Premjeras: GPM Vilniui, Kaunui ir Neringai mažėja dėl pasikeitusios metodikos
Ma­žes­nė gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) da­lis Vil­niaus, Kau­no ir Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bėms ki­tų me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ta po to, kai Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui iš­aiš­ki­nus jo skirs­ty­mo sa­vi­val­dai tei­sė­tu­mą, ir Vy­riau­sy­bė pa­kei­tė sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mų skai­čia­vi­mo me­to­di­ką, tei­gia prem­je­ras. Ta­čiau Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­brė­žia, kad dėl to šių mies­tų pa­ja­mos ne­tgi pa­di­dės.

„No­riu pa­sa­ky­ti, kad pa­si­kei­čia vi­siš­kai sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų tiek pa­ja­mų, tiek iš­lai­dų pla­na­vi­mas, ar­ba kei­čia­si vi­sa skai­čia­vi­mo me­to­di­ka ir pri­nci­pai po Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo. No­riu pa­sa­ky­ti, kad nei Vil­niui, nei Kau­nui, nei Ne­rin­gai bend­ri asig­na­vi­mai ne­ma­žės at­ei­nan­čiais me­tais, ly­gi­nant su šiais me­tais, o di­dės“, - an­tra­die­nį in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

Anot jo, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja nuo ki­tų me­tų pa­kei­tė sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­ką.

„To­kios sa­vi­val­dy­bės kaip Vil­nius, Kau­nas ir Ne­rin­ga bu­vo va­di­na­mos do­no­rės ir joms ne­bu­vo ga­li­ma prog­no­zuo­ti ki­tų lė­šų, ku­rios yra pla­nuo­ja­mos skai­čiuo­jant vie­ti­nių ke­lių ir gat­vių il­gius, sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jų plo­tus, pen­si­nio am­žiaus gy­ven­to­jų skai­čių, iki­mo­kyk­li­nio ir mo­kyk­li­nio am­žiaus gy­ven­to­jų skai­čių ir ki­tus ro­dik­lius. O da­bar ši­tos do­no­rės sa­vi­val­dy­bės pa­puo­la į bend­rą sa­vi­val­dy­bių są­ra­šą ir taip pat gaus lė­šas va­di­na­miems iš­lai­dų struk­tū­rų skir­tu­mams iš­ly­gin­ti“, - aiš­ki­no A.But­ke­vi­čius.

Sko­lo­se sken­din­čiam Vil­niaus mies­tui ten­kan­ti GPM da­lis 2016 me­tais su­da­rys 45,95 proc., ar­ba 2,05 pro­cen­ti­nio punk­to ma­žiau nei šie­met (48 proc.). Kau­nui ten­kan­ti GPM da­lis ma­žės nuo 94 iki 76,85 proc., Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bei - nuo 100 iki 59,04 proc., o Klai­pė­dai di­dės nuo 86 iki 87,32 proc.

Tuo pat me­tu sa­vi­val­dy­bėms „do­no­rėms“, kaip ir ki­toms sa­vi­val­dy­bėms, bus ski­ria­mos lė­šos, at­siž­vel­giant į vie­ti­nių ke­lių ir gat­vių il­gį, jų te­ri­to­ri­jos plo­tą, pen­si­nin­kų, iki­mo­kyk­li­nio ir mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų skai­čių ir ki­tus ro­dik­lius, tu­rin­čius įta­kos jų iš­lai­doms.

Kon­kre­čioms sa­vi­val­dy­bių iš­lai­doms fi­nan­suo­ti nu­ma­ty­ta 1,055 mlrd. eu­rų spe­cia­lio­sios tiks­li­nės do­ta­ci­jos - 20,4 proc. (179 mln. eu­rų) dau­giau nei šie­met. Nuo 2016 me­tų į šias do­ta­ci­jas įskai­to­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tos tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nės par­amos lė­šos.