Premjeras: Gretos Kildišienės istorija tampa tragikomiška
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gia, jog is­to­ri­ja dėl Sei­mo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jos Gre­tos Kil­di­šie­nės ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to tam­pa tra­gi­ko­miš­ka, nors ga­li bū­ti iš­spren­džia­ma la­bai pa­pras­tai.

„Ma­nau, kad tai is­to­ri­ja, ku­ri tam­pa net tra­gi­ko­miš­ka. Jei yra klau­si­mų, ku­rie at­ski­rai ke­lia abe­jo­nių dėl trans­por­to nau­do­ji­mo ar ki­tų, tai Sei­mo na­rė tu­rė­tų iš­spręs­ti klau­si­mą dėl trans­por­to la­bai pa­pras­tai – yra ga­li­my­bės tur­būt al­ter­na­ty­vios ir pa­ša­lin­ti vi­sas abe­jo­nes ga­li­ma, kad ne­bū­tų net prie­lai­dų kaž­ko­kiam in­te­re­sų konf­lik­tui. Rei­kia tą žings­nį pa­da­ry­ti ir at­si­sa­ky­ti tos trans­por­to prie­mo­nės ar­ba įfor­min­ti tuos tur­ti­nius san­ty­kius ki­taip“, – in­ter­viu LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas Min­dau­gas Lin­gė sa­vo ruo­žtu tei­gia, jog vi­suo­me­nė­je di­džiu­lį at­gar­sį su­kė­lu­sią si­tua­ci­ją pa­dė­tų iš­spręs­ti di­des­nis vie­šu­mas ir skaid­ru­mas. D.Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas vy­lė­si, jog pa­tys „vals­tie­čių“ ly­de­riai, an­tra­die­nio ry­tą ren­gian­tys spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ge­bės „pa­dė­ti taš­ką“.

„Vi­su­ma, toks api­bend­ri­ni­mas, žiū­rint į šią si­tua­ci­ją – ti­krai po­li­ti­kams, ypa­tin­gai at­ėju­siams nau­jai į par­ei­gas, nau­jai iš­rink­tiems, jie su­si­du­ria su ta kri­ze – pri­va­taus gy­ve­ni­mo at­sky­ri­mas nuo vie­šo gy­ve­ni­mo at­sky­ri­mo. Ta ta­kos­ky­ra, ji tur­būt įvyks­ta la­bai grei­tai, rin­ki­mų nak­tį, prie­sai­kos die­ną, bet su­vo­ki­mas iš pra­kti­kos, kaip gy­ve­ni­mas su­mo­de­liuo­ja įvai­rias si­tua­ci­jas, be abe­jo­nės, tas lū­žis, jis nė­ra toks...Kaip ma­tom ir da­bar, vie­šo as­mens gy­ve­ni­mas, tas pa­di­din­tas dė­me­sys vie­šie­siems as­me­nims, jis yra na­tū­ra­lus de­mo­kra­ti­nė­se vals­ty­bė­se“, – Ži­nių ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė M.Lin­gė.

„E­sa­me daug įvai­riau­sių pre­ce­den­tų tu­rė­ję ir ma­tę, ir ma­tom, kad di­des­nis vie­šu­mas ir skaid­ru­mas jis pa­dė­tų leng­viau iš­ei­ti iš šių si­tua­ci­jų. (...) Tur­būt ga­lim kal­bė­ti ir apie ko­mu­ni­ka­ci­nius ir apie po­žiū­rio da­ly­kus, bet ne­si­no­rė­tų sku­bė­ti už­bėg­ti įvy­kiams už akių, ma­nu, kad pa­ti par­ti­ja įver­tins si­tua­ci­ją ir pa­ti su­ge­bės pa­dė­ti taš­ką jau la­bai grei­tai po­ros va­lan­dų bė­gy­je“, – pri­dū­rė ša­lies va­do­vės pa­ta­rė­jas.

LVŽS pir­mi­nin­kas ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis šeš­ta­die­nį BNS pa­tvir­ti­no, kad jo pa­va­duo­to­ja par­la­men­ta­rė G.Kil­di­šie­nė nau­do­ja­si jo val­do­mam „Ag­ro­kon­cer­nui“ pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu „Ran­ge Ro­ver“. Jis pra­ne­šė, jog „Ag­ro­kon­cer­nas“ iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du šį au­to­mo­bi­lį nuo­mo­ja ki­tam ne­įvar­di­ja­mam pri­va­čiam as­me­niui, o pa­sta­ra­sis, anot R.Kar­baus­kio, tei­sė­tais bū­dais lei­džia juo nau­do­tis Sei­mo na­rei.

Ži­niask­lai­dai pa­skel­bus, ko­kiu au­to­mo­bi­liu va­ži­nė­ja G.Kil­di­šie­nė, par­la­men­ta­rė pa­pra­šė Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pa­aiš­kin­ti, ar jai rei­kė­jo in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dy­ti, kad nau­do­ja­si ar­ti­mo gi­mi­nai­čio iš bend­ro­vės „Ag­ro­kon­cer­nas“ pirk­tu au­to­mo­bi­liu. Jos si­tua­ci­ją svars­tys ir Sei­mo eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

G.Kil­di­šien­nei taip pat ten­ka aiš­kin­tis dėl jos biog­ra­fi­jo­je ir kan­di­da­tės an­ke­to­je pa­tei­kia­mų prieš­ta­rin­gų duo­me­nų apie jos iš­si­la­vi­ni­mą bei šei­mi­nę pa­dė­tį.

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­riai ne kar­tą yra pa­brė­žę, jog ir par­ti­jos na­riams, ir koa­li­ci­jos par­tne­riams bus ke­lia­mi aukš­čiau­si skaid­ru­mo rei­ka­la­vi­mai.