Premjeras: įgyvendinti aukštojo mokslo reformą nebus lengva
Įgy­ven­din­ti aukš­to­jo moks­lo pert­var­ką ne­bus pa­pras­ta, bet al­ter­na­ty­vos jai – nė­ra, sa­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis.

„Aš ne­ma­nau, kad tai bus pa­pras­ta, bet nė­ra al­ter­na­ty­vos, jei­gu mes kal­ba­me apie stu­di­jų ko­ky­bę, fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lio pa­kei­ti­mą, ga­liau­siai tų pa­čių dės­ty­to­jų dar­bo pro­por­ci­jų pa­kei­ti­mą, (...) al­gas, stu­den­tų są­ly­gas, bend­ra­bu­čius“, – žur­na­lis­tams po val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pa­si­ta­ri­mo Sei­me tre­čia­die­nį sa­kė prem­je­ras.

Jis tei­gė, kad su pla­nuo­ja­ma pert­var­ka ar­ti­miau­siu me­tu bus su­pa­žin­din­tos uni­ver­si­te­tų ir ko­le­gi­jų bend­ruo­me­nės.

Prem­je­ro su­da­ry­ta dar­bo gru­pė šią sa­vai­tę pa­siū­lė, kad Vil­niu­je ir Kau­ne veik­tų po pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tą, du tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­tai bū­tų Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je. Kaip spe­cia­li­zuo­tos aka­de­mi­jos ga­lė­tų veik­ti Kau­ne esan­tis Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas, da­bar vei­kian­čių me­nų aka­de­mi­jų – Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos bei Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos – jun­gi­nys, Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja, siū­lė spe­cia­lis­tai.

Sa­va­ran­kiš­ku­mo ne­tek­tų Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos, My­ko­lo Ro­me­rio ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tai – juos siū­lo­ma jung­ti prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to. Pla­nuo­ja­mą kur­ti Kau­no uni­ver­si­te­tą su­da­ry­tų šiuo me­tu vei­kian­tys Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Vy­tau­to Di­džio­jo, Alek­sand­ro Stul­gins­kio bei Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tas.

Taip pat siū­lo­ma, kad Lie­tu­vo­je lik­tų de­vy­nios ko­le­gi­jos.

Be to, dar­bo gru­pė pa­siū­lė dau­giau nei dvi­gu­bai su­ma­žin­ti stu­di­jų prog­ra­mų skai­čių, įves­ti ne­mo­ka­mas ba­ka­lau­ro stu­di­jas ir di­din­ti so­cia­li­nę par­amą stu­den­tams.