Premjeras: įpareigojimas atidirbti po studijų – būtų normali praktika
Įpa­rei­go­ji­mas ati­dirb­ti po vals­ty­bės fi­nan­suo­tų stu­di­jų bū­tų nor­ma­li pra­kti­ka, ta­čiau steng­tis pri­trauk­ti jau­nus spe­cia­lis­tus tu­rė­tų ir sa­vi­val­dy­bės – tie­sio­gi­niai pa­sky­ri­mai de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja­mi, sa­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Jei mes pe­rei­sim prie at­ski­rų spe­cia­ly­bių vals­ty­bi­nio už­sa­ky­mo ir fi­nan­sa­vi­mo, tai vie­na­reikš­miš­kai yra nor­ma­li pra­kti­ka, tri­ša­lė su­tar­tis, tarp uni­ver­si­te­to, stu­den­to, Vy­riau­sy­bės, gal net sa­vi­val­dy­bės, kad ati­dirb­tų bai­gęs moks­lus tre­jus ar pen­ke­rius me­tus pa­gal sa­vo pro­fe­si­ją Lie­tu­vo­je. Svar­biau­sia – Lie­tu­vo­je“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė S.Skver­ne­lis.

Ta­čiau steng­tis pri­sik­vies­ti spe­cia­lis­tus pri­va­lo ir sa­vi­val­dy­bės, o ne tik lauk­ti, kol re­gio­nų prob­le­mas iš­spręs cen­tri­nė val­džia, sa­ko Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

„Ar jis va­žiuos į vie­ną, ar ki­tą re­gio­ną – ini­cia­ty­va tu­ri pri­klau­sy­ti sa­vi­val­dai. Ji ne­ga­li pa­sa­ky­ti – jūs pa­da­ry­kit, kad in­ves­ti­ci­jos čia at­ei­tų, jūs pa­da­ry­kit, kad jau­ni spe­cia­lis­tai at­vyk­tų, vi­sa ki­ta. Aš kal­bė­jau, Šal­či­nin­kuo­se bu­vau. Ten sa­vi­val­dy­bėj vien pa­sa­ky­mas, kad gal­būt čia ke­ti­nu kur­ti ga­my­bą, reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bė per tris die­nas pa­da­ro vis­ką, kad taip ir bū­tų“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Pa­sky­ri­mais po uni­ver­si­te­to spręs­ti spe­cia­lis­tų trū­ku­mą re­gio­nuo­se Vy­riau­sy­bei siū­lo Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja. Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mi­tro­fa­no­vas tei­gia, kad re­gio­nuo­se jun­ta­mas gy­dy­to­jų, ar­chi­tek­tų, sta­ty­bi­nin­kų, eko­no­mis­tų, in­ži­nie­rių ir net me­no dar­buo­to­jų ar mo­ky­to­jų po­rei­kis. V.Mi­tro­fa­no­vas sa­ko, kad vals­ty­bės lė­šo­mis iš­si­la­vi­ni­mą įgi­ję as­me­nys ga­lė­tų bū­ti siun­čia­mi į re­gio­nus, pa­vyz­džiui, tre­jiems me­tams, ta­čiau bū­tų pa­lik­ta ga­li­my­bė ir grą­žin­ti už stu­di­jas su­mo­kė­tus pi­ni­gus bei rink­tis dar­bą pa­tiems.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas ir­gi lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad siū­ly­mas įpa­rei­go­ti stu­di­jas vals­ty­bės lė­šo­mis bai­gu­sius spe­cia­lis­tus ati­dirb­ti ke­le­rius me­tus re­gio­nuo­se yra svars­ty­ti­nas.

„Taip, vals­ty­bė in­ves­tuo­ja lė­šas ap­mo­ky­da­ma spe­cia­lis­tus, ga­lė­tų bū­ti su­da­ry­tos su­tar­tys, pa­gal ku­rias stu­den­tai bū­tų įpa­rei­go­ti ati­dirb­ti ar tre­jus me­tus, ar pen­ke­rius me­tus, ir tai, ma­nau, vi­siš­kai nor­ma­li pra­kti­ka. Aš pats, kai 1991-ai­siais įsto­jau į po­li­ci­jos aka­de­mi­ją, ži­no­jau, jo tu­rė­si­me pen­ke­rius me­tus ati­dirb­ti, ir nie­kam tai ne­kė­lė klau­si­mų“, – Ži­nių ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Anot jo, ga­lė­tų bū­ti su­da­ro­mos tri­ša­lės su­tar­tys tarp stu­den­tų, uni­ver­si­te­tų ir gy­dy­mo įstai­gų, po­li­ci­jos ir pa­na­šiai. Mi­nis­tro tei­gi­mu, nu­sta­ty­ti prie­vo­lę ati­dirb­ti ga­li­ma bū­tų ne vi­sų spe­cia­ly­bių ab­sol­ven­tams, o rei­kė­tų žiū­rė­ti, ku­riuos spe­cia­lis­tus vals­ty­bei kai­nuo­ja par­eng­ti bran­giau, ku­riuos – pi­giau.