Premjeras finansų ministre siūlys skirti R. Budbergytę
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius fi­nan­sų mi­nis­tre vie­toj Ri­man­to Ša­džiaus siū­lys skir­ti da­bar­ti­nę Lie­tu­vos at­sto­vę Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Ra­są Bud­ber­gy­tę.

Tai jis pa­tvir­ti­no ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me.

„Taip, siū­ly­siu po­nią Bud­ber­gy­tę į fi­nan­sų mi­nis­trus. To­dėl, kad jos kom­pe­ten­ci­ja ati­tin­ka fi­nan­sų mi­nis­tro par­ei­goms užim­ti“, – par­eiš­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

A.But­ke­vi­čius vė­liau BNS sa­kė, kad su R.Bud­ber­gy­te jau ap­ta­rė jos kan­di­da­ta­vi­mą į fi­nan­sų mi­nis­trus.

„Ke­le­tą kar­tų... Kaip sa­ky­ti, ga­lu­ti­nio spren­di­mo ne­bu­vo dar. Šian­dien, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad apie tai kal­bė­jo­me“, – BNS sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to rū­muo­se R.Bud­ber­gy­tė BNS tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no da­ly­vau­sian­ti spa­lį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se su val­dan­čią­ja So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja.

Pa­klaus­tas, ar jau yra nu­tar­ta, ko­kio­je po­zi­ci­jo­je – vien­man­da­tė­je ar dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je R.Bud­ber­gy­tė sieks par­la­men­ta­rės man­da­to, prem­je­ras sa­kė, kad to­kio spren­di­mo dar ne­są.

„Pas mus pir­miau­sia tu­ri bū­ti... žmo­nės tu­ri kan­di­da­tuo­ti vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, aiš­ku, ta­da ir są­ra­še“, – BNS tei­gė jis.

R.Bud­ber­gy­tės ka­den­ci­ja Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se bai­gia­si ge­gu­žės mė­ne­sį. Fi­nan­sų mi­nis­tre ji ga­lė­tų tap­ti, jei­gu da­bar­ti­nis mi­nis­tras R.Ša­džius bus pa­skir­tas Lie­tu­vos at­sto­vu Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se.