Premjeras: gali likti galioti senasis Darbo kodeksas
Lauk­da­mi spa­lį vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų, val­dan­čių­jų par­ti­jų ly­de­riai links­ta baig­ti dis­ku­si­jas dėl pre­zi­den­tės ve­tuo­to nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so – ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad liks ga­lio­ti da­bar­ti­nis darb­da­vių ir dar­buo­to­jų san­ty­kius re­gu­liuo­jan­tis įsta­ty­mas. 

Da­lis val­dan­čių­jų ir anks­čiau siū­lė, kad nau­ją­jį ko­dek­są pri­im­tų ki­tas Sei­mas, ki­ti gi siū­lė at­mes­ti ve­to, o prem­je­ras siū­lė iš da­lies at­siž­velg­ti į pre­zi­den­tės pa­siū­ly­mus ir pa­da­ry­ti dau­giau nuo­lai­dų pro­fe­si­nėms są­jun­goms.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį tei­gė, kad val­dan­tie­ji dar ne­priė­mė tvir­to spren­di­no dėl nau­jo­jo ko­dek­so li­ki­mo, ta­čiau pir­mą kar­tą pri­pa­ži­no, kad ga­li lik­ti ga­lio­ti se­na­sis ko­dek­sas.

„Pui­kiai su­pran­ta­me, kad ar­tė­ja nau­ji Sei­mo rin­ki­mai... Ir yra to­kia ga­na su­nki si­tua­ci­ja... Jei­gu pri­ta­ria­ma ve­to, ta­da ly­giag­re­čiai rei­kė­tų tai­sy­ti apie 37 so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie ne­bu­vo ve­tuo­ti. Tai pra­ktiš­kai ši­to­je ka­den­ci­jo­je mes ne­ga­lė­tu­me to pa­da­ry­ti. (...) Mes ma­nė­me, kad ne­įta­kos pre­zi­den­tės ve­to ki­tų įsta­ty­mų, ku­rie yra pri­im­ti, bet pa­si­ro­do, jie yra vie­nas su ki­tu la­bai ar­ti­mai ir glau­džiai su­riš­ti“, – ket­vir­ta­die­nį po val­dan­čių­jų po­li­ti­nės ta­ry­bos žur­na­lis­tams par­eiš­kė prem­je­ras.

A.But­ke­vi­čius tei­gė, kad į ru­dens se­si­ją su­si­rin­ku­sioms so­cial­de­mo­kra­tų, „tvar­kie­čių“ ir „dar­bie­čių“ frak­ci­joms bus pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie si­tua­ci­ją ir ta­da bus ap­sisp­ręs­ta, kaip bal­suo­ti dėl Dar­bo ko­dek­so.

Pa­sak prem­je­ro, so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja dar ne­svars­tė, kaip bū­tų bal­suo­ja­ma dėl pre­zi­den­tės ve­tuo­to tei­sės ak­to.

Tuo me­tu par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas siū­lo at­mes­ti ve­to.

„Pa­lai­ko­me šios Vy­riau­sy­bės dar­bą (dėl so­cia­li­nio mo­de­lio ren­gi­mo – BNS), ku­ris bu­vo dirb­tas be­veik pu­san­trų me­tų (...) Yra par­uoš­tas do­ku­men­tas – gal jis yra ge­ras, gal šiek tiek tu­ri trū­ku­mų, bet, ma­nau, koa­li­ci­jai rei­kia ras­ti po­li­ti­nės va­lios at­mes­ti pre­zi­den­to ve­to ir kad šis do­ku­men­tas tu­rė­tų kvė­pa­vi­mo – to lau­kia iš mū­sų vals­ty­bė, vers­las“, „ – tei­gė R.Pa­ksas.

Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris, eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­lan­ti­nas Ma­zu­ro­nis par­eiš­kė, kad „dar­bie­čiai“ bal­suos už se­ną­jį Dar­bo ko­dek­są.

„Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja bal­suos už tai, kad pa­si­lik­tų da­bar­ti­niu me­tu esan­tis ko­dek­sas, o nau­ją­jį ko­dek­są svars­ty­tų nau­ja­sis Sei­mas“, – par­eiš­kė V.Ma­zu­ro­nis. Jis pa­brė­žė, kad „dar­bie­čiai“ pa­si­sa­ko už ga­lio­jan­tį ko­dek­są, nes nau­ja jo ver­si­ja bu­vo pa­vers­ta „po­li­ti­nės ko­vos įran­kiu“.

