me, kad prem­je­ras ne­sii­ma at­sa­ko­my­bės iš­spręs­ti šio klau­si­mo, ban­do pri­si­den­gi­nė­ti įvai­rio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, ku­rioms pa­gal kom­pe­ten­ci­ją gal net nė­ra ir ga­li­my­bių svars­ty­ti ši­tos vi­sos me­džia­gos. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja la­biau svars­to vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tus, aki­vaiz­du, kad me­la­vi­mas nė­ra vie­šo­jo ir pri­va­taus in­te­re­so klau­si­mas, me­la­vi­mas tie­siog yra me­la­vi­mas“, – tei­gė E.Ma­siu­lis.