Premjeras gina J. Oleką
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius gi­na kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą ir sa­ko, kad jį at­sis­ta­ty­din­ti dėl lėk­tu­vo ne­lai­mės ra­gi­nan­tys po­li­ti­kai el­gia­si ne­at­sa­kin­gai.

Tai jis par­eiš­kė penk­ta­die­nį po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio, ku­ria­me su­da­ry­ta ko­mi­si­ja įver­tin­ti pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją, kai į Bal­ti­jos jū­rą nu­kri­to lėk­tu­vas „An-2“, ku­riuo skri­do du pa­ty­rę pi­lo­tai.

„Ma­no po­žiū­ris bū­tų toks, kad vis dėl­to kai ku­rie po­li­ti­kai el­gia­si la­bai ne­at­sa­kin­gai ir ci­niš­kai, aš ma­nau, vi­siš­kai ši­to­je vie­to­je ne­rei­kė­jo su­kel­ti kaž­ko­kio ne­rei­ka­lin­go ažio­ta­žo“, - žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras, pa­klaus­tas apie opo­zi­ci­jos ra­gi­ni­mus at­sis­ta­ty­din­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Juo­zui Ole­kui.

„Tie po­li­ti­kai, ku­rie taip el­gia­si ne­at­sa­kin­gai ir ban­do kaup­ti po­li­ti­nį ka­pi­ta­lą, tai aš ma­nu, kad to­kiems žmo­nėms trūks­ta idė­jų, trūks­ta pa­siū­ly­mų, ir, ma­nau, tai yra vi­siš­kai ne­pa­do­ru“, - pri­dū­rė prem­je­ras.

Pa­pra­šy­tas įver­tin­ti Sei­mo pir­mi­nin­kės kri­ti­ką kraš­to ap­sau­gos ir su­si­sie­ki­mo mi­nis­trams, A.But­ke­vi­čius svars­tė, kad ver­tin­da­ma mi­nis­trus Lo­re­ta Gra­ži­nie­nė ga­lė­jo ne­tu­rė­ti pa­kan­ka­mos in­for­ma­ci­jos. Par­la­men­to va­do­vė yra par­eiš­ku­si, jog dėl klai­dų vyk­dant nu­kri­tu­sio lėk­tu­vo bei pi­lo­tų pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją at­sa­ko­my­bę tu­rės pri­siim­ti mi­nis­tras, ku­rio sis­te­mo­je pa­da­ry­ta dau­giau­siai klai­dų. L.Gra­ži­nie­nės ver­ti­ni­mu, mi­nis­trai į įvy­kį žiū­rė­jo at­sai­niai.

„Ji­nai ti­kriau­siai ne­tu­rė­jo in­for­ma­ci­jos, ši­tas dar­bas bu­vo or­ga­ni­zuo­tas ir aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pats kal­bė­jau­si su „O­ro na­vi­ga­ci­jos“ va­do­vu ir su ki­tais žmo­nė­mis. Aš ma­tau tik vie­ną di­džiu­lę prob­le­mą, aš ma­nau, tai pa­sa­kys ir ta ko­mi­si­ja - kad ko­mu­ni­ka­ci­jos pra­sme tiek Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, tiek Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai, ku­rie yra at­sa­kin­gi už vie­ši­ni­mą ir sa­va­lai­kį in­for­ma­vi­mą tiek vi­suo­me­nės, tiek ti­kriau­siai šei­mos na­rių, lai­ku gal sa­vo dar­bo ir ne­at­li­ko. Kol kas čia yra ma­no to­kia as­me­ni­nį nuo­mo­nė“, - dės­tė A.But­ke­vi­čius.

Perk­laus­tas, ar, jo nuo­mo­ne, sa­vo dar­bą at­li­ko mi­nis­trai, prem­je­ras sa­kė, kad iš­va­das dėl to tu­ri pa­teik­ti ko­mi­si­ja.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas pra­ne­šė, kad pri­im­tas spren­di­mas į Bal­ti­jos jū­rą nu­kri­tu­sį lėk­tu­vą iš­kel­ti. Anot prem­je­ro, lėk­tu­vo iš­kė­li­mą tu­rė­tų fi­nan­suo­ti vals­ty­bė.

A.But­ke­vi­čius penk­ta­die­nį taip pat par­eiš­kė užuo­jau­tą pi­lo­tų ar­ti­mie­siems.

„Aš ti­krai su­pran­tu tas šei­mas, ku­rios su­si­dū­rė su ši­ta tra­ge­di­ja, ir reiš­kiu gi­lią užuo­jau­tą. Ir pui­kiai su­pran­tu jų iš­gy­ve­ni­mus, ka­da taip ne­ti­kė­tai šei­mo­se at­si­tin­ka to­kios di­de­lės ne­lai­mės. Aš pats pui­kiai (ži­nau), esu iš­gy­ve­nęs ir­gi tam ti­krą gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pį, ir tai iš­lie­ka vi­sam lai­kui“, - sa­kė A.But­ke­vi­čus.