A.But­ke­vi­čius tei­gė, jog Sei­mas ga­lė­tų pri­tar­ti pre­zi­den­tės ve­to, o aps­vars­čius Sei­mo ko­mi­te­tams, Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sos ne­bū­tų pri­im­tos.

„Pir­mas eta­pas tu­rė­tų bū­ti, kad pri­ta­riam ve­to ir ko­mi­te­tams ati­duo­da­ma svars­ty­ti, o po ko­mi­te­tų svars­ty­mo įsta­ty­mas (Dar­bo ko­dek­sas – BNS) yra ne­priim­tas ir ta­da lie­ka se­nas Dar­bo ko­dek­sas. Tai jei­gu jau toks yra ap­sisp­ren­di­mas, tai fak­tiš­kai toks ir bus ga­lu­ti­nis spren­di­mas, ma­nau, Sei­me“, – pri­dū­rė prem­je­ras.

Jis pa­kar­to­jo ne­kei­čian­tis sa­vo po­zi­ci­jos dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so rei­ka­lin­gu­mo, bet pa­brė­žė, kad pri­imant jį bu­vo rei­ka­lin­gas bend­ras pre­zi­den­tū­ros, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės, prof­są­jun­gų su­ta­ri­mas.

„No­rė­jau, kad Dar­bo ko­dek­sas, toks, ko­kį Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė, bū­tų pri­im­tas. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ne­klys­ta tik tie, ku­rie ne­dir­ba, da­bar ma­to­ma, kad kai ku­rie straips­niai ga­lė­jo bū­tui pa­tai­sy­ti, bu­vo­me pa­sa­kę, kad me­tus lai­ko vyk­dy­si­me mo­ni­to­rin­gą (kaip vei­kia nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas – BNS) ir jei­gu ma­ty­si­me, kad at­si­ran­da prob­le­mos, jį pa­tai­sy­si­me. (...) Šis Dar­bo ko­dek­sas bu­vo įver­tin­tas kaip di­džiu­lis žings­nis po­li­ti­nia­me ir eko­no­mi­nia­me so­cia­li­nia­me gy­ve­ni­me“, – tei­gė prem­je­ras.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas anks­čiau sa­kė, kad nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas, bet su pre­zi­den­tės pa­tai­sy­mais. Jis įspė­jo, kad Sei­mui ne­at­siž­vel­gus į prof­są­jun­gų siū­ly­mus, ko­dek­so pri­ėmi­mą rei­kia pa­lik­ti ki­tam Sei­mui.

Tuo me­tu vers­lo ir vi­suo­me­nės at­sto­vai ne­se­niai par­agi­no Sei­mą ne­keis­ti jau pri­im­to Dar­bo ko­dek­so. Pa­sak aso­cia­ci­jos „In­ves­tors' Fo­rum“, įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų ir įmo­nių at­sto­vai bei va­do­vai tei­gė, jog bir­že­lį pri­im­tas ko­dek­sas yra ne­to­bu­las, ta­čiau bent jau pa­ken­čia­mas komp­ro­mi­sas, ku­ris ga­li ves­ti Lie­tu­vą pa­žan­gos ke­liu.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė lie­pos pra­džio­je ve­ta­vo Sei­mo bir­že­lį pri­im­tą dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­tį Dar­bo ko­dek­są, sa­ky­da­ma, kad jis ne­pa­kan­ka­mai už­ti­kri­na dar­buo­to­jų tei­ses ir įtei­si­na darb­da­vių do­mi­na­vi­mą. Ša­lies va­do­vė pa­siū­lė Sei­mui at­si­sa­ky­ti va­di­na­mų­jų nu­lio va­lan­dų dar­bo su­tar­čių, griež­čiau ri­bo­ti ter­mi­nuo­tas su­tar­tis nuo­la­ti­nio po­bū­džio dar­bui ir nu­ma­ty­ti di­des­nes iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas. Iš vi­so pre­zi­den­tė Sei­mui pa­tei­kė 22 pa­siū­ly­mus, ką tai­sy­ti pri­im­ta­me Dar­bo ko­dek­se